• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-827
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :106
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-827
Şikayetçi:
 Ortem Temizlik İnş.Taah. Hafriyat Nakliye Mühendislik Müşavirlik Turizm Madencilik Tic. Ve San. A.Ş., ÜÇEVLER MAH. TANAY CAD. ESRA SOK. NO:12/5 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Osmangazi Belediye Başkanlığı , S.Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 6 16050 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2013 / 2983
Başvuruya konu ihale:
 2012/147231 İhale Kayıt Numaralı "Osmangazi Belediyesi 3.Bölge İçinde Kalan 17 Mahalle Ve 18 Köyün Katı Atıkların Toplanması, Taşınması Ve Şehir Temizliği Yaptırılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Osmangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 28.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Osmangazi Belediyesi 3. Bölge İçinde Kalan 17 Mahalle ve 18 Köyün Katı Atıkların Toplanması, Taşınması ve Şehir Temizliği Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 23.01.2013tarih ve 2983sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/456sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, istekliler tarafından teklif edilen bedellerin yaklaşık maliyete göre çok yüksek olduğu gerekçesiyle bütün tekliflerin reddedilmesi suretiyle idarece ihalenin iptaline karar verildiği, söz konusu gerekçenin yerinde olmadığı, bu nedenle, iptal kararının kaldırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun“İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise “İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale sürecinde ihalenin iptali işlemi öncesinde idareye yapılan şikâyet başvurularının olduğu, bu çerçevede, 4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesi kapsamında iptale yönelik idare işleminin yerinde olup olmadığının incelenebilmesinin Kurumun görev alanında bulunduğu, ancak, istekli tarafından iptal işleminin öğrenildiği tarih olan 24.12.2012 tarihini izleyen beş gün içerisinde doğrudan Kuruma yapılması gerekli olan başvurunun, idareye şikâyet başvurusunda bulunulduktan ve şikâyete ilişkin idare cevabının tebellüğ edilmesinden sonra, 23.01.2013 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul