• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-873
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :46
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-873
Şikayetçi:
 Bağıvar Nakliye Petrol Ürünleri Turizm Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti, SÜMER SOK. NO : 8/10 KIZILAY ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mke Hurda İşletmesi Müdürlüğü, Hipodrom Cad. No:113 06330 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2013 / 3867
Başvuruya konu ihale:
 2012/157763 İhale Kayıt Numaralı "O Grubu Hurda Malzeme Nakliye Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü tarafından 29.11.2012tarihinde gerçekleştirilen “Hurda Malzeme Nakliye Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 30.01.2013tarih ve 3867sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/566sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idare işleminin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

b) (Değişik: 30/7/2003-4964/1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri...” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını (güncel tutar: altımilyon yediyüzdoksanbirbin beşyüzaltmışsekiz Türk Lirası) aşmayan mal veya hizmet alımları,

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İstisnalara ilişkin esas ve usuller” başlıklı geçici 4’üncü maddesinde ise “…(Ek: 12/6/2002-4761/18 md.; Değişik: 30/7/2003-4964/40 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurulunun 09.10.2003 tarihli ve 2003/DK.D-296 sayılı kararıyla, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, 1 sayılı listede belirtilen mal ve hizmet alımlarının  Kanun’un 3’üncü maddesinin (g) bendi uyarınca istisna kapsamında olduğu belirlenmiştir. Bu çerçevede, Ekli 1 sayılı listede sayılan hurda malzemelerin nakliye hizmetleri ile ilişkili olarak yapılan ihale konusu işin, Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi uyarınca istisna kapsamında olduğu görülmüştür. İhaleye ilişkin ilanın 15’inci maddesinde de, ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç, ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmadığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanun’a göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelenen başvurunun, 4734 sayılı Kanun’a tabi olmayan, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu, dolayısıyla Kamu İhale Kurumunun görev alanına girmediği anlaşıldığından ve idarenin işlemine karşı yetkili idare mahkemesine başvurulması gerektiğinden, söz konusu talebin incelenmesinde Kurumun görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul