En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.I-501
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :40
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UM.I-501
Şikayetçi:
 Prodigi Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti., BULH-GURLU MAH. HANIMSETİ SOK. NO:30 ÇAMLICA/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. Ve Tic. A.Ş., Pasa Mahallesı Pıyalepasa Bulvarı 74 34379 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42192
Başvuruya konu ihale:
 2012/122098 İhale Kayıt Numaralı "Bilgisayar Ve Monitör" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.tarafından 03.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Bilgisayar ve Monitör” ihalesine ilişkin olarak Prodigi Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012tarih ve 42192sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4908sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 15.11.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ve eki komisyon kararından tekliflerinin geçerli ve yeterliği sağlayarak ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olduğunun anlaşıldığı,

           

            Ancak,

           

            Söz konusu komisyon kararında 17.10.2012 tarihli yazı ile isteklilerden bilgisayar ve monitörlerin marka, model ve teknik özelliklerini belirten Türkçe katalog ve broşürlerin idareye sunulmasının istenildiği, sunulan broşür ve kataloglara göre ürünlerin Teknik Şartnameye uygunluğunun yetkili birim ve personel tarafından değerlendirilmesi neticesinde firmalarının teklif ettikleri ürünlerin Teknik Şartname’de belirtilen özelliklere uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği,

 

            4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinde tekliflerin alınması ve açılması, 37’nci maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin hükümlere yer verildiği, tekliflerinin ihale komisyonunun bir ve ikinci oturumunda geçerli olduğunun kesinleşen ihale kararından anlaşıldığı, ancak 17.10.2012 tarihinde istenilen teklif edilen ürünlere ilişkin katalogların idarenin yetkili birim ve personeli tarafından değerlendirilmesi sonucunda uygun görülmediğinin anlaşıldığı, 4734 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde ihale komisyonunun nasıl ve kimlerden oluşacağının açıklandığı ve ihale komisyonu haricinde tekliflerin incelenmesi veya değerlendirilmesinin idareden dahi olsa başka kimse tarafından yapılamayacağı, ihale komisyonu haricinde başka kurul ve komisyonun ihdas edilemeyeceğinin açık olduğu, idarece yapılan bu hatalı uygulama nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            Firmalarının teklifinin yeterlik şartı olan belgelerden, teklif mektubundan veya aritmetik hatadan kaynaklı olarak değerlendirme dışı bırakılmadığı, ancak firmalarından bilgi maksatlı olarak istenilen katalog ve broşürler üzerinden değerlendirme yapıldığı, söz konusu değerlendirmenin sözleşmeden sonra mal tesliminde muayene kabul aşmasında yapılması gerektiği, ihale dokümanının tamamen okunduğu ve her türlü şartı kabul ederek teklif verdikleri bilinci ile Teknik Şartname’de istenilen evsaf ve kalitede malı teslim edeceklerinin taahhüt edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde,

            “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

            (Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

           Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

           İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

           İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanun maddesinin gerekçesinde “Mevcut uygulamada isteklilerin teknik yeterliklerinin ihale komisyonu dışında başka bir komisyon tarafından değerlendirilmesi halinde, teknik değerlendirme ile aynı anda fiyat karşılaştırılması yapılamamaktadır. Bu nedenle, ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın bütün değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılmasının sağlanması için, ihale komisyonu dışında 2 üyenin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla bu komisyonların en az 5 kişiden oluşturulması öngörülmüştür. İhale konusu işin uzmanı niteliğinde personelin ihaleyi yapan idarede bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamında yer alan diğer kurum ve kuruluşlardan bu nitelikte personel sağlanabilmesi mümkündür..” denilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin  istenilecek bilgi  ve belgeler,

            “a-Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

           
1 ) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

           
2 ) (Değişik: 30/7/2003-4964/7 md.) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

           
3 ) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.  

           b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

          1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

           2)  (Değişik: 20/11/2008-5812/3 md.) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            …

           
3 ) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

           4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

           5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

            6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

            7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

            8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

            9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.”,

 

olarak tek tek sayılmış ve anılan maddenin devamında“ İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

          Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde“(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir…”hükmü yer almaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

Yine anılan Kanun’un “İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde “yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin” ihale ilanında belirtilmesinin zorunlu hususlar arasında sayıldığı, yine bahse konu Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27 inci maddesinde ikinci fıkrasının (e ) bendinde “İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri”nin İdari Şartnamede yer alması gereken hususlar arasında sayıldığı görülmüştür.

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “..Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun hükümleri çerçevesinde yapılan ihalelerde anılan Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerinden olan “tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının” yeterlik değerlendirmesinde kullanılabilmesi için bu hususun ihale ilanında ve İdari Şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. İhale ilanında ve İdari Şartnamede teklif edilecek ürünlere ilişkin numune, katalog ve/veya fotoğraflarının sunulmasının yeterlik kriteri olarak öngörülmemesi ve istekliler tarafından numune, katalog ve/veya fotoğraflarının teklifle birlikte sunulmasına ilişkin bir düzenleme yapılmaması halinde istekliler tarafından teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin değerlendirmenin numune ve/veya katalog ve broşürler üzerinden yapılamayacağı açıktır.

 

Bu bağlamda bahse konu ihale 41 adet masaüstü bilgisayar, 36 adet dizüstü bilgisayar, 20 adet monitör alımı olup 12.09.2012 tarihinde Kamu İhale Bülteninde ve yerel gazetede yayımlanan ihale ilanının 4’üncü maddesinde ve İdari Şartname’nin 7’nci maddelerinde ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler maddeler halinde sayılmış olup söz konusu ihale ilanı ve İdari Şartname’de istekliler tarafından yeterlik kriteri olarak“tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları”nın sunulması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür.  Nitekim Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutağında da söz konu hususa ilişkin bir sütun bulunmamaktadır.

 

Ancak, İdare tarafından ihale tarihinden sonra 17.10.2012 tarihli yazı ile isteklilerden “teklife konu bilgisayar katalog ve broşürlerin sunulması üzerine monitörlerin, marka model ve teknik özelliklerini belirtir Türkçe katalog ve broşürlerin teslim edilmesi” istenilmiştir. İstekliler tarafından istenilen katalog ve broşürlerin teslim edilmesi üzerine biri komisyon üyesi ve söz konusu komisyon üyesinin yedeği tarafından Karşılaştırma Tablosu düzenlenerek imza altına alındığı, akabinde 08.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile “17.10.2012 tarihinde yazılan yazıyla isteklilerden teklif ettikleri bilgisayar ve monütörlerin marka, model ve teknik özelliklerini belirten katalog ve broşürlerin idaremize sunulması istenilmiş olup, sunulan broşür ve kataloglara göre ürünlerin teknik şartname uygunluğunun yetkili birim ve personel tarafından değerlendirilmesi neticesinde Progodi Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. ve Donan Bilgisayar Dış. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklif ettikleri ürünlerin Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmadığı anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılmıştır. Akfa Bilişim ve Yazılım Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan katalog ve broşürlere göre isteklinin teklif ettiği ürünlerin Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğu anlaşılmıştır” denilerek başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda etraflıca açıklandığı üzere idarece ihale ilanı ve İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak belirtilmeyen ve istekliler tarafından teklifleri ekinde sunulması istenilmeyen katalog ve broşürlerin ihaleden sonra 17.10.2012 tarihinde idare tarafından istenilerek istekliler tarafından sunulan katalog ve broşürler üzerinden teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin yapılan değerlendirme ile ihalenin sonuçlandırılması 4734 sayılı Kanun’un anılan maddeleri ile İdari Şartname maddeleri hükümlerine aykırıdır. Bu çerçevede başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi ve söz konusu maddenin gerekçesinde ihalede bütün değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılacağı, başka adlar altında komisyonlar kurularak teklif değerlendirmesi yapılamayacağı açıkça zikredilmiştir.

 

Bahse konu ihalede açıkça ihale komisyonu dışında başka bir komisyon kurulmadığı, söz konusu teknik değerlendirmenin bir ihale komisyonu üyesi ile bu komisyon üyesinin yedeği tarafından yapıldığı, söz konusu değerlendirme kararının komisyon kararına derç edildiği görülmekle birlikte söz konusu teknik değerlendirmenin de ihale komisyonu tarafından yapılması gerektiği açıktır. Ancak idarece ihale ilanı ve İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirtilmeyen ve istekliler tarafından teklifleri ekinde sunulması istenilmeyen katalog ve broşürlerin ihaleden sonra 17.10.2012 tarihinde idare tarafından istenilerek istekliler tarafından sunulan katalog ve broşürler üzerinden teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin yapılan değerlendirme ile ihalenin sonuçlandırılması anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan, bahse konu şahıslar tarafından düzenlenen Karşılaştırma Tablosu ve bu hususta yapılan değerlendirme yukarıda açıklanan gerekçelerle düzeltici işlem tesis edilmesini gerektirmekle beraber bu husus esasa etkili bir sonuç doğurmamaktadır.

 

Diğer taraftan bahse konu ihalede Donan Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu yetkili satıcılığa ilişkin belgeyi düzenleyen Penta A.Ş.nin Dell marka ürünlerinin distribütörü olduğunu kanıtlayıcı herhangi bir belge sunulmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakılmasına rağmen anılan istekliden de teklif ettiği ürüne ilişkin katalog ve broşür sunulması istenilmiş ve sunduğu katalog ve broşürlerin Teknik Şartname hükümlerini karşılamadığı tespiti de yapılarak anılan isteklinin teklifi bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılmıştır. Donan Ltd. Şti.nin teklifi ilk aşamada yetkili satıcı belgesi sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığından anılan isteklinin teklif ettiği ürüne ilişkin katalog ve broşürlerin teknik şartname hükümlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması esasa etkili olmamıştır

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Prodigi Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul