• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-722
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :87
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-722
Şikayetçi:
 Saymed Tıbbi Cihazlar İth .İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti., KÜLTÜR MAH. YÜKSEL CAD. NO:28/11 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mamak Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü, Mamak Caddesi No: 213 Zemin Kat 06620 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2013 / 2205
Başvuruya konu ihale:
 2012/183849 İhale Kayıt Numaralı "Evde Muayene Ve Hasta Bakımı Sağlık Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mamak Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 28.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Evde Muayene ve Hasta Bakımı Sağlık Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 17.01.2013 tarih ve 2205 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/346 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, evde bakım hizmeti ruhsatı sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale konusu işin niteliği dikkate alındığında söz konusu belgenin istenilmemesi gerektiği, idarenin aynı ihale dokümanı ile uzun süredir aynı istekliden ihale konusu hizmeti aldığı, yaklaşık maliyetin de bir önceki yıl hizmet alınan yüklenicinin fiyatı üzerinde belirlendiği, bu nedenle, idarenin yaklaşık maliyet hesabının incelenmesi gerektiği, en avantajlı teklifi sunmalarına karşın 27.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen 2012/158723 İKN’li ihalenin idarece gerekçesiz olarak iptal edildiği, daha sonra gerçekleştirilen mevcut ihalede ise ruhsat sunmadıkları yönünde ortaya konulan gerekçenin önceki ihalede belirtilmediği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 2012/158723 İKN’li ihalede kendi tekliflerini görmesine karşın ikinci ihalede bu fiyatın altında teklif vermemesinin ilgili ruhsatı süresinde alamayacaklarından emin olduklarını gösterdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ise “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in Başvuru ehliyeti başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde “İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Yönetmelik’in 8’inci maddesinin son fıkrasında, idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği belirtilmiştir. Benzer şekilde, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında da, idareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular eklenerek Kuruma başvurulması halinde, itirazen şikâyet başvurusu incelemesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususların dikkate alınmayacağı açıklanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında ise; “İdareye başvuruda bulunulması gerekirken doğrudan Kuruma yapılan başvurular ile idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun haberdar edilmesine yönelik başvurular veya idarenin on günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından, ilk olarak, 10.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçesi ile, 10.01.2013 tarihinde idareye şikâyet dilekçesi sunulduğu beyanı ile Kuruma başvuruda bulunulmuştur.Ancak, idarenin on günlük karar alma süresi beklenilmeden başvuruda bulunulması nedeniyle söz konusu dilekçe ile ilgili olarak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem tesis edilmiştir. Daha sonra, ilgili tarafından, 17.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile, idarenin şikâyete ilişkin olarak 16.01.2013 tarihinde cevap verdiği beyanı ile yeniden Kuruma başvuruda bulunulmuştur.

 

İsteklinin 10.01.2013 ve 17.01.2013 tarihli dilekçeleri ve bu dilekçelerde yer alan başvuru konusu hususlar dikkate alındığında, ilgilinin, ihaleye teklif vermek suretiyle ihale dokümanının içeriğini kabul ettiği, bu nedenle, ihale dokümanına ilişkin şikâyet ehliyetinin bulunmadığı, dolayısıyla, “ihale konusu işin niteliği dikkate alındığında söz konusu belgenin (ruhsat) istenilmemesi gerektiği, idarenin aynı ihale dokümanı ile uzun süredir aynı istekliden ihale konusu hizmeti aldığı” yönündeki iddiaların ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği, yaklaşık maliyetin hesaplanma şeklinin incelenmesi gerektiğine ilişkin iddianın ise yaklaşık maliyetin açıklandığı ihale günü olan 28.12.2012 tarihini izleyen on gün içerisinde şikâyete konu edilmediği ve bu hususun, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin son fıkrası gereğince itirazen şikâyet incelemesinde dikkate alınamayacağı, ayrıca, “2012/158723 İKN’li ihalenin idarece gerekçesiz olarak iptal edildiği” yönündeki iddianın tek dilekçe ile birden fazla ihaleye başvurulamayacağı kuralına aykırılık teşkil ettiği, öte yandan, “ihale üzerinde bırakılan isteklinin 2012/158723 İKN’li ihalede kendi tekliflerini görmesine karşın ikinci ihalede bu fiyatın altında teklif vermemesinin ilgili ruhsatı süresinde alamayacaklarından emin olduklarını gösterdiği” yönündeki iddianın ise hak kaybına uğranılmasına esas teşkil edecek idareye ait bir işlem ya da eylem olmaması nedeniyle başvuru konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından 21.01.2013 tarihinde Kuruma sunulan ek dilekçe ile, ihale öncesinde teknik şartnamede yer alan rekabeti önleyici hususlara ilişkin olarak idareye başvuruda bulunulduğu belirtilmişse de, ekli dilekçe incelendiğinde söz konusu başvurunun şikâyete konu 2012/183849 İKN’li ihaleye ilişkin olarak değil, 2012/158723 İKN’li ihaleye ilişkin olduğu görülmüştür. Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet, süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul