En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.I-391
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :19
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UM.I-391
Şikayetçi:
 Mega Özel Sağlık Hizmetleri Ve Medikal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş., CİNNAH CADDESİ FARABİ SOKAK NO:38/4 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Inciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi 1606 35340 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.11.2012 / 37225
Başvuruya konu ihale:
 2012/142593 İhale Kayıt Numaralı "Endoskopi Ünitesitesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma HastanesiBaşhekimliği tarafından 19.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Endoskopi Ünitesi” ihalesine ilişkin olarak Mega Özel Sağlık Hizmetleri ve Medikal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.nin 22.10.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.10.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.11.2012 tarih ve 37225 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.11.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4164 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) “1. Kısım - D. Otomatik Endoskop Yıkama Makinesi” başlıklı kısmın 8’inci maddesinde, “Cihazda bulunan su ve dezenfektan tankları en az 15 litrelik olmalıdır.” şeklinde koşul arandığı, Teknik Şartname’deki bu düzenlemenin rekabeti engellediği,

 

2) a) “1. Kısım - E. Endoskopik Renkli Doppler Ultrasonografi Sistemi” başlıklı kısımda Şartname’ye “veya” ibaresi eklenerek Fujinon firmasına avantaj tanındığı, “renkli Doppler ultrason” dışında firmanın sadece “Doppler ultrason” teklif edebilmesi imkânı tanındığı ve fiyat rekabeti olarak avantajlı konuma gelmesi anlamına geldiği,

 

b) “1. Kısım - E. Endoskopik Renkli Doppler Ultrasonografi Sistemi” başlıklı kısma ait Şartname’nin 3’üncü maddesinde “Prob” ile “Ultrason Cihazının” aynı marka olması koşulu getirildiği, bunların uyumlu çalışmasının yeterli olduğu, aynı marka olmasının talep edilmesinin bir dayanağı olmadığı ve bu koşulun rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

3) Teknik Şartname’de yer alan “Fiyat Dışı Unsurlar” başlıklı bölümünde “Radyal ultrasonik video gastroskopi ve lineer ultrasonik video gastroskopi cihazının saha görüş açısının 140 derece ve üzeri olması hâlinde 1,0 puan ilave edilecektir.” düzenlemesi getirildiği, tüm dünyaca kabul edilenin, ultrasonik tarama açısının yüksek olması olduğu, cihazın görüş açısının puanlamaya tutulmasının rekabeti engellediği ve Fujinon firmasına avantaj sağladığı,

 

4) “2. Kısım - Double Balloon Enteroskopi Sistemi” başlıklı kısımda,  idarece istenilen “Double Balloon Enteroskopi Sistemi” nin sadece Fujinon firması tarafından üretildiği, kendilerinin “single balloon enteroskopi” sistemi ürettiği, iki sistem arasında ince bağırsak endoskopisinde teşhis tedavi yönünden fark bulunmadığı, idarece tek firmanın işaret edildiği ve ihaleye katılımın engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmüyer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, ihale konusu işin özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle teknik şartnamelerde belirlenecek kriterlerin idarelerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

 

İncelemeye konu 10 kısımdan oluşan “Endoskopi Ünitesi Alımı” ihalesi kısmî teklife açık olup, başvuru sahibinin iddiaları ihaledeki 1 ve 2 nolu kısımlara ilişkindir.

 

İhalenin 1 nolu “Video Endoskopi Sistemleri ve Ek Donanımlar” kısmı 21 adet kalemden oluşmaktadır.

 

Teknik Şartname’de yer alan “1. Kısım - D. Otomatik Endoskop Yıkama Makinesi” başlıklı kısmın 8’inci maddesinde endoskop yıkama makinesine ilişkin olarak “Cihazda bulunan su ve dezenfektan tankları en az 15 litrelik olmalıdır.” düzenlemesine,

 

            Teknik Şartname’de yer alan “1. Kısım – E. Endoskopik Renkli Doppler Ultrasonografi Sistemi” başlıklı kısımda,

            “3. Tercihen Sistem içerisindeki doppler ünitesi, Doppler ile aynı marka prob seçeneğine sahip cihaz olmalıdır.

Sadece Endoskopik Ultrason Sistemini (EUS) çalıştıran, Renkli Doppler Ultrasonografi (RDU) olarak kullanılamayan Ultrasonografi sistemi bulunan cihazlar için ayrıca 1(bir) adet RDU cihazı bedelsiz olarak verilecektir.

            Endoskopik Özellikte Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı kalemine ilişkin olarak; “1. Cihaz tamamen dijital veya ultra beam yapıda olmalı ve sistem en az 17.000 işlemci kanala sahip olmalıdır veya sistem zone teknolojisi ile çalışmalıdır.

            2. Sistem elektronik konveks ve/veya elektronik lineer ve/veya elektronik phased array sektör tarama metodlarına sahip olmalıdır.”düzenlemelerine,

 

 

Teknik Şartname’de  “5- Radial Ultrasonik Video Gastroskop” başlıklı kısımda,

Ultrasonik Video Gastroskop’un saha görüş açısı en az 100’ olmalıdır.” düzenlemesine,

6- Lineer Ultrasonik Video Gastroskop”başlıklı kısımda “2. Ultrasonik Video Gastroskop’un saha görüş açısı en az 100’ ve saha görüş istikameti en az 40’ ileri oblik olmalıdır.” düzenlemesine,

 

“Fiyat Dışı Unsurlar” başlıklı bölümünde “Radyal ultrasonik video gastroskopi ve lineer ultrasonik video gastroskopi cihazının saha görüş açısının 140 derece ve üzeri olması hâlinde 1,0 puan ilave edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiş olup,

 

İdari Şartname’nin “Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 35.2’nci maddesinde “En düşük fiyatın hesaplanmasına örnek:

a) İhale listesine, fiyat dışı unsurlardan puan alamadan mevcut haliyle katılan A firması 100.000 TL teklif vermiş ve fiyat dışı unsurlardan puan alamamış ise, bu firma toplam (100-0)/100=1.0 puan alacaktır.

b) B firması 104.000 TL teklif etmiş olduğu ve mevcut haline ek olarak fiyat dışı unsurlardan ilave 12 puan aldığı ve varsayıldığında (100-12)/100=0,88 puan alacaktır.

c) Bir başka C firması ise 108.000 TL teklif etmiş olduğu ve mevcut haline ek olarak fiyat dışı unsurlardan ilave 24 puan aldığı varsayıldığında (100-24)/100=0,76 puan alacaktır.

Teklif edilen fiyatlar alınmış puana göre aşağıdaki formüldeki gibi çarpımları sonucu bulunan en düşük teklif en uygun bedel olarak kabul edilecektir.

A Firması için: 100.000 x 1,00 = 100,000 TL

B Firması için: 104.000 x 0,88 = 91,520 TL

C Firması için: 108.000 x 0,76 = 82,080 TL

 

 Bu durumda en düşük ve en avantajlı teklif C firmasının teklifi olarak kabul edilecektir.şeklinde açıklama getirilmiştir.

 

1 nolu kısım için tek teklif verildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihaleye 2.348.000,00 TL teklif verdiği, fiyat dışı unsurlar dikkate alındığında teklifinin 1.970.000,00 TL olduğu görülmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarıyla ilgili olarak bir akademik kuruluştan 21.11.2012 tarihli yazı ile teknik görüş talep edilmiş olup,  03.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan teknik görüş yazısında,

 

1- “Endoskopların dezenfeksiyonunda kullanılan otomatik yıkama cihazlarında dezenfektan için tank bulunması ve bu tankın hacmi ile ilgili alt limit verilmesi teknik olarak uygun olmakla birlikte, su tankı olması zorunlu değildir. Ayrıca su tankı olması otomatik yıkama cihazın su tesisatına bağlanmadan çalışmasını sağlayacak bir özellik olamaz, su deposunun dolması seri olarak endoskop dezenfeksiyonu gerektiren çalışma koşullarında yine bağlantının devamlı olmasını gerektirir bu nedenle itiraza idarenin açıklaması uygun değildir.” şeklinde görüş belirtilmiştir.

 

            Bu itibarla,  akademik kuruluştan alınan teknik görüşte yer alan değerlendirme ve ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda, söz konusu düzenlemenin rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin 1’inci iddiası yerinde görülmüştür.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak,

 

Kurum kayıtlarına 03.01.2013 tarihinde alınan teknik görüş yazısında söz konusu iddiaya ilişkin olarak “Renkli doppler ultrason cihazı ile Doppler ultrason cihazı farklı özelliklere sahip cihazlar olup, satın alınmak istenen cihaz Renkli Doppler ultrason ise teknik şartnamenin buna yönelik, eğer satın alınmak istenen doppler ultrason cihazı ise bu talebe yönelik yapılması teknik açıdan daha uygun olur.

            Ultrason cihazının sorunsuz ve düzgün çalışabilmesi için prob ile ultrason cihazının uyumlu olması zorunludur. Burada teknik açıdan dikkat edilmesi gereken önemli nokta ultrason cihazının modeli ile uyumlu aynı marka prob olması veya varsa ultrason cihazı üretici firması tarafından resmi olarak uyumlu çalıştığı onaylanmış prob veya varsa prob üretici firması tarafından resmi olarak uyumlu çalıştığı onaylanmış ultrason cihazı olmasıdır. Teknik Şartnamede bu doğrultuda düzenleme yapılması gerekir.” şeklinde görüş belirtilmiştir.

           

Teknik görüşte belirtilen hususlar dikkate alındığında Şartname’de üretici firmasınca cihazla uyumlu çalıştığı onaylanmış prob veya üretici firmasınca prob ile uyumlu çalıştığı onaylanmış ultrason cihazı istenilebilecek iken, aynı marka prob seçeneğinin istenilmesinin rekabeti zedeleyici nitelikte olduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmüştür.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak,

 

İddiaya ilişkin olarak, akademik kuruluştan alınan teknik görüş yazısında “Lineer ultrasonik video gastroskopi cihazlarında asıl önemli olan ve teknik açıdan aranması gereken özellik lineer probun tarama açısının fazla olmasıdır. Gastroskopi cihazının görüş açısının fazla olması ikincil aranması gereken teknik özellik olup ‘Tarama açısı eşit olan’ lineer gastroskoplardan birini tercih ederken ilave aranması gereken bir özellik olarak belirtilmesi gerekir bu nedenle itiraz yerinde bulunmuştur.” şeklinde görüş belirtilmiştir.

 

Aktarılan teknik görüş doğrultusunda, fiyat dışı unsurlara ilişkin düzenlemenin mevcut hâliyle rekabeti engellediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin 1 nolu kısma ilişkin iddiaları yerinde görülmüş olup, ihalenin 1 nolu kısmının iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak,

 

Teknik Şartname’nin incelenmesinden; ihalenin başvuruya konu 2 nolu kısmının,

Video Prosesör Cihazı ve Soğuk Işık Kaynağı – 1 adet

Double Balloon Enteroskopi cihazı – 1 adet

Balon Kontrol Ünitesi – 1 adet

LCD Monitör – 1 adet

Sistem taşıyıcı araba -1 adet”  bileşenlerinden oluştuğu görülmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddiasıyla ilgili olarak 03.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan teknik görüş yazısında “Double Balloon enteroskopi ve Single Balloon Enteroskopi aynı amaca yönelik iki farklı firma tarafından üretilmiş cihazlar olmakla birlikte, her ikisinin teknik ve kullanım şekli açısından farklılıkları mevcuttur. Ayrıca bu tür cihazların kullanımında kullanıcı deneyimi ve tercihi de önemli bir unsurdur. Eğer alım yapan hastaneSingle Balloon Enteroskopi Sistemitalep etmiş olsaydı, aynı iddia karşı taraf için geçerli olacaktı. Bu nedenle bu konuda yapılan itiraz yerinde bulunmamıştır.” denilmektedir.

 

            Aktarılan teknik görüş doğrultusunda, ihalenin 2 nolu kısmına ilişkin söz konusu düzenlemenin idarenin ihtiyaçlarını dikkate alarak takdir yetkisi kullanabileceği bir hususa ilişkin olduğu, teknik ve kullanım şekli açısından farklıikicihazarasında seçim yapılması gerektiği, kullanıcı deneyimi ve tercihinin önemli unsurlar olduğu, “single balloon enteroskopi”ile “double balloon enteroskopi” cihazları arasında fark bulunmadığına ilişkin iddianın yerinde olmadığı sonucuna varıldığından 2 nolu kısım yönünden başvurunun reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1 nolu kısmının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale  Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 1 nolu kısmının iptaline,

 

2) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 2 nolu kısmına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul