• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.I-596
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :57
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UM.I-596
Şikayetçi:
 Üçel Ecza Deposu A.Ş., İNÖNÜ MAH. DÖNEMEÇ SOK. NO:4 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Islampasa Mah. Sehıtler Cad. 74 53100 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42607
Başvuruya konu ihale:
 2012/153934 İhale Kayıt Numaralı "10 Kısım Kit Karşılığı Laboratuvar Cihazı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 19.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “10 Kısım Kit Karşılığı Laboratuar CihazıAlımı” ihalesine ilişkin olarak Üçel Ecza Deposu A.Ş.nin 10.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012tarih ve 42607sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5006sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) İhalenin 3'üncü kısmının, zeyilname yapılması durumunda ihale sürecinin uzayacağı gerekçesiyle iptal edildiği oysa ihalenin iptal edilmesi ile sürecin daha fazla uzayacağı,

 

           
2 ) İhalenin 6'ncı kısmında teklif ettikleri cihazın Teknik Şartname'ye uygun olmasına rağmen idarece yapılan demonstrasyon sonucunda tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “…İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            30.11.2012 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile başvuruya konu ihalenin 3’üncü kısmının “Teknik şartnameye yapılan itirazlardan dolayı düzenlenen zeyilnamelere yeniden itirazlar yapılmıştır. Bu itirazların düzeltilmesi ihale süresini uzatacağı için itirazlar gerektiği şekilde zeyilname ile düzeltilememiştir. Teknik şartnamesi yeniden düzenlenerek tekrar ihale edileceğinden dolayı 3. kısım iptal edilmiştir.” gerekçelerine yer verilerek iptal edildiği görülmüş olup adı geçen kısma yönelik itirazen şikâyet başvurusunun kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine tebliğ edildiği günü (07.12.2012) takip eden beş gün içerisinde doğrudan Kurum’a yapılması gerekirken başvurunun bu süre geçtikten sonra (24.12.2012) yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle birinci iddiaya yönelik başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin“Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

 

            (2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir…”hükümlerine yer verilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.6…4) İhale komisyonu gerekli gördüğü hallerde tanıtım (demonstrasyon) isteyebilir. Komisyonun belirlediği cihazların performansının değerlendirileceği demonstrasyonu hastanemizde, idarenin göstereceği yere, tüm masrafları firma tarafından karşılanmak üzere bildirim yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde istekli tarafından kurulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            19.11.2012 tarihli ihale komisyonu ara kararı ile ihalenin “Kit ile Birlikte Tam Otomatik Sedimantasyon Cihazı” alımına ilişkin 6’ncı kısmında demonstrasyon yapılmasına karar verildiği ve başvuru sahibi Üçel Ecza Deposu A.Ş.ye gönderilen 20.11.2012 tarihli yazı ile söz konusu kısma ilişkin olarak demonstrasyon yapılması hususunun bildirildiği, anılan isteklinin 23.11.2012 tarihli cevabi yazısında 27.11.2012 tarihinde ilgili ünitede demonstrasyon yapılacağını belirttiği görülmüştür.

 

            İki ihale komisyonu üyesi ile iki laboratuar teknisyeni tarafından 27.11.2012 tarihinde yapılan demonstrasyon sonucu düzenlenen tutanakta “Üçel Ecza Deposu tarafından Linear marka sedimentasyon cihazının demonstrasyonu 27.11.2012 tarihinde saat 11:00-15:45 arasında yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda cihaza yerleştirilen tüplerin farklı godeye konduğunda cihaz tarafından algılanmayıp, yanlış değerlendirmelere sebep olduğu bölümümüz tarafından tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

            Bunun üzerine, ihale komisyonu tarafından düzenlenen ve 29.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararının ekinde yer alan aynı tarihli “Ayrıntılı İnceleme Tutanağında” ihalenin 6’ncı kısmında başvuru sahibi Üçel Ecza Deposu A.Ş. tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak “Cihazın demonstrasyon çalışmaları sonucunda cihaza yerleştirilen tüpler farklı godeye konduğunda cihaz tarafından algılanmayıp, yanlış değerlendirmelere sebep olduğu için uygun görülmemiştir.” denilerek istekinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            İsteklilerce teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygunluğu idareler tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon ya da numune değerlendirmesi yoluyla yapılabileceği gibi bu değerlendirme ürünün teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da yapılabilecektir. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin de yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’de isteklilerin teklif ettikleri cihazların ihale dokümanına uygunluğunun tespit edilebilmesi amacıyla demonstrasyon değerlendirmesi yapılacağının düzenlendiği, yapılan demonstrasyon işleminin tutanağa bağlanarak başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın bazı tüpleri algılamayıp yanlış değerlendirmelere sebep olduğunun tespit edildiği anlaşılmış olup demonstrasyon değerlendirmesiyle ilgili teknik belirlemenin idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu ve belgeler üzerinden yapılan inceleme sonucunda idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin ikinci iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Ayrıca fazla ödendiği anlaşılan 2.613,00 TL başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iade edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 3'üncü kısmına ilişkin olarak başvurunun reddine,

 

2) İhalenin 6'ncı kısmına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

3) Fazla ödendiği anlaşılan başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iade edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul