En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-949
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :83
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-949
Şikayetçi:
 Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş., MAHMUTBEY MAH. KUĞU SOK. NO:17 KAT:1/1 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. Ve Tic. A.Ş., Pasa Mahallesı Pıyalepasa Bulvarı 74 34379 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2013 / 3732
Başvuruya konu ihale:
 2012/120968 İhale Kayıt Numaralı "Güvenlik Hizmet Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.tarafından 03.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 30.01.2013tarih ve 3732sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/549sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihaleye katılan isteklilerin teklif mektuplarının yetkili olmayan kişilerce imzalanması halinde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının da dikkatle yeniden incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında  “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır…” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 20.11.2008 tarihli ve 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23’üncü maddesi ile değişik 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında, idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulacağı hüküm altına alınmıştır.

 

5812 sayılı Kanun’un konuya ilişkin gerekçesinde idareye şikâyet başvurusunda bulunanların idareye şikâyet sürecinin tamamlanması sonrasında şikâyet başvurusunda bulunmamakla birlikte bir şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan karar nedeniyle hak kaybına veya zarara uğrayan veya uğrama ihtimali bulunanların ise doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hususunun Kanun’da düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

 

03.05.2011 tarihli ve 27923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında da “Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, ihale sürecinde kesinleşen ilk ihale komisyon kararının 29.11.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, daha sonra, ilk karar ile aşırı düşük teklif açıklamaları uygun olmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan Poligard Ltd. Şti.nin şikâyeti üzerine idare tarafından düzeltici işlem tesis edildiği ve ikinci ihale komisyon kararının 08.01.2013 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

Buna göre,başvuru sahibi tarafından ihaleye katılan isteklilerin teklif mektuplarının yetkili olmayan kişilerce imzalanması halinde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddiası dikkate alındığında, kesinleşen ilk ihale komisyon kararının 29.11.2012 tarihinde tebellüğü üzerine on gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, ayrıca Poligard Ltd. Şti.nin idareye yaptığı şikâyet üzerine alınan düzeltici ihale komisyon kararının 08.01.2013 tarihinde istekliye bildirilmesi üzerine de, Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının yaptığı atıf kapsamında, anılan Kanun’un 55’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, belirtilen tarihi izleyen on gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulması gerekirken 30.01.2013 tarihinde Kuruma başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul