En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-705
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :70
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-705
Şikayetçi:
 Bengin Özel Güvenlik Ve Koruma Sanayi Tic. Ltd. Şti., GAZİ CAD. NO:72/7 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Anonim Şirketi Elazığ Bölge Müdürlüğü, Gazı Cad. 74 23200 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2317
Başvuruya konu ihale:
 2012/170245 İhale Kayıt Numaralı "İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Ve Sosyal Tesislerine Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İller Bankası Anonim Şirketi Elazığ Bölge Müdürlüğütarafından 18.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerine Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 18.01.2013 tarih ve 2317 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/365 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin haksız yere iptal edildiği iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında “İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalenin, yeterli rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle 28.12.2012 tarihinde iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

İdareye gönderilen Kurum yazısına alınan cevabi yazıdan, idarenin iptal kararından önce idareye herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, dolayısıyla herhangi bir şikâyet başvurusu üzerine alınmayan iptal kararına karşı Kuruma başvuruda bulunulamayacağı anlaşılmış olup, bu itibarla başvuruya konu iptal işlemi ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Kaldı ki, başvuru sahibinin iptale ilişkin işlemi 02.01.2013 tarihinde öğrendiği, bu tarihten itibaren beş gün içinde doğrudan Kuruma başvurması gerekirken, Kuruma 18.01.2013 tarihinde bu süreyi geçirdikten sonra başvurduğu, dolayısıyla söz konusu başvuru Kurumun görev alanında olsaydı dahi, bu defa, Kuruma başvuru süresinin geçirilmiş olacağı anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul