• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-821
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :100
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-821
Şikayetçi:
 Transvaro Elektron Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş., DEREBOYU CAD. ÇALIŞKAN SOK. NO:4 HALKALI/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adalet Bakanlığı Silivri 6 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Semızkumlar Mah Kınalı Mevkıı İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2314
Başvuruya konu ihale:
 2012/192402 İhale Kayıt Numaralı "Elektronik Güvenlik Sistemleri Her Türlü Yedek Parça Dahil 365 Gün Süreli Bakım Onarım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Adalet Bakanlığı Silivri 6 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumutarafından 27.12.2012tarihinde pazarlık usulüile yapılan “Elektronik Güvenlik Sistemleri Her Türlü Yedek Parça Dahil 365 Gün Süreli Bakım Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 18.01.2013tarih ve 2314sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/362sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, hiçbir cezaevi bakım ve onarım sözleşmesi taahhüdünde bulunmamış tek bir firmanın sunduğu rakamlar yerine 2013 yılı bakım onarım hizmet alımları için Adalet Bakanlığına bağlı yetkili kurumlarca belirlenen yaklaşık maliyet bedelleri ve Türkiye genelinde yapılan ve işin niteliği ve bakım onarıma dahil malzemelerin miktarları birebir aynı olan cezaevlerinde gerçekleşen sözleşme rakamlarının olması gerektiği belirtilmiş ve şu ana kadar gerçekleşen ve sözleşmeye bağlanan ihale bedellerinin ekli listede sunulduğu, bütün bunlar değerlendirildiğinde idareye verdikleri fiyat teklifinin sözleşmesi imzalanan diğer cezaevlerinin altında olduğunun net olarak görüldüğü, bu değerlendirme ışığında tekliflerinin yüksek olduğunu kabul etmelerinin mümkün olmadığı, tekliflerinin gerçekçi olduğu, ihale kararının iptal edilerek firmaları lehine sonuçlandırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, 27.12.2012 tarihinde yapılan ihalenin “uygun rekabet koşullarının oluşmadığı ve söz konusu işin niteliği ve bakım onarıma dahil malzemelerin miktarları göz önünde bulundurularak Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde aynı özellikte ve aynı kapsamda bulunan diğer ceza infaz kurumlarının onaylanan ihale bedelleri göz önünde bulundurularak; bu şartlar altında kamu yararı düşünüldüğü” gerekçesi ile harcama yetkilisi tarafından 31.12.2012 tarihinde iptal edildiğinin aynı gün içinde başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine 18.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile iptale ilişkin itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin 30.01.2013 tarihli yazısı ve ekinde yer alan bilgi ve belgelerden, iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun "Kuruma itirazen şikâyet başvurusu" başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında "...İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir." hükmü,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8’inci maddesinde ise "(1)  İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

 

(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir:

a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

 

(3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir." şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

 

Anılan hükümler uyarınca şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvuruları inceleme konusu yapılabilecektir. Başvuru konusu ihalede, idarece iptal kararının şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden, Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,   

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul