En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-867
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :40
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-867
Şikayetçi:
 Ankara Magnetik Rezonans Görüntüleme Ve Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti, ÇANKAYA MAH. İSTİKLAL CAD. KIRMIZI LACİVERT İŞHANI NO:3/48 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Adnan Saygun Cd. 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2013 / 3728
Başvuruya konu ihale:
 2012/174726 İhale Kayıt Numaralı "Magnetik Rezonans(Mr) Görüntüleme Sistemi Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Hacettepe Üniversitesi Erişkin HastanesiBaştabipliği tarafından 17.01.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Magnetik Rezonans (MR) Görüntüleme Sistemi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 29.01.2013 tarih ve 3728 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/546sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale dokümanında yer alan düzenlemelerde (İdari Şartname, Teknik Şartname, Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Sözleşme Tasarısı) 4734 sayılı Kanun’a, ilgili mevzuata ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2011/56 nolu Genelgesi ve diğer genelgelere aykırılıklar bulunduğu, Şartname’deki çelişkilerden dolayı ihaleye teklif veremedikleri, ihalenin iptal edilerek yeniden ihale edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            17.01.2013 tarihinde yapılan ihalede, ihale dokümanının başvuru sahibince 27.12.2012 tarihinde satın alındığı, ihale dokümanına yönelik 11.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 16.01.2013 tarihli cevabının 24.01.2013 tarihinde başvuru sahibine bildirilmesi üzerine başvuru sahibinin 29.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmü bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının ihale dokümanına yönelik olduğu, dolayısıyla şikâyet konusu işlem  veya  eylemlerin  farkına varılmış olması gerektiği tarihin ihale dokümanını satın aldığı 27.12.2012 tarihi olduğu anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun’un yukarda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varılmış olması gereken 27.12.2012 tarihini (ihale dokümanı satın alındığı tarihi) izleyen günden itibaren on günlük süreyi aşmamak kaydıyla en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 11.01.2013 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanına ilişkin başvurusunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul