• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.I-407
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :7
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UM.I-407
Şikayetçi:
 Öz-Sel Ecza Depoları Ticaret Ve Pazarlama A.Ş., YUKARU DUDULLU MAH. BAYRAKTAR CAD. SÖYLEŞİ SOK. NO : 6 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dıcle Ünıversıtesı Döner Sermaye Isletme Müdürlügü Kampüs 1 21280 DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2012 / 42914
Başvuruya konu ihale:
 2012/146466 İhale Kayıt Numaralı "D.Ü. Hastanesi Merkez Eczane Brm. 230 Kalem İlaç Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesitarafından 13.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “D.Ü. Hastanesi Merkez Eczane Brm. 230 Kalem İlaç Alımı (130’uncu kalem)” ihalesine ilişkin olarak Öz-Sel Ecza Depoları Ticaret ve Pazarlama A.Ş.nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.12.2012 tarih ve 42914 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5072 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhalenin 130’uncu kaleminde en düşük fiyatı teklif etmelerine ve idari şartnamede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği belirtildiği halde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Sağlık Uygulama Genel Tebliğinin geri ödemeye ilişkin esasları dikkate alınarak belirlenmesinin şartnameye ve mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçelerinden birisi olan ve teknik şartnamede belirtilen FDA onayının Amerika Birleşik Devletlerinin ilaç ruhsatlandırma sistemi olduğu, Türkiye’de ilaç kullanımını etkileyecek bir belge olmadığı, teknik şartnameye sehven yazıldığı düşünülen belge önemli bir şart ise geriye kalan 229 kalem için de aranması gerektiği, önemli bir belge değilse kamuyu zarara uğratmamak adına ihalenin en düşük fiyatı teklif eden şirketlerine verilmesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin ikinci maddesinde, işin adının D.Ü. Hastanesi Merkez Eczane Brm. 230 Kalem İlaç Alımı İhalesi olarak belirtildiği, anılan Şartname’nin ekinden şikâyete konu 130’uncu kısmın;  “Immunoglobulın 5g Flakona”, miktarının ise 2.000 adet olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde; “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir…” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartnamenin 35’inci maddesindeekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhalenin Teknik Şartnamesi’nin 6’ncı maddesinde, “…İlacın teslim edildiği tarihteki fatura fiyatı mutlak surette kurum iskontosu uygulanmış depocu fiyatına eşit ya da altında olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu ihale mevzuatı uyarınca, tekliflerin değerlendirilmesinin ihale ilanı ile idari şartnamede belirlenen yeterlik kriterleri üzerinden yapılması, yeterlik kriterlerini sağlayamayan isteklilerin tekliflerinin ise değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Bu çerçevede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği ihalelerde geçerli teklif sahibi olarak kabul edilen istekliler, en düşük fiyat teklifi veren istekliden başlamak üzere sıralanacak ve geçerli teklifler arasında en düşük birinci ve ikinci sırada fiyat teklifi veren istekliler ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirleneceklerdir.

 

            Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelinde 130’uncu kalem için 550,00 TL birim fiyat teklif edildiği, ihale üzerinde kalan isteklinin ise aynı kalem için 667,00 TL teklif ettiği, başvuru sahibinin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan tahsil edilecek miktar ile isteklinin KDV dâhil teklif fiyatı karşılaştırıldığında idarenin birim başına 16,89 TL zarar edeceği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup, isteklilerin tekliflerinin hangi hallerde değerlendirme dışı bırakılması gerektiği kamu ihale mevzuatında düzenlenmiş olduğundan, bu hususun Kamu ihale mevzuatı bakımından bir bağlayıcılığı olmadığı, bu nedenle, en düşük fiyatı teklif eden başvuru sahibinin teklifinin, söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhalenin Teknik Şartnamesi’nin 8’inci maddesinde, “Tüm ürünler farmakope ve kodekslerde belirtilen kurallara uygun olacaktır. Beşeri Tıbbi ürünler ambalajlanmış ve etiketlenmiş olacaktır. FDA onaylı olacak.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

FDA onayının, Amerika Birleşik Devletleri’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından verilen onay olduğu, ilaca ilişkin bir teknik özellik olmadığı, ilacın piyasaya arzına ilişkin bir belge olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde, “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

 

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

            e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri”hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

            …

           (7) Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerekir.

 

            (8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.”düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mal alımı ihalelerinde teknik şartnamenin hazırlanması” başlıklı 55’inci maddesinde de “55.1. İdare tarafından mal alımı ihalelerinde alım konusu mal veya malların teknik kriterlerinin ve özelliklerinin belirtildiği teknik şartname hazırlanması zorunludur. Teknik şartnamenin hazırlanmasında, 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin esas alınması gerekmektedir.

 

55.2. Teknik şartnamede aday veya isteklinin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik düzenleme yapılması durumunda bu belge veya belgelere ön yeterlik şartnamesinin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesinde veya idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesine yer verilmesi gerekmektedir. Teknik şartnamede yapılan düzenleme ile ön yeterlik şartnamesi ve/veya idari şartnamede yapılan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıya aktarılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ihaleye katılabilmek için gereken yeterlik belgelerinin idari şartnamede düzenlenmesi gerektiği, isteklinin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde de paralel bir düzenlemeye yer verilmesi gerektiği halde, başvuruya konu ihaleye esas İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri”  başlıklı 7’nci maddesinin, Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde istenilen belgelere yönelik bir düzenleme içermediği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 27’nci maddesine göre yeterlik kriterlerinin idari şartnamede düzenlenmesi gerektiği, teknik şartnamede teknik yeterliğe ilişkin belgelerin teklifle birlikte sunulması gerektiği yönünde düzenleme yapılıyorsa, idari şartnamenin ihaleye katılımda yeterlik belgelerini düzenleyen ilgili maddelerinde de konuyla ilgili olarak teknik şartname ile uyumlu şekilde düzenleme yapılmasının kamu ihale mevzuatının bir gereği olduğu göz önüne alındığında, Teknik Şartnamenin 8’inci maddesinde düzenlenen belgenin yeterlik belgesi olarak kabul edilemeyeceği, bu durumda söz konusu belgenin, ihaleye katılan istekliler tarafından sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılamayacağı, ancak muayene ve kabul aşamasında değerlendirilebileceği sonucuna ulaşılmış ve bu nedenle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlem mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Öz-Sel Ecza Depoları Ticaret ve Pazarlama A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin 130’uncu kalemine ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul