• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-826
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :105
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-826
Şikayetçi:
 Çevtem Temizlik İnşaat Nakliye Turizm Güvenlik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., TOPKALP MAH. KAPTAN SİNAN PAŞA SOK. NO:1 KAT:6 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Osmangazi Belediye Başkanlığı, S.Garaj Mah. Ulubatli Hasan Bulv. No:6 16050 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2013 / 3471
Başvuruya konu ihale:
 2012/157205 İhale Kayıt Numaralı "Osmangazi Belediyesi 1.Bölge İçinde Kalan 46 Mahallenin Katı Atıklarının Toplanması, Taşınması Ve Şehir Temizliği Yaptırılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Osmangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 30.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Osmangazi Belediyesi 1. Bölge İçinde Kalan 46 Mahallenin Katı Atıklarının Toplanması, Taşınması ve Şehir Temizliği Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 28.01.2013tarih ve 3471sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/503sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalede yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığının anlaşıldığı, bu nedenle, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ise “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar...” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 55’inci maddesinde, yalnızca şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarih değil, aynı zamanda şikâyete konu durumun farkına varılmış olması gereken tarihler de ilgili sürenin başlangıcı olarak dikkate alınmıştır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyetin açıklanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, yaklaşık maliyetin aleniyet kazandığı ihale günü olan 30.11.2012 tarihini izleyen on gün içerisinde istekli tarafından idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, ilgili sürenin bitiminden sonra, 08.01.2013 tarihinde başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır. Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul