• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.I-591
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :52
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UM.I-591
Şikayetçi:
 Cnr Tangshan Railway Vehicle Co. Ltd., NO : 3 CHANGQİANRD. FENGRUN DİSTRİC THANSHAN CHINA DİĞER
 İhaleyi yapan idare:
 Konya B.B. Destek Hizmetler Müdürlüğü, Yenişehir Mh. Vatan Cd. No: 2 42020 KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41650
Başvuruya konu ihale:
 2012/121077 İhale Kayıt Numaralı "60 Adet Tramvay Aracı, 58 Kalem Yedek Parçası Ve 1 Adet Deray Ekipmanı Mal" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Konya B.B. Destek Hizmetler Müdürlüğütarafından 17.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “60 Adet Tramvay Aracı, 58 Kalem Yedek Parçası ve 1 Adet Deray Ekipmanı Mal” ihalesine ilişkin olarak Cnr Tangshan Railway Vehicle Co. Ltd.nin 03.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 17.12.2012tarih ve 41650sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4807sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi ile birlikte bir de alternatif teklif sunulduğu, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde sunulan alternatif teklifin teknik şartnamede belirtilen yeterlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, asıl teklif üzerinden ihalenin sonuçlandırılarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ancak idarenin kararının mevzuata uygun olmadığı, mevzuat gereği alternatif teklifle asıl teklifin birbirinden ayrıştırılmasının mümkün olmadığı, eğer alternatif teklif teknik yeterliğe sahip değilse sadece alternatif teklifin değil tüm teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca idari şartnamede azami alternatif teklif sayısının belirtilmemesi durumunun mevzuata uygun olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminatın Euro üzerinden verildiği, söz konusu geçici teminat mektubu üzerinde “işbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası Döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” ibaresinin yer alıp almadığının önem kazandığı, “satış kuru” yerine “alış kuru” yazılması durumunda teminatın geçersiz sayılması gerektiği, ayrıca sunulan teklif cetvellerinde aritmetik hata olup olmadığının ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği, idare tarafından söz konusu geçici teminat mektubunun ve teklif cetvelinin mevzuata uygun şekilde değerlendirilmediği, Kurum tarafından yeniden incelenmesinin talep edildiği,

 

3) İdare tarafından alınan kesinleşen ihale kararında ihale yetkilisinin onayının bulunmadığı, kendilerine gönderilen kesinleşen ihale kararının gerekçeli olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin fiyat dışı unsurlarının ne şekilde hesaplandığının kendileri tarafından görülemediği, söz konusu husus üzerine idareye başvuruda bulunulduğu, ancak şikâyet ve bilgi edinme taleplerine bir muhatap bulmakta zorluk çektikleri, idare tarafından yapılan bu muamelenin Kanunun 5'inci maddesine uygun olmadığı,

 

4) İhale üzerinde bırakılan istekli ile idare yetkililerinin ihale yapılmadan önce anlaştıkları hakkında şüphelerinin olduğu, henüz ihale başlamadan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif zarfının ihale komisyonunda görevli kişice alınıp tam istediğimiz gibi bir dosya hazırlanmış ifadesinin kullanıldığı, henüz teklif dosyası açılmadan teklifin istenilen kriterlere haiz olup olmadığının ne şekilde anlaşıldığının taraflarınca çözülemediği, Belediye Başkanının ihale öncesinden ve ihale aşamasında yerel gazetelere vermiş olduğu demeçlerden ihale üzerinde bırakılan istekli ile idare yetkililerinin ihale öncesinde ihalenin istekli üzerinde bırakılacağına ilişkin anlaşmış olabileceklerinin düşünüldüğü, söz konusu durumların Kanunun 5'inci maddesinde belirtilen esas ilkelere uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

20.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, şikâyete konu ihaleye 6 isteklinin katıldığı, isteklilerden Skoda Transportation A.S.nin ana teklif ile birlikte birde alternatif teklif sunduğu, idare tarafından yapılan değerlendirme neticesinde anılan isteklinin sunmuş olduğu alternatif teklifin teknik şartnamede belirlenen kriterlere uygun olmadığından değerlendirmeye alınmadığı, ana teklifin geçerli olduğu ve teknik şartnamede belirlenen kriterlere uygun olduğundan değerlendirmeye alındığı, idare tarafından diğer tekliflerin de geçerli olduğuna karar verildiği, fiyat dışı unsurların göz önüne alınması sonucunda en yüksek puanı alan Skoda Transportation A.S.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu mal alımının adı, “60 Adet Tramvay Aracı, 58 Kalem Yedek Parçası ve 1 Adet Deray Ekipmanı Mal Alımı “ şeklinde belirtilmiş olup, aynı şartnamenin 7’nci maddesinde ihaleye katılım için belirlenmiş olan yeterlik belgelerine ve söz konusu belgelerin taşıması gereken kriterlere yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartname ayrıntılı incelendiğinde 7.5.6’ncı maddesinde; “İstekliler, teklif ettikleri malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla; Teknik Şartname’nin her maddesine atıf yapılarak hazırlanacak olan teklif ettikleri malların istenen asgari özelliklere uygunluğunu gösteren teknik özellikleri, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogları, fotoğrafları ve benzeri tanıtım materyallerini de teklifleri dahilinde sunacaklardır. İsteklilerin sunacakları; teknik şartnamenin her maddesine atıf yapılarak hazırlanacak olan teklif ettikleri malların istenen asgari özelliklere uygunluğunu gösteren teknik özellikler Türkçe olacaktır, bu belgeyi tamamlar mahiyetteki ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar, fotoğraflar ve benzeri tanıtım materyallerinin yabancı dilde sunulması halinde ancak İngilizce dili kabul edilecektir.”düzenlemesi,  “Alternatif teklifler” başlıklı 20’inci maddesinde, “İhale konusu işe ilişkin olarak işbu şartname hükümleri çerçevesinde alternatif teklif verilebilecektir. Alternatif teklifler; İdari Şartnamenin 35. maddesine uygun olarak değerlendirilecektir. Alternatif teklif : İhalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanısıra alternatif olarak sunulmasını ifade eder.
Alternatif teklif verilmesi halinde teklif mektupları teklif edilecek mallar için ?asıl teklif? ve ?alternatif teklif? şeklinde istekli tarafından belirlenmek suretiyle düzenlenerek teklif belgeleri içinde verilecektir. İsteklilerin; geçici teminat dahil olmak üzere katılıma ilişkin belgeleri, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranan belgeleri bedeli yüksek olan teklifi esas almak suretiyle hazırlanmaları gerekmektedir.
Teklif edilen aynı mal için; farklı süre ve teslim şekilleri alternatif teklif olarak değerlendirilmeyecektir.”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.”hükmü,

 

 37’nci maddesinde, “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

           Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü yer almaktadır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde alternatif teklifin tanımı “İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı aday veya istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulması” şeklinde yapılmış olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 59’uncu maddesinde; “59.1. İdare tarafından mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceğine yönelik düzenlemenin ihale dokümanında yapılması gerekmektedir. İdare tarafından alternatif teklif verilmesine izin verilen ihalede belli bir sayının üzerinde alternatif teklif verilmemesinin öngörülmesi durumunda isteklilerin verebileceği azami alternatif teklif sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.

59.2. Alternatif teklif verilmesine izin verilen ihalede idare tarafından idari şartnamede istekli tarafından her bir teklif için ayrı bir teklif mektubu sunulacağı belirtilecektir.

59.3. Alternatif teklif veren isteklinin teklif fiyatlarının birbirinden farklı olması durumunda istekli tarafından yüksek tutarlı teklif esas alınarak sadece bir geçici teminat verilmesi mümkündür.

59.4. İhale komisyonu, isteklinin ihale dokümanında öngörülen yeterlik kriterini sağlayıp sağlamadığını her bir teklif için ayrı ayrı değerlendirir.

59.5. İdare tarafından ihale konusu malın teslim süresi ve teslim şekli gibi hususlar ihale dokümanında düzenlendiğinden aynı mal için farklı teslim süresi ve teslim şekilleri alternatif teklif olarak kabul edilmeyecektir.”açıklamasına da yer verilmiştir.

          Yukarıda anılan mevzuat maddeleri ve şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğinin belirtilmesi durumlarında, isteklilerin asıl teklifin yanında alternatif teklifte sunabilecekleri, sunulacak yeterlik belgelerin her biri için ayrı ayrı olabileceği gibi teklif fiyatı en yüksek olana göre de düzenlenip sunulabileceği, idareler tarafından yapılacak değerlendirmelerin de ana teklif ve alternatif teklif için ayrı ayrı yapılması gerektiği, herhangi bir teklif de yeterlik kriterlerine uyumsuzluk tespit edilirse ancak o teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli olan ana teklif veya alternatif teklif ile değerlendirmenin ve ihalenin tamamlanabileceği anlaşılmıştır.

 

          Bu durumun tek istisnası, her iki teklif için sunulan aynı yeterlik belgesinin mevzuata uygun olmadığına karar verilmesi durumunda iki teklifin de birden değerlendirme dışı bırakılması olacaktır. Ayrı ayrı sunulan yeterlik belgelerinden birinde bir aykırılık olması durumu ancak belgenin ilgili olduğu ana ya da alternatif teklifi etkileyebilecektir.

 

          İhale komisyonu kararı incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iki farklı teknik özelliğe sahip malın teklif edildiği, alternatif teklife ait teknik özelliklerinin teknik şartnamede istenilen kriterleri taşımadığından dolayı alternatif teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, sunulan alternatif teklifin teknik şartnamenin 2.a ve 6.3.b maddesine uygun olmadığına ilişkin olarak tutanak tutulduğu, ana teklifin teknik kriterlerinin şartnameye uygun olmadığına ilişkin herhangi bir tespitin yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

          Başvuru sahibinin iddiası incelendiğinde, iddianın ihale üzerinde bırakılan isteklinin ana teklifinin de teknik şartnameye uygun olmadığı değil, sadece alternatif teklif üzerinde tespit edilen aykırılığın ana teklifi de etkilemesi şeklinde olduğu, idarenin kararının anılan gerekçeyle uygun olmadığının iddia edildiği anlaşılmış olup, Kanunun 56’ncı maddesi gereğince yapılacak incelemenin alternatif teklifin teknik uyumsuzluklarından dolayı ana teklifin değerlendirme dışı bırakılıp bırakılamayacağı ile sınırlandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Yukarıda yapılan yorum gereği her bir teklife ayrı teknik dokümanlar sunulduğu ve idarenin yalnızca alternatif teklife ilişkin uyumsuzluk tespitinin olduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda mevzuat gereği yalnızca alternatif teklifin değerlendirme dışı bırakılabileceği, ana teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılamayacağı kanaatine varıldığından idarenin anılan işleminde mevzuata aykırılık tespit edilememiş olup, iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Bununla birlikte, iddia içerisinde ihale dokümanında verilebilecek azami alternatif teklif sayısının belirtilmemesinin de mevzuata uygun olmadığından bahsedilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin süresi içerisinde şikâyet başvurusunda bulunmadığı, teklif vermekle dokümanda yer alan tüm düzenlemelerin kabul edildiği hususları göz önüne alındığında anılan iddianın süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

          Başvuru sahibinin 03.12.2012 tarihli şikâyet başvuru incelendiğinde, geçici teminata ve birim fiyat teklif cetveline ilişkin olarak ilgili mevzuat maddelerinin yazıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu mevzuat maddelerine aykırı davranıldığına veya idarenin anılan mevzuat maddelerine ne yönüyle uyulmadığına ilişkin olarak herhangi bir ifadenin yer almadığı anlaşılmıştır. İdarenin şikâyet başvurusuna vermiş olduğu cevapta da söz konusu duruma ilişkin bir ifade bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

          Yukarıda anılan Yönetmelik hükmünden, idareye şikâyet başvurusunda bahsedilmeyen aykırılıkların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği sonucuna varıldığından, söz konusu iddianın şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40’ncı maddesinde, “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

 

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

 

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

 

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”hükmü,

 

          41’inci maddesinde; İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

 

            İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

 

            İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.”hükmü,

 

           yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan Kanun hükmünde, tekliflerin ihale komisyonu tarafından değerlendirileceği, geçerli tekliflerin belirlenmesi sonrasında varsa fiyat dışı unsurların da göz önünde bulundurulması kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklifin varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirleneceği, anılan kararın ihale yetkilisinin onayına sunulacağı, ihale yetkilisinin kararı onaylayacağı veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal edeceği belirtilmiş olup, ihale komisyonun kararının ihale yetkilisinin onayı olmadan kesinleşen ihale kararı niteliği taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Bununla birlikte, ihale yetkilisi tarafından onaylanan kesinleşen ihale kararının tüm isteklilere bildirilmesi gerektiği, isteklilerin şikâyet haklarının ve sürelerinin kaybolmaması için kararların gerekçeli olarak tebliğ edilmesi gerektiği de anılan Kanun maddesinden anlaşılmaktadır.

 

            Öncelikle, başvuru sahibinin kendilerine gönderilen komisyon kararında ihale yetkilisinin imzasının bulunmadığı, bu durumun da mevzuata uygun olmadığı iddiasında bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, 20.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararının, 21.11.2012 tarihinde ihale yetkilisi Selami UĞUR tarafından imzalanıp onaylandığı tespit edilmiş olup, isteklilere gönderilen kesinleşen ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığının belirtildiği ancak ihale yetkilisinin imzasının ve onayının yer aldığı sayfanın isteklilere ayrıca gönderilmediği tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan ihale komisyonu kararı standart formu incelendiğinde, söz konusu form içerisinde ihale yetkilisinin imzasına ilişkin ayrıca bir bölümün bulunmadığı, söz konusu kararın komisyon üyelerince imzalanıp ihale yetkilisinin onayına sunulması gerektiği, isteklilere gönderilen kararın ihale yetkilisi tarafından onaylanması zorunlu olup, kararın ihale yetkilisi tarafından onaylandığının belirtilmesi kaydıyla isteklilere ihale yetkilisinin imzasının yer almadığı kararın gönderilebileceği sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin kararın onaysız olduğuna ve bu durumun mevzuata uygun olmadığına ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Bununla birlikte, isteklilere gönderilen kesinleşen ihale kararı incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin alternatif teklifinin teknik şartnameye uygun olmadığı değerlendirmesi dışında bir tespitin bulunmadığı, diğer istekliler tarafından sunulan tüm tekliflerin geçerli bulunduğunun belirtildiği ve fiyat dışı unsurların uygulanması sonucunda Skoda Transportation A.S.nin teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmış olup söz konusu kararın isteklilere bu şekilde iletildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi iddiasında, fiyat dışı unsurların ne şekilde uygulandığına ilişkin ayrıntılı hesap tablosunun da karar ekinde kendilerine gönderilmesinin gerektiği, Kanun’un 41’inci maddesi gereğince kesinleşen ihale kararının gerekçeli olarak bildirilmediği belirtilmiştir.

 

            Kanun’un 41’inci maddesinde, zorunlu tutulan husus teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun bulunmayan isteklilere gerekçelerin bildirilmesi olup, kesinleşen ihale kararında fiyat dışı unsurların ne şekilde uygulandığına ilişkin ayrıntılı hesap tablosunun da eklenmesi gerektiğine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Anılan durumun isteklilerin açıklama talebi doğrultusunda karşılanması gereken bir işlem olarak değerlendirmek gerektiği kanaatine varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. Kaldı ki, idareye yapılan başvuru neticesinde fiyat dışı unsurların ne şekilde uygulandığına ilişkin olarak ayrıntılı tablo kendilerine idare tarafından elden verildiği de anlaşılmıştır.

 

Ancak, iddia içerisinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin alternatif teklifinin teknik şartnamenin hangi maddeleri gereğince uygun bulunmadığına ilişkin olarak ayrıntılı açıklamanın bulunmaması durumu mevzuata aykırı olmakla birlikte, söz konusu aykırılığın ancak ihale üzerinde bırakılan istekliye yönelik bir hak kaybına sebebiyet verme olasılığı bulunduğu, söz konusu isteklinin bu duruma ilişkin herhangi bir başvurusunun veya bilgi edinme talebinin bulunmadığı hususu göz önünde bulundurulduğunda anılan aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna da ulaşılmıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuru sahibinin 4’üncü iddiası kapsamında belirttiği hususlar incelendiğinde, konunun ihale süreci öncesine de dayandığı, ihale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgeler üzerinden yapılacak incelemeye göre sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, Kurum tarafından yapılan incelemenin ihale süreci içerisinde yer alan idari işlemlerin mevzuata uygunluğu çerçevesinde yapıldığı, iddiaların idari işlemlerin uygunluğuyla ilgili olmadığı, idare ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında olmuş olabilecek bir anlaşmadan bahsedildiği şeklinde olduğu anlaşılmış olup Kurum tarafından yapılacak inceleme kapsamında olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

               

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul