• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-950
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :84
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-950
Şikayetçi:
 Gök-Er Taş.San.Tic.İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti., MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. ASMALI BAHÇE SİTESİ NO : 7/2 ÇUKURAMBAR ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Van Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Selımbey Mah. Ipekyolu Cad. Mıgros Yanı 100 65200 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2013 / 4398
Başvuruya konu ihale:
 2012/176248 İhale Kayıt Numaralı "Valilik Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Van İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.02.2013 tarih ve 4398 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/615 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli ile idare arasında sözleşmeye davet yazısının tebliğinden itibaren on gün geçtikten sonra sözleşme imzalandığı, bu durumun 4734 sayılı Kanun’a aykırılık teşkil ettiği, ayrıca, sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgelerin de eksik olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, istekli olabileceklerin ve isteklilerin Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaktan kaçınması halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklifin sahibi ile sözleşme imzalanabileceği, en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, ihalenin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklifinin geçerli teklifler arasında üçüncü sırada yer aldığı, ihalede tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin tamamlanarak sözleşme imzalama aşamasına gelindiği, bu durumda, 4734 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesi kapsamında başvurunun değerlendirilmesi gerektiğinde, ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki teklif sahibinin sözleşme imzalamaması halinde diğer teklif sahiplerinin hukuki durumunda değişiklik olmayacağı anlaşıldığından, ayrıca, ilgilinin idareye yaptığı şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından verilen cevapta da başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihale sürecinde ekonomik açıdan hadde layık görülme ihtimalinin bulunmadığının belirtildiği ve Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusunda ise idarenin isteklinin teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmenin yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabulü ile ilgili olarak mevzuatta yer alan hüküm ve açıklamalara göre hukuka aykırı olduğu yönünde bir iddiaya yer verilmediği, dolayısıyla, mevcut koşullarda, başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin bulunmadığı ve başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibince, ihale üzerinde bırakılan istekli ile idare arasında sözleşmeye davet yazısının tebliğinden itibaren on gün geçtikten sonra sözleşme imzalandığı, bu durumun 4734 sayılı Kanun’a aykırılık teşkil ettiği, ayrıca, sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgelerin de eksik olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak, anılan Kurul kararında, “…başvuru sahibinin teklifinin geçerli teklifler arasında üçüncü sırada yer aldığı, ihalede tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin tamamlanarak sözleşme imzalama aşamasına gelindiği, bu durumda, 4734 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesi kapsamında başvurunun değerlendirilmesi gerektiğinde, ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki teklif sahibinin sözleşme imzalamaması halinde diğer teklif sahiplerinin hukuki durumunda değişiklik olmayacağı anlaşıldığından, ayrıca, ilgilinin idareye yaptığı şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından verilen cevapta da başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihale sürecinde ekonomik açıdan hadde layık görülme ihtimalinin bulunmadığının belirtildiği ve Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusunda ise idarenin isteklinin teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmenin yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabulü ile ilgili olarak mevzuatta yer alan hüküm ve açıklamalara göre hukuka aykırı olduğu yönünde bir iddiaya yer verilmediği, dolayısıyla, mevcut koşullarda, başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin bulunmadığı ve başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 55. maddesinin birinci fıkrasında ise; şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce yapılacağı, 56. maddesinin birinci fıkrasında ise; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceği hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; ihale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden inceleneceği, 2. fıkrasında ise; eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede; dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacağı belirtilmiştir.

 

İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde geçen aday, istekli ve istekli olabilecek tanımları ve 54. maddesinde yer alan ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet yoluna başvurmaları yolundaki düzenleme, ihale dokümanı almayan kişilerin başvuruda bulunamayacaklarını, bu satın alma işleminin ehliyet şartının ön koşulu olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Hukuki düzenleme bu yönde olmakla birlikte, kamu ihale mevzuatındaki itirazen şikâyet başvurusu, idarelerin ihale sürecinde tesis ettikleri idari işlemlere yönelik olarak hak kaybı ya da zarara uğrayanların yaptığı başvuru sonucu yapılan bir denetim yöntemidir. Yapılan incelemelerdeki temel unsur, bir kişinin başvurusu olmakla birlikte, içerik yönünden bir idari işlem denetimi olan itirazen şikâyet incelemesinin amacı, kamu hukukuna tabi olarak tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluk denetimidir. Dolayısıyla idareler açısından bir denetim biçimi olan bu yöntem, hukuk özneleri için de bir hak ve özgürlük arama aracıdır. Bu nedenle de hukukun genel ilkeleri çerçevesinden, söz konusu hak arama yolunun genişletici biçimde yorumlanması gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alınarak, ihaleye teklif verildiği, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca istekli statüsünü kazandığından itirazen şikâyet başvurusunun, başvuru sahibinin üzerinde ihale kalmayacak olmasından bağımsız olarak incelenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin teklifinin geçerli teklifler arasında üçüncü sırada yer aldığı, iddiasının ihale üzerinde bırakılan istekli ile idare arasında yapılan sözleşmenin sözleşmeye davet yazısının tebliğinden itibaren on gün geçtikten sonra imzalanmasının 4734 sayılı Kanun’a aykırılık teşkil ettiği, ayrıca, sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gereken belgelerin de eksik olduğuna ilişkin olduğu dikkate alındığında, iddianın incelemesi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekli ile yapılan sözleşmenin hükümsüz sayılabileceği, ekonomik açıdan en avantajlı ikin teklif sahibinin de sözleşme imzalamayabileceği, bunun sonucunda da ihalenin iptal edilebileceği açıktır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak, ehliyetinin kabulünün yanı sıra, anılan Yönetmeliğin 16. maddesinde sayılan diğer unsurlar da başvuru sahibi tarafından yerine getirildiğinden, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak, işin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak işin, “esasının incelemesine geçilmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunun “başvurunun reddine” ilişkin kararına katılmıyorum. 

 

 

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul