• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-953
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :75
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-953
Şikayetçi:
 Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş., MAHMUTBEY MAH. KUĞU SOK. NO:17 KAT:1/1 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü), İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 34094 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2013 / 3595
Başvuruya konu ihale:
 2013/479 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 3 Aylık Güvenlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğütarafından 10.01.2013tarihinde pazarlık usulüile yapılan “2013 Yılı 3 Aylık Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 29.01.2013tarih ve 3595sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/527sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, 17.01.2013 tarihli sözleşmeye davet yazısının 23.01.2013 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği, idarenin 24.01.2013 tarihinde tebliğ edilen yazısında ise ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, ihalenin iptal edilmesiyle firmalarının mağdur edildiği, ihale ivedi alımlar kapsamında olduğundan ihale dokümanında belirtilen giderlere ilişkin hazırlıklarını yaptıkları, külfet altına girdikleri ve firmalarının mağdur duruma düştüğü, iptal kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, 10.01.2013 tarihinde yapılan ihalenin “2013 Yılı 3 Aylık Güvenlik Hizmeti Alımı işine ait yapılan ihale; 10.08.2012 tarihinde yapılan 2012/88243 İKN'li İstanbul Üniversitesi 15 Aylık Güvenlik Hizmeti Temini ihalesinde şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.IV-276 nolu Kararı ile reddedilmesi üzerine bu ihalede sözleşme imzalanacak olması” gerekçesi ile iptal edildiğinin 24.01.2013 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine 29.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile iptale ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin Kuruma gönderdiği 31.01.2013 tarihli yazıdan; iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun "Kuruma itirazen şikâyet başvurusu" başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında "...İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir." hükmü,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8’inci maddesinde ise "(1)  İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

 

(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir:

a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

 

(3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir." şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

 

Anılan hükümler uyarınca şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvuruları inceleme konusu yapılabilecektir. Başvuru konusu ihalede, idarece iptal kararının şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden, Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,   

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul