• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-955
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :77
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-955
Şikayetçi:
 Turkuaz Sosyal Ve Destek Hizmetleri Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ATAKÖY 7-8. KISIM TURKUAZ SİTESİ A20/A-1 KAT : 1 D : 8 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Yunusemre Kampüsü 26470 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2013 / 3260
Başvuruya konu ihale:
 2012/106207 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Aylık 710 İşçi İle İktisat, İşletme Ve Açıköğretim Fakülteleri İle Bu Fakültelere Bağlı Açıköğretim Büroları, Sınav Ve Üniversitemizin Diğer Birimlerine Veri Girişi, Arşivleme, Tasnifleme, Depolama Ve Düzenleme İşleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğütarafından 13.09.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı Aylık 710 İşçi ile İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri ile Bu Fakültelere Bağlı Açıköğretim Büroları, Sınav ve Üniversitemizin Diğer Birimlerine Veri Girişi, Arşivleme, Tasnifleme, Depolama ve Düzenleme İşleri” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 25.01.2013tarih ve 3260sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/481sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi   Pampak firmasının verdiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin firmalarına ait olduğu, Pampak firmasının özürlü indiriminden faydalandığını beyan ederek avantajlı duruma geçtiği, idare tarafından yapılan farklı bir hizmet alımına ait mahkemenin yürütmenin durdurulması kararına dayanarak teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında kalan teklifin geçerli kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, idareye yaptıkları itirazlarının ihale kararının kendilerine 28.12.2012 tarihinde tebliğ edildiği dolayısıyla süre yönünden reddedildiğinin belirtildiği, idareye defalarca kendilerine ulaşmadığını söyleyip bir örneğini elden almak istediklerini belirtmelerine rağmen, idarenin, kararın 24.01.2012 tarihinde postaya verildiğini, kararın bir örneğini veremeyeceklerini belirttiği, 31.12.2012 tarihini tebliğ tarihi varsayarak hareket ettikleri, 09.01.2013 tarihli ticaret sicil gazetesinde görüldüğü üzere firmalarının adresi değiştiği, dolayısıyla süreci devam eden ihalelerde beyan ettikleri eski adrese tebligat yapıldığı, bundan dolayı kararın tebellüğ edilemediği, idarenin ret kararının bizzat şirket müdürü tarafından PTT’ye sorulup takip edilerek teslim alındığıiddialarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen 30.01.2013/439 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesinden kesinleşen ihale kararının 24.12.2012 tarihinde iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderildiği,  başvuru sahibine 28.12.2012 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde, idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 28.12.2012 tarihini (kesinleşen ihale kararının tebliğini) izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 10.01.2013 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul