• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-707
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :72
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-707
Şikayetçi:
 Asyıldız Yemek Üretimgıda Ve Org. San. Tic. Ltd. Şti., TERCÜMAN SİTESİ A-2 BLOK KAT : 9 DAİ. 38 CEVİZLİBAĞ TOPKAPI İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaş.San.Ve Tic. A.Ş., Seyitnizam Mahallesi Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi No: 17/1 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2450
Başvuruya konu ihale:
 2012/167742 İhale Kayıt Numaralı "Yemek Hazırlama Ve Dağıtım" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaş. San.ve Tic. A.Ş.tarafından13.12.2012 tarihindeaçık ihale usulü ile yapılan “Yemek Hazırlama ve Dağıtım”ihalesine ilişkin olarakbaşvuru sahibince21.01.2013 tarih ve2450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/395 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, teklif mektubunda teklif bedelini yazıyla yazmış olmalarına rağmen rakamla yazmadıkları ve ayrıca sunmuş oldukları iş deneyim belgesi uygun olmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Avukatlık Kanunu’nun 27’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on gün süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin ikinci fıkrasında, itirazen şikâyet başvuru dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Anılan Tebliğ’in “Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneği” başlıklı 2 numaralı ekinin “Ekler” bölümünden de, tüzel kişi başvuru sahiplerinin avukat aracılığı ile başvurmaları halinde, itirazen şikâyet dilekçelerine, “itirazen şikâyet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı suretinin” eklenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil ve unsurlarına uygun olmadığı, başvuru dilekçesi ekinde yer alan avukat vekaletnamesinin avukat ya da noter onaylı olmadığı ve vekaletnameye baro pulu yapıştırılmadığı, ayrıca başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği, baro pulu ve başvuru bedeline ilişkin eksikliklerin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, başvuru bedeline ilişkin eksikliğin tamamlanma süresinin 21.01.2013 tarihinde mesai bitiminde sona erdiği, başvuru bedeline ilişkin eksikliğin süresinde tamamlanmadığı, bunun üzerine baro puluna ilişkin on günlük eksiklik tamamlama süresinin de sona ermesinin beklenmesine gerek görülmediği tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul