• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.I-599
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :61
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UM.I-599
Şikayetçi:
 Volkan Yangın Söndürme Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş., 29 EKİM MAH. GAZİ CAD. NO : 23 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Belediye Başkanlığı (İtfaiye Müdürlüğü), Gündoğdu Mahallesi Samsun Yolu Bulvarı 388 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43806
Başvuruya konu ihale:
 2012/166794 İhale Kayıt Numaralı "3 Ton Su Kapasiteli Çift Kabinli Çok Maksatlı İlk Müdahele Tahrip Kurtarma Aracı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Kırıkkale Belediye Başkanlığı  İtfaiye Müdürlüğütarafından 27.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “3 Ton Su Kapasiteli Çift Kabinli Çok Maksatlı İlk Müdahale Tahrip Kurtarma Aracı” ihalesine ilişkin olarak Volkan Yangın Söndürme Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.nin 20.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43806 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5244 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, belgelerin Türkçe tercümesinin bulunmamasının bilgi eksikliği olduğu ve İdari Şartname’nin 31.2’nci maddesinde belirtildiği gibi idarece bilgi eksikliklerinin tamamlatılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “3 Ton Su Kapasiteli Çift Kabinli Çok Maksatlı İtfaiye İlk Müdahale Tahrip Kurtarma Aracı” ihalesine iki isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunun 12.12.2012 tarihli kararıyla başvuru sahibi Volkan Yangın Sönd. Tekn. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin, sunduğu CE belgeleri İdari Şartname’nin 7.7.5.1 ve 7.9.1’inci maddelerine uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin zeyilname ile değişikliğe uğrayan “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5.3.2’nci maddesinde,

 

7.5.3.2.

Teknik Şartnamede yazılı Tüm maddelere ayrıntılı olarak ve marka, model ve bunun gibi bilgileri içeren cevaplar verilecektir. (Şartnameye Uygunluk belgesi)

İmalatçı firmanın bu tip aracı imal ettiğini içeren ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesi

İtfaiye aracına ait 'CE veya EC Tip Onay Sertifikası Bu sertifika bağımsız bir kuruluş tarafından onaylı veya bağımsız kuruluş tarafından izin verilmiş olan üretici tarafından tanzim edilmiş olacaktır.

Su Pompasına ait uluslararası kuruluş tarafından verilen CE belgesi olacak ve Teklifler ile birlikte bu belgeler verilecektir.”düzenlemesi bulunmaktadır.

            İdari Şartname’nin 7.7.5.1’inci maddesinde,

 

            “7.7.5.1 Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1.Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. ” düzenlemesine,

 

İdari Şartname’nin“Tekliflerin dili”başlıklı 7.9’uncu maddesinde “7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarece düzenlenen 27.11.2012 tarihli zarf açma ve belge kontrol tutanağında yer alan başvuru sahibine ait “İtfaiye aracına ve Su Pompasına Ait CE veya EC Tip Onay Sertifikası”  hanesinde “Yok”şeklinde ibareye yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmüne,

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı55’inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında,

 

            “(2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

 

          (3) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

            (4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veyaisteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Bu çerçevede, İdari Şartname’nin 7.9.1’inci maddesinde,teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanın Türkçe olacağı, başka bir dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağı belirtilmiş, aynı Şartname’nin 7.7.5.1’inci maddesinde tercümenin ve tasdik işlemlerinin nasıl olacağı açıkça düzenlenmiş olup, aktarılan Yönetmelik hükmünde ise mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı ifade edildiğinden, teklif dosyasında sunulan itfaiye aracına ait ve su pompasına ait CE sertifikalarının İngilizce olduğu ve belgelerin Türkçe tercümelerini sunmadığı anlaşılanbaşvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu itibarla iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul