• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-720
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :85
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-720
Şikayetçi:
 Özdamar Nakliye İnşaat Tur. Paz. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti., KUZEYKENT MAH. YENİ KÜÇÜK SANAYİ SİTEİ 40.SOK. NO:48 KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 Araç Belediyesi Fen İşleri, Yeni Mahalle Kastamonu Caddesi 11 37800 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2013 / 2861
Başvuruya konu ihale:
 2012/166618 İhale Kayıt Numaralı "Araç Belediyesi İtfaiye Çavuşluğu 14 Adet Destek Personeli Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Araç Belediye Başkanlığı tarafından 17.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İtfaiye Çavuşluğu 14 Adet Destek Personeli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 23.01.2013 tarih ve 2861 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/442 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idare işleminin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

e) İtirazen şikâyet başvurularında idareye yapılan şikâyetin ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ise “…İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde, idareye yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin idarece alınan kararın kendisine bildirimine yönelik 07.01.2013 tarihli ve 22 sayılı cevabi yazının tebellüğ tarihi 09.01.2013 olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla, belirtilen tarihi izleyen on gün içinde, en geç, tatile rastlayan süre bitimini izleyen ilk iş günü olan 21.01.2013 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma başvuruda bulunulması gerekirken, bu sürenin bitiminden sonra, 23.01.2013 tarihinde başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul