• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-819
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :98
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-819
Şikayetçi:
 Çakır Petrol Ürünleri Taşımacılık Sosyal Hizmetler İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., FEVZİ ÇAKMAK MAH. SELVİ SOKAK NO:20 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazi Cad. Hükümet Konağı Kat- 2 No: 2 21640 DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2013 / 2174
Başvuruya konu ihale:
 2012/107634 İhale Kayıt Numaralı "2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılı Taşımalı Lise Merkezlerine 9,10,11 Ve 12.Sınıf Öğrencilerine Toplam 2126 Öğrencinin 157 Araç İle 180 İş Günü Taşıma" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 07.09.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılı Taşımalı Lise Merkezlerine 9, 10, 11 ve 12.  Sınıf Öğrencilerine Toplam 2126 Öğrencinin 157 Araç ile 180 İş Günü Taşıma” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 17.01.2013tarih ve 2174sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/341sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, vergi borcu olduğu gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu, değerlendirme dışı bırakıldıkları hususla ilgili olarak emsal kurul kararları olduğu, bu hususları idareye bildirmelerine rağmen  idarenin ihaleyi en yüksek teklif veren Servet Güneş firması üzerinde bıraktığı, ihalede tek geçerli teklif kaldığı, tek geçerli teklif sahibi olan firmanın teklifinin diğer tekliflere göre çok yüksek olduğu ve yeterli rekabet koşulları oluşmadığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

            İdare tarafından 18.01.2013 tarihinde Kurumumuza gönderilen, 17.09.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ve başvuru sahibine hitaben gönderilen kesinleşen ihale kararı ile itirazen şikâyet dilekçesi ekinde bulunan 04.01.2013 tarihli şikâyete verilen cevap yazısı birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin, “ihale dışı bırakıldığını ve ihale dışı bırakılma gerekçesini” 24.09.2012 tarihinde, 17.09.2012 tarihli ihale komisyonu kararının kendisine tebliğ edilmesiyle öğrenmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 24.09.2012 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 03.01.2013 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi, itirazen şikâyet dilekçesinin son bölümünde, ihalede tek geçerli teklif kalması ve bu teklifin kendi tekliflerine ve diğer tekliflere göre çok yüksek olması nedenleriyle, yeterli rekabetin oluşmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiğini iddia konusu etmektedir. Ancak, kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karşın itirazen şikâyet süresini geçirmiş olması hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin belirtilen iddia konusuna ilişkin başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul