İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-706
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :71
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-706
Şikayetçi:
 Boğaziçi Hizmet Grup İnş. Müh. Eğt. Dan. Tem. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti., GÜMÜŞSUYU MAH. KAYNAK SOK. NO:21 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Eyüp Belediye Başkanlığı (Sağlık İşleri Müdürlüğü), Nısancı Mah. Feshane Cad. No:44 34050 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2439
Başvuruya konu ihale:
 2012/172141 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu,Kapalı Alanların İlaçlanması Ve Dezenfeksiyonu Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Eyüp Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından14.12.2012 tarihindeaçık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu, Kapalı Alanların İlaçlanması ve Dezenfeksiyonu Hizmet Alımı İşi”ihalesine ilişkin olarakbaşvuru sahibince21.01.2013 tarih ve2439 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/389 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgeleri bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ihale konusu iş içerisinde ilaçlamanın çok az yer tuttuğu, ayrıca şikâyet başvurularının süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildiği, oysa faksla tebligatı kabul etmediklerinden şikâyete konu işlemin farkına vardıkları tarih olarak idarenin kesinleşen ihale kararını faks yoluyla gönderdiği 19.12.2012 tarihinin kabul edilemeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla;

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”

 

hükümleri yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesinin birinci fıkrasında kamu ihalelerinde idarelerce ve Kurumca izlenebilecek tebligat yöntemleri arasında “faksla tebligat” da sayılmış, anılan maddesinin son fıkrasında da, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü” başlıklı 32’nci maddesinde,

“Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır.

Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.”,

Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in “Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü” başlıklı 53’üncü maddesinde de,

 

(1) Tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliği öğrenmiş ise geçerlidir. Aksi takdirde tebligat yapılmamış sayılır. Muhatap, her ne şekilde olursa olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi alırsa ya da bunların içeriğini öğrenirse tebliği öğrenmiş sayılır.

 

(2) Muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir.

 

(3) Tebliğin usulüne aykırı yapılmış olması halinde, muhatabın tebliği öğrendiğinin ve bunun tarihinin iddia ve ispatı mümkün değildir.”

 

hüküm ve düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin beyanlarından, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 19.12.2012 tarihinde faksla, 24.12.2012 tarihinde ise postayla tebliğ edildiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin “EKAP üzerinden E-imza kullanılarak ön yeterlik/ihale dokümanının indirildiğine ilişkin formda” e-posta ya da faks numarasına bildirim yapılmasını kabul ettiği görülmektedir. Diğer taraftan, başvuru sahibi, teklif mektubunda ise e-posta ya da faks numarasına bildirim yapılmasını kabul etmediğini beyan etmektedir.

 

Bu çerçevede, faksla bildirimi kabul etmeyen başvuru sahibinin şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararın başvuru sahibine faks marifetiyle tebliğinin “usulsüz” olduğu açık olmakla birlikte, kamu ihale mevzuatında usulsüz tebliğ durumunda tesis edilmesi gereken işlemlere ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

Bu durumda, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesinin “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.”  şeklindeki son fıkrasının delaletiyle, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32’nci maddesinin yukarıda aktarılan hükümleri ile Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 53’üncü maddesinin yine yukarıda aktarılan düzenlemelerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Anılan Kanun ve Yönetmelik’te yer alan söz konusu hüküm ve düzenlemeler, başvuru sahibinin, kesinleşen ihale kararını 19.12.2012 tarihinde tebellüğ ettiği şeklindeki beyanı ile bir arada değerlendirildiğinde, anılan kararın başvuru sahibine -kabul etmemesine rağmen- faks marifetiyle bildirilmiş olmasının, başvuru sürelerinin hesaplanması bakımından esasa müteallik bir husus olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un yukarda belirtilen hükmü gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 19.12.2012 tarihini izleyen on gün içinde şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 02.01.2013 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul