• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-944
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :72
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-944
Şikayetçi:
 Bora Kurumsal Hizmetler İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MACUN MAH. S.S. ÖZANKARA GIDA İHTİYAÇ VE TOPTAN İŞYERLERİ SİTESİ (3. BLOK) NO : 116/2 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Türkocağı Sk. No:3 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2013 / 4684
Başvuruya konu ihale:
 2012/181800 İhale Kayıt Numaralı "10 Aylık 32 Kişi İle Hastane Bilgi Sistemleri Yönetimine Yönelik Veri Hazırlama Ve Donanım Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 03.01.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “10 Aylık 32 Kişi İle Hastane Bilgi Sistemleri Yönetimine Yönelik Veri Hazırlama ve Donanım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 05.02.2013tarih ve 4684sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/630sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, yaklaşık maliyetin idarece yanlış hesaplandığı, aslında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla,

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, istekliler ile teklif fiyatlarının ve yaklaşık maliyet tutarının ihalenin ilk oturumunda açıklanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bu itibarla, her ne kadar başvuru dilekçesinde “İdareye şikâyet edilen işlemin/durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih” olarak 15.01.2013 tarihi gösterilmişse de, şikâyete konu işlemin farkına varıldığı ya da farkına varılmış olması gereken tarihin; yaklaşık maliyetin idarece isteklilere duyurulmuş olması gereken ihale tarihi olan 03.01.2013 tarihi esas alınarak hesaplanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği şeklindeki iddiası da aslında yaklaşık maliyetin idarece yanlış hesaplandığı iddiasının bir devamı niteliğindedir.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükmü gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 03.01.2013 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 23.01.2013 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin, yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği hüküm altına alınmış olup, başvuru sahibinin teklifinin uygun bulunmadığı da dikkate alındığında, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin geçerliliği bağlamında başvuru ehliyetinin de bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul