İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-714
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :79
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-714
Şikayetçi:
 Sini Yemekçilik Ve Gıda Sanayi Taah. Ve Tic. Ltd. Şti., TOPTANCILAR SİTESİ 24.BLOK NO:16/A ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Ziya Gökalp Mah. Ahmet Yesevi Cad. No:46 70100 KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2013 / 2784
Başvuruya konu ihale:
 2012/160944 İhale Kayıt Numaralı "İl Müdürlüğüne Bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Mamul Yemek Alım İşi İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğütarafından 30.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İl Müdürlüğüne Bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Mamul Yemek Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 22.01.2013 tarih ve 2784 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/428 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, itiraz süresi dolmadan sözleşme imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu, yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın demirbaş malzemeleri ile ilgili olarak aşırı düşük açıklamalarında hiçbir gidere yer vermediği, ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

 

 

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 28.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 09.01.2013 tarihinde şikâyetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde (21.01.2013 tarihine kadar) Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 22.01.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul