• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.I-594
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :58
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UM.I-594
Şikayetçi:
 Gamidor Dignostik Lab. Ür. Ve Hiz. Paz. Ltd. Şti., MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. ASMALI BAHÇE SİTESİ NO:7/2 ÇUKURAMBAR/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Merkez Mah. Esenler Cad.6.Sokak İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43329
Başvuruya konu ihale:
 2012/138762 İhale Kayıt Numaralı "Kit Ve Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması-Otomatik Tarayıcı Sisteme Sahip Sıvı Bazlı Sitoloji Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bağcılar Eğitim ve Araştırma HastanesiBaştabipliği tarafından 15.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kit ve Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması-Otomatik Tarayıcı Sisteme Sahip Sıvı Bazlı Sitoloji Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gamidor Dignostik Lab. Ür. ve Hiz. Paz. Ltd. Şti.nin 14.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012tarih ve 43329sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5148sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aynı idare tarafından 15.06.2011 tarihinde yapılan 2011/73012 İKN’li “Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması-Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Alımı” İhalesinde teklif geçerlik sürelerinin dolması ve geçici teminat mektuplarının firmalarına iade edilmesi sebebiyle kendileri ile sözleşme imzalanması hakkından feragat ettiklerini ve sözleşme yapılmaması nedeniyle idareden herhangi bir talepte bulunmayacaklarını idareye bildirdikleri ve daha sonra aynı idarece gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye katıldıkları ancak, 2011/73012 İKN’li ihalede firmalarının mücbir sebep halleri gerçekleşmediği halde sözleşme imzalamadığı gerekçesiyle, başvuruya konu ihalede tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak haklarında yasaklama işlemlerinin başlatıldığı ve geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, 2011/73012 İKN’li ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalanması gereken tarihte teklif geçerlik sürelerinin dolmuş olması sebebiyle söz konusu yaptırımların haklarında uygulanamayacağı, firmalarının teklifinin tekrar değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleyi gerçekleştiren Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.06.2011 tarihinde yapılan 2011/73012 İKN’li “Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması-Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Alımı” ihalesine başvuru sahibinin de katılarak teklif verdiği, ihaleye katılan diğer isteklilerden Net Medikal Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.07.2011 tarihli dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 03.10.2011 tarih ve 2011/UM.II-3304 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile başvuru sahibiGamidor Dignostik Lab. Ür. ve Hiz. Paz. Ltd. Şti.’nin teklifinin, teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem tesis edildiği,

 

Başvuru sahibi Gamidor Dignostik Lab. Ür. ve Hiz. Paz. Ltd. Şti. tarafından söz konusu Kurul kararının iptali istemiyle, 03.11.2011 tarihinde Ankara 11. İdare Mahkemesinde iptal davası açıldığı ve Mahkemenin 31.05.2012 tarihli E:2011/2246 saylı yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda alınan 26.09.2012 tarih ve 2012/MK-313 sayılı Kurul kararı ile anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurul kararının iptal edilmesi ile başvuru sahibinin söz konusu ihalede yeniden ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekli haline geldiği ancak istekli tarafından 30.10.2012 tarihli yazı ile idareye başvurarak ekonomik verilerin değiştiği gerekçesiyle Mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararı neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olmaları sonucunu doğuran 26.09.2012 tarih ve 2012/MK-313 sayılı Kurul kararının uygulanmasından feragat ettiklerinin ve sözleşme imzalamayacaklarının idareye bildirildiği,

 

            Başvuru sahibi tarafından yine aynı idare tarafından gerçekleştirilen ve incelemeye konu olan ihaleye teklif verildiği, idare tarafından isteklinin yukarıda aktarılan ihaleye ilişkin sözleşmenin mücbir sebep olarak kabul edilemeyecek bir gerekçe ile imzalanmaması yüzünden, incelemeye konu ihaleye de katılamayacağı ve geçici teminatının gelir kaydedilerek yasaklanması gerektiği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedildiği ve hakkında yasaklama işlemlerinin başlatıldığı ve aktarılan süreç sonucunda itirazen şikâyet başvurusunun yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Aktarılan süreç çerçevesinde incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve yasaklama işlemlerinin başlatılmasını işlemlerinin 4734 sayılı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan,

 

İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.

…”

 

Hükmü ve anılan Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde yer alan,

 

17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

…”

 

Hükmünden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

 

Zira aynı idare tarafından yapılan daha önceki tarihli bir ihalede, mücbir sebep olarak kabul edilmeyecek bir gerekçe ile, 2011 yılına ilişkin ekonomik verilerin değiştiği savı doğrultusunda başvuru sahibinin söz konusu ihaleye ilişkin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi neticesinde 4734 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle ve anılan Kanun’un 58’inci maddesi doğrultusunda, sonraki tarihli olan incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedildiği ve hakkında yasaklama kararı verilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı görülmektedir.

 

Bununla birlikte, incelemeye konu ihalede ortaya çıkan uyuşmazlığın sebep unsurunu oluşturan, aynı idare tarafından 15.06.2011 tarihinde yapılan 2011/73012 İKN’li “Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması-Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Alımı” ihalesine ilişkin sözleşme imzalama süreci incelendiğinde;

 

Söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24 üncü maddesinde;

 

“24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

24.2.İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3.Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4.Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş ve isteklilerin teklif geçerlilik süreleri ile süre uzatımına ilişkin koşullar açıklanmıştır.

 

İhale 15.06.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Başvuru sahibi Gamidor Dignostik Lab. Ür. ve Hiz. Paz. Ltd. Şti.nin teklif mektubunda İdari Şartnamede yer verilen teklif geçerlilik süresi boyunca teklifinin geçerli olacağına ilişkin taahhüdü bulunmaktadır. Bu çerçevede, anılan isteklinin 14.08.2011 tarihine kadar teklifi ile bağlı olduğu ve teklif geçerlik süresinin isteklinin kabul etmesi halinde en çok 13.10.2011 tarihine kadar uzatılabileceği anılan Şartname düzenlemesinden anlaşılmaktadır.

 

Dolayısı ile, başvuru sahibi tarafından sözleşme imzalanmayacağının beyan edildiği tarih olan 30.10.2012 günü isteklinin teklifinin geçerlilik süresinin dolduğu ve teklif geçerlik süresinin uzatılması durumu söz konusu olsa dahi, uzatılmış teklif geçerlik süresi olabilecek 13.10.2011 tarihinde de yine isteklinin teklif geçerlik süresinin dolmuş olacağı ve bu tarihin idare tarafından belirtilen, sözleşmenin imzalanmayacağına ilişkin beyanın idareye bildirildiği tarih olan 30.10.2012 tarihinden önce olduğu, bir başka anlatımla sözleşmenin imzalanmasını gerektiren tarihte başvuru sahibinin teklifi ile bağlı olmadığı görülmektedir.  

 

Bu itibarla, teklifi ile bağlı olmayan bir isteklinin sözleşmeyi imzalaması sürecine ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanunun tekliflerin geçerlilik süresi başlıklı 32 inci maddesinde, tekliflerin geçerlilik süresinin ihale dokümanında belirtileceği, idarece ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinde ise, tekliflerin geçerlilik süresinin, tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikâyete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri konular dikkate alınarak belirleneceği düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması” başlıklı 16.7 nci maddesinde ise,

 

“Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.”

 

Açıklamasına yer verilmek suretiyle teklif geçerlik süresi dolmuş bir isteklinin teklif verdiği ihaleye ilişkin sözleşmeyi imzalamaması halinde geçici teminatın gelir kaydedilemeyeceği ve yasaklamaya ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı ifade edilmiştir.

 

Bu doğrultuda, başvuru sahibi Gamidor Dignostik Lab. Ür. ve Hiz. Paz. Ltd. Şti.nin incelemeye konu ihaleyi gerçekleştiren Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.06.2011 tarihinde yapılan 2011/73012 İKN’li “Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması-Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Alımı” ihalesine ilişkin sözleşmeyi imzalamamış olmasının, anılan ihalede başvuru sahibi tarafından sözleşme imzalanması hakkından feragat edilen tarihten önce teklif geçerlilik süresinin dolmuş olması sebebiyle, 4734 sayılı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinin uygulanmasına imkan vermediği ve bu sebeple isteklinin daha sonraki tarihli ihalelere de katılmasının önünde bir engel bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, daha önce aynı idare tarafından yapılan bir ihaleye ilişkin sözleşmenin mücbir sebep halleri dışında bir gerekçe ile imzalanmamış olması nedeniyle, incelemeye konu ihalede isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve hakkında yasaklama işlemlerinin başlatılması yönündeki idare işlemi mevzuata uygun olmadığından, isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir. 

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Gamidor Dignostik Lab. Ür. ve Hiz. Paz. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde özetle, “aynı idare tarafından 15.06.2011 tarihinde yapılan 2011/73012 İKN’li “Kit veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması-Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Alımı” İhalesinde teklif geçerlik sürelerinin dolması ve geçici teminat mektuplarının firmalarına iade edilmesi sebebiyle kendileri ile sözleşme imzalanması hakkından feragat ettiklerini ve sözleşme yapılmaması nedeniyle idareden herhangi bir talepte bulunmayacaklarını idareye bildirdikleri ve daha sonra aynı idarece gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye katıldıkları ancak, 2011/73012 İKN’li ihalede firmalarının mücbir sebep halleri gerçekleşmediği halde sözleşme imzalamadığı gerekçesiyle, başvuruya konu ihalede tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak haklarında yasaklama işlemlerinin başlatıldığı ve geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, 2011/73012 İKN’li ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalanması gereken tarihte teklif geçerlik sürelerinin dolmuş olması sebebiyle söz konusu yaptırımların haklarında uygulanamayacağı, firmalarının teklifinin tekrar değerlendirmeye alınması gerektiği” şeklinde ifade edilen iddiasına ilişkin olarak, Kurul çoğunluğunca, başvuru sahibi Gamidor Dignostik Lab. Ür. ve Hiz. Paz. Ltd. Şti.’nin incelemeye konu ihaleyi gerçekleştiren Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.06.2011 tarihinde yapılan 2011/73012 İKN’li “Kit veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması-Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Alımı” ihalesine ilişkin sözleşmeyi imzalamamış olmasının, anılan ihalede başvuru sahibi tarafından sözleşme imzalanması hakkından feragat edilen tarihten önce teklif geçerlilik süresinin dolmuş olması sebebiyle, 4734 sayılı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinin uygulanmasına imkan vermediği ve bu sebeple isteklinin daha sonraki tarihli ihalelere de katılmasının önünde bir engel bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, daha önce aynı idare tarafından yapılan bir ihaleye ilişkin sözleşmenin mücbir sebep halleri dışında bir gerekçe ile imzalanmamış olması nedeniyle, incelemeye konu ihalede isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve hakkında yasaklama işlemlerinin başlatılması yönündeki idare işleminin mevzuata uygun olmadığı düşüncesiyle, isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi husularında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin 10 uncu maddesindeki, “….  f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.” hükmü yer almaktadır.

 

İş ve meslek ahlakına aykırı faaliyeti belirlerken, ilgilinin 4734 sayılı Kanun’a göre yapılan ihale ile idareye karşı yüklenilen iş sırasında yürürlükteki kanunların suç saydığı fiillerin gerçekleştirilmiş olması veya ilgililerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu meslek odalarınca disiplin cezası almasını gerektiren fiillerin gerçekleştirilmiş olması iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetin tespitinde idare açısından bir yol gösterici olacaktır.

                                                                                                                         

Buna göre, bir isteklinin yasak fiiline ilişkin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası (f) bendine göre iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğunun tespiti için, yüklenicinin 4734 sayılı Kanuna göre yapılan bir ihale ile idareye karşı yüklenilen iş sırasında 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun idarelerce ispat edilmesi gerekmektedir. Zira idare, aynı ihaledeki isteklinin kusurunu aykırı görerek istekli hakkında mevzuatın öngördüğü en ağır müeyyideyi uygulamıştır. Bu düşünceden yola çıkıldığında, idarece istekli hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin (f) fendi hükmüne ilişkin ispat yükümlülüğü kendiliğinden doğmuştur.

 

Zira, aynı idare tarafından yapılan daha önceki tarihli bir ihalede, mücbir sebep olarak kabul edilmeyecek bir gerekçe ile, 2011 yılına ilişkin ekonomik verilerin değiştiği savı doğrultusunda başvuru sahibinin söz konusu ihaleye ilişkin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi neticesinde, 4734 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle ve anılan Kanun’un 58’inci maddesi doğrultusunda, sonraki tarihli olan incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedildiği ve hakkında yasaklama kararı verilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı görülmektedir.

 

 Bununla birlikte, incelemeye konu ihalede ortaya çıkan uyuşmazlığın sebep unsurunu oluşturan, aynı idare tarafından 15.06.2011 tarihinde yapılan 2011/73012 İKN’li “Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması-Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Alımı” ihalesine ilişkin sözleşme imzalama süreci incelendiğinde;

 

Başvuru sahibi tarafından sözleşme imzalanmayacağının beyan edildiği tarih olan 30.10.2012 günü isteklinin teklifinin geçerlilik süresinin dolduğu ve teklif geçerlik süresinin uzatılması durumu söz konusu olsa dahi, uzatılmış teklif geçerlik süresi olabilecek 13.10.2011 tarihinde de yine isteklinin teklif geçerlik süresinin dolmuş olacağı ve bu tarihin idare tarafından belirtilen, sözleşmenin imzalanmayacağına ilişkin beyanın idareye bildirildiği tarih olan 30.10.2012 tarihinden önce olduğu, bir başka anlatımla sözleşmenin imzalanmasını gerektiren tarihte başvuru sahibinin teklifi ile bağlı olmadığı görülmekte ise de,

 

Şikayet konu ihaleye ilişkin sözleşmeye davet edilen isteklinin aynı idarenin daha önce gerçekleştirdiği bir başka ihaledeki aynı kusurunun 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendindeki, “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen” hükmü ile,  ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenlerin ihale dışı bırakılacağı hüküm altına alınmış olduğundan, aynı istekli tarafından sözleşmenin imzalaması sürecine ilişkin yapılan kusurunun, idarece bu madde hükmü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak kaydedilen geçici teminatının iadesine karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

             Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakılarak, geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve hakkında yasaklama işlemi yapılması yönünde idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığı, bu işlemlere ilişkin gerekçenin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendi hükmü ile ilişkilendirilmesi gerektiği ve bunun yapılarak anılan isteklinin geçici teminatının iade edilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul