• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-716
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :81
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-716
Şikayetçi:
 Kardelen Süt Ve Süt Ürünleri Gıda Taşımacılık Hizm. Org. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MİTHATPAŞA MAH. 12 KATLI İŞ MERKEZİ KAT:4 NO:64 ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 İstinye Devlet Hastanesi Baştabipliği, Emirgan Caddesi No: 98 34460 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2707
Başvuruya konu ihale:
 2012/146147 İhale Kayıt Numaralı "2013 Mali Yılı 12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım Ve Sonrası" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İstinye Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 06.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Mali Yılı 12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 21.01.2013 tarih ve 2707 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/420 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, firmalarınca kesinleşen ihale kararına süresi içinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ancak idarenin cevabında süresinde başvurulmadığının belirtildiği, firma yetkilisi İbrahim Sağ’a ihale kararının 21.12.2012 tarihinde tebliğ edildiği gerekçe gösterilerek itirazlarının reddedildiği, sadece portör muayenesi için tevsik edici belge sunmadıkları için firmalarının teklifinin ret edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, kesinleşen ihale kararının 18.12.2012 tarihinde iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderildiğinin açıkça belirtildiği, firma temsilcisi İbrahim Sağ’a elden tebliğ yapılması da gerçekleri yansıtmadığı, 21.12.2012 tarihinde firma temsilcisi İbrahim Sağ’ın İstinye Devlet Hastanesine ihale süreci için bilgi almaya gittiği, bu esnada satın almada bulunan yetkililerce başka firmaya ait ihale kararının fotokopisi verildiği, o esnada firma temsilcilerinin yanıltılarak kesinleşen ihale kararına kaşe ve imza attırıldığı, idarece elden tebligat yaptırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin 02.01.2013 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, kesinleşen ihale kararının şirketi vekaleten temsil yetkisine sahip olan İbrahim Sağ’a 21.12.2012 tarihinde elden tebliğ edilmiş olduğu ve şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı gerekçesi ile 03.01.2013 tarihli idarenin cevabi yazısı ile başvurunun reddedildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinden idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 21.12.2012 tarihini (kesinleşen ihale kararının firma temsilcisi İbrahim Sağ’a tebliğ tarihini) izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 02.01.2013 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul