En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-727
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :92
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-727
Şikayetçi:
 Oben Danışmanlık Bilgi İşlem Eğitim İnş. Temizlik Yemek Ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti., BİRLİK MAH. 474.SOK. NO:2/9 KIRKKONAKLAR/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Harran Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Harran Ünıversıtesı Rektörlügü Idarı Ve Malı Isler Daıre Baskanlıgı Yenısehır Kampüsü Dıyarbakır Yolu 63300 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1851
Başvuruya konu ihale:
 2012/185027 İhale Kayıt Numaralı "Sarf Malzemesiz 160 Kişilik Genel Temizlik İhalesi (10 Aylık)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 10.01.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sarf Malzemesiz 160 Kişilik Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 15.01.2013 tarih ve 1851 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/308 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale dokümanında rekabeti sınırlayıcı ve ihaleye katılımı engelleyici düzenlemelerin bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde de başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, anılan Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği, söz konusu eksikliğin, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için, www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak, bu eksikliğin, itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul