En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.I-1061
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :54
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UM.I-1061
Şikayetçi:
 Donan Bilgisayar Dış Tic. Ve San. Ltd. Şti., H.RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK NO:186 KAT:5 OKMEYDANI/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Pendik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad.No:11 34890 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2013 / 2038
Başvuruya konu ihale:
 2012/170425 İhale Kayıt Numaralı "Mobilya Ve Mefruşat Malzemeleri Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Pendik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 11.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Mobilya ve Mefruşat Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Donan Bilgisayar Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 27.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.01.2013tarih ve 2038sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/331sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin erişim bilgilerinin yanlış olduğu, telefonla ulaşılamadığı, anılan istekli tarafından sunulan yeterlik belgelerinin ve iş bitirme belgesinin fotokopi olduğu,

 

2) Teknik Şartname’nin 6.3 üncü maddesinde kısmi teklif verilebilir ifadesine rağmen idari şartname de kısmi teklife kapalı ifadesinin yer aldığı ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif cetvelinin uygun olmadığı,

 

3) Teknik Şartname’nin 8.1, 4.1 , 4.2, 4.3,  4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.44, 5.1 ve 5.2 nci maddelerinin teklif verilmesine uygun olmadığı, yanlış olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

         

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29’uncu maddesinde,

 

          “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

         

            (2) Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. Adayın veya isteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belge veya belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.”hükmü,

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde,

 

“2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Mobilya ve Mefruşat Malzemeleri Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

51 Kalem Mal Alımı Mobilya ve Mefruşat Malzemesi Alımı

ç) Teslim edileceği yer: Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad. No:11 34890” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde,

            “7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

      c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

 

      İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1. Kamuda veya özel sektörde mobilya/möble alımı ve/veya her türlü mefruşat ve tefrişat malzemesi alımı vb. işlerin yapılmış olması benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ?aslının aynıdır? şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

 

7.7.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ?ibraz edilenin aynıdır? veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

 

7.7.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından ?aslı idarece görülmüştür? veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin “Mobilya ve Mefruşat Malzemeleri Alımı” ihalesi olduğu, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 11.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Özlider Mobilya Dekor. ve İnş. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Donan Bilg. Dış Tic.ve San. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusunda sadece iş bitirme belgesinin fotokopi olduğuna ilişkin iddianın yer aldığı görülmüş olup İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları”başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemez” hükmü ile,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında “İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması uyarınca Kurum tarafından incelemenin sadece iş deneyim belgesi üzerinde yapılması gerektiği,

 

Diğer yeterlik belgelerinin fotokopi olduğu iddialarına yönelik olarak başvuru sahibinin idareye şikâyet başvurusunun olmadığı, doğrudan Kuruma başvuruda bulunulduğu anlaşıldığından anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda bu iddialara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurun reddi gerektiği belirlenmiştir.

 

Bu doğrultuda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında yapılan incelemede, anılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesi ile İdari Şartname’nin 7.7’nci maddelerine uygun olarak sunulduğu, söz konusu belgenin ?”aslı idarece görülmüştür” şerhini taşıdığı ve idare yetkililerince imzalandığı,

 

Söz konusu istekli tarafından sunulan, ihale konusu alanda faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler üzerinde yapılan incelemede isteklinin iletişim bilgilerinin birbiri ile uyumlu olduğu görülmüş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin“Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde,

 

“19.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.”  düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 6.3 üncü maddesinde,

 

“Bu ihalede kısmi teklif verilemez” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede yapılan 26.11.2012 tarihli zeyilname ile Teknik Şartname’de yer alan “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir” ifadesinin“Bu ihalede kısmi teklif verilemez” şeklinde değiştirildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu düzenlemelere uygun olarak toplam 51 kalem için teklif verildiği, dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinin aktarılan doküman düzenlemelerine uygun olduğu anlaşılmıştır.  Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde,

 

    Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

            İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.”hükmü,

 

    İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde,

 

          “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

          a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

         

          b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

         

          c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

         

          hakkında başvuruda bulunabilir…”hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde,

 

     (1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

            (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.”hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan hükümlerden, idareye şikâyetsüresinin ihalesürecindeki şikâyetekonu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün olduğu ancak ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin, belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği anlaşılmaktadır.


            Yapılan inceleme sonucunda, başvuruya konu ihale tarihinin 11.12.2012 olduğu, başvuru sahibi tarafından 06.12.2012 tarihinde EKAP üzerinden ihale dokümanının indirildiği ve 11.12.2012 tarihinde ihaleye teklif verildiği, anılan istekli tarafından diğer iddialar ile birlikte dokümana yönelik olarak 27.12.2012 tarihinde idareye şikâyetbaşvurusunda bulunulduğu,

 

     Söz konusu isteklinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda anılan hükümleri gereği, en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar teklif verilmeden idareye itirazen şikâyetbaşvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten ve teklif verdikten sonra idareye başvurduğu,

 

Ayrıca, Teknik Şartname’nin 4.13’ üncü, 4.16’ ncı ve 4.17’nci maddeleri haricindeki maddelerin idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Belirtilen nedenlerle, başvuru sahibinin söz konusu iddialarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre ve ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul