En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.I-505
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :44
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UM.I-505
Şikayetçi:
 Patel Endüstriyel Güvenlik Ürünleri Sanayi Dış Ticaret Ve Basın Yayın Organizasyon Ltd. Şti., SOĞANLIK ORTA MAH. YANLIZ SELVİ CAD. TEKNİK YAPI UPTWINS DELUXE RESİDENCE B BLOK KAT:7 D:75 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü(Ptt) Malzeme Dairesi Başkanlığı, Sehit Tegmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat:1 06101 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2013 / 1016
Başvuruya konu ihale:
 2012/172009 İhale Kayıt Numaralı "Plastik Emniyet Kilidi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Malzeme Dairesi Başkanlığıtarafından 20.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Plastik Emniyet Kilidi” ihalesine ilişkin olarak Patel Endüstriyel Güvenlik Ürünleri Sanayi Dış Ticaret ve Basın Yayın Organizasyon Ltd. Şti.nin 28.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.01.2013 tarih ve 1016 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/188 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye sunmuş oldukları tekliflerinin idarece teklif mektubunda yer verilen teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uygun yazılmadığı gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı, zira rakamla ifade edilen bedelin yazıyla ifade edilmesinde ikinci "bin" kelimesinin sehven belirtilmiş olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından “9.807.000 adet plastik emniyet kilidi” alımı işinin birim fiyatla teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkarıldığı, ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunun 21.12.2012 tarihli kararıyla ihalenin Gökerplast Plastik San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

            Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmüne,

            Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmüne yer verilmiştir.

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “...Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. ...” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

            (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

            a) Yazılı olması.

            b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

            c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

            ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

            d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

            e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

            ...” hükmü bulunmaktadır.

 

            Aynı Yönetmeliğin 53’ üncü maddesinin 5’inci fıkrasında ise “Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Ayrıca işe ait İdari Şartname’nin “Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”düzenlemesi yapılmıştır.

            İhale tarihi olan 20.12.2012 tarihinde ihale komisyonu tarafından, ihaleye teklif veren 5 isteklinin teklif zarfları ile belgelerinin tam olup olmadığı ve sunulan belgelerin uygun olup olmadığı konusunda gerekli tespitlerin yapıldığı ve bu tespitlerle ilgili olmak üzere aynı tarihte saat 14.00 itibariyle zarf açma ve belge kontrol tutanağının düzenlendiği, bunu müteakip saat 15.00 itibariyle uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanağın düzenlendiği anlaşılmıştır.

Başvuruya konu ihalede, idare tarafından, başvuru sahibince sunulmuş olan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin yazı ile yanlış yazılması sebebiyle usulüne uygun olmaması hususunun Kanun’un 36 ncı maddesi uyarınca “Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak” ile tespit edilerek başvuru sahibinin teklifinin 37’nci madde uyarınca değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca ihale komisyonu tarafından düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında şikayetçi tarafından sunulan teklif mektubunun (Madde 7.1.c uyarınca) “uygun değil” ibaresi taşıdığı anlaşılmıştır.

            İhale komisyonu tarafından yapılan tespitlerde söz konusu tutanaklarda da belirtildiği üzere, ihaleye teklif veren istekli Patel End. Güv. San. Dış. Tic. Org. Ltd. Şti.nin teklif mektubunda teklif bedelinin yazı ile yanlış yazıldığı gerekçesiyle adı geçen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

            İncelemeye konu ihalede, ihale komisyonu tarafından yapılan tespitlerde söz konusu tutanaklarda ihaleye teklif veren başvuru sahibi istekli Patel End.Güv.San.Dış.Tic. Org. Ltd. Şti.nin teklif mektubunda teklif bedelinin rakamla 647.262,00 TL olan ifadesinin yazı ile “Altıyüzkırkyedibinikiyüzaltmışikibintürklirası” olarak ifade edilmesindeki ikinci defa yazılan “bin” kelimesindeki fazlalığın yukarıda belirtilen Kanun, Yönetmelik ve İdari Şartname hükümleri doğrultusunda rakam ve yazının birbirine uygun yazılması gerekirken yazılmadığını gösterdiği ve söz konusu fazladan ifadenin, teklif mektubunun rakamının yazıyla doğru şekilde ifade edilmemesi ve yazıyla ifade edilenden rakamla ifade edilenin açık ve net şekilde anlaşılamıyor olması sebebiyle mevzuata uygun olmadığını ortaya koyduğu tespit edildiğinden idarece teklif mektubunda teklif bedelinin yazı ile yanlış yazıldığı gerekçesiyle adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul