En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-711
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :76
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-711
Şikayetçi:
 Also Gıda İnşaat Turizm Tic. A.Ş., ÇİLİNGİRLER CAD. BANKA SOK. NO:4 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Bakanlığı Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Merkezı Kat 2 Yenı Camı Mah 22800 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2264
Başvuruya konu ihale:
 2012/195681 İhale Kayıt Numaralı "Taşımalı Ortaöğretim (Lise)Kapsamına Alınan Ortaöğretim Okulu Öğrencilerine Öğle Yemeği Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 25.12.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Taşımalı Ortaöğretim (Lise) Kapsamına Alınan 965 Ortaöğretim Okulu Öğrencilerine 107 Gün Öğle Yemeği Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 18.01.2013 tarih ve 2264 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/359 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, %20 kâr oranının yaklaşık maliyetten çıkarılması durumunda kârsız yaklaşık maliyet çıktığı, bu hesaplamaya göre ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu, firmalarının teklifinin aşırı düşük olmadığı, firmalarının teklifinin aşırı düşük olmadığı hesaplamalar sonucunda tespit edilerek ihalenin firmalarının üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin dilekçelerde yer alacak hususlara ilişkin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmış olup, aynı hususa, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında da yer verilmiştir. Anılan Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği belirtilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir” açıklaması yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu ve değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin aşırı düşük olmayan firmaları üzerine bırakılması gerektiği iddia edilmektedir. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca başvuru sahibinin ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarını somut delillere dayandırması gerektiği, aksi durumda başvurunun delil unsurunda eksiklik olacağı, bu noktadan hareketle başvuru dilekçesinin yukarıda yazılı mevzuat düzenlemelerine uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddialarını somut delillere dayandırmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu kapsamda, başvuru dilekçesinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği, söz konusu eksikliğin, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında son başvuru tarihi olan 21.01.2013 günü mesai bitimine kadar  başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde 18.01.2013 tarihinde ilan edildiği, tespit edilen eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

           Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde özetle; “ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, %20 kar oranının yaklaşık maliyetten çıkarılması durumunda karsız yaklaşık maliyet çıktığı, bu hesaplamaya göre ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu, firmalarının teklifinin aşırı düşük olmadığı, firmalarının teklifinin aşırı düşük olmadığı hesaplamalar sonucunda tespit edilerek ihalenin firmalarının üzerinde bırakılması gerektiği” iddiasına yer verildiği anlaşılmış olup, anılan iddiaya yönelik Kurul çoğunluğunca alınan karar ile, başvuru dilekçesinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği, söz konusu eksikliğin, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında son başvuru tarihi olan 21.01.2013 günü mesai bitimine kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde 18.01.2013 tarihinde ilan edildiği, tespit edilen eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresi içerisinde giderilmediği anlaşıldığından başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerektiği yönünde karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin, itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde dile getirdiği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

            4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 56. maddesinin birinci fıkrasında; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceğihükmü yer almaktadır.

 

 

Anılan Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinin ve içeriğinin; 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından ve daha detaylı verilere itiraz etmesine zaten normal koşullarda olanak bulunmadığından (başvuru sahibi tarafından, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının içeriği bilinemeyeceğinden), itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen iddiasına ilişkin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesi ve içeriğinde, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmadığı ve dilekçe ve içeriğinin, 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, başvuru sahibinin, aşırı düşük açıklamasında bulunan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının içeriğini bilemeyecek durumda bulunduğu ve bu nedenle başvuruya konu iddiaları ile ilgili detaylı deliller sunmasının mümkün olamayacağı (başvuru sahibi tarafından, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının içeriği bilinemeyeceğinden) hususu dikkate alındığında, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda belirttiği iddialarının, yukarıda yer verilen mevzuatın öngördüğü şekil şartlarını taşıdığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddialarının somut olarak ele alınarak, belirtilen iddiaların esastan incelenmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “başvurunun reddine” niteliğindeki Kurul kararına katılmıyorum.

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul