En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.I-678
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :42
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UM.I-678
Şikayetçi:
 Volkan İtfaiye Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti., 29 EKİM MAHALLESİ GAZİ CADDESİ NO:21 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Merter 34010 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2012 / 37919
Başvuruya konu ihale:
 2012/112085 İhale Kayıt Numaralı "50 Adet Su İkmal İtfaiye Aracı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıtarafından 20.09.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “50 Adet Su İkmal İtfaiye Aracı” ihalesine ilişkin olarak Volkan İtfaiye Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 01.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.11.2012tarih ve 37919sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.11.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4242sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin sunulan katalogların ve tanıtıcı materyallerin teknik şartnameye uygun olmadığından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı,  değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin tümünün teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı, bilgi eksikliği kapsamında tarafımızdan tamamlatılabileceği, kendilerinin yerli üretici statüsünde oldukları, ihale uhdesinde kalan firmanın teklif bedeli ile kendi teklif bedelleri arasında 1.358.750,00 TL fark olduğu, idarenin teklifleri değerlendirirken Kanun'un 5'inci maddesinde yer alan kamu yararı ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini göz ardı edemeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            10.10.2012 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, şikâyete konu ihaleye 4 isteklinin katıldığı, yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda, Katmerciler Tic. A.Ş., Volkan İtf. Malz. Ltd. Şti. ve Ankara Çelik Tic. A.Ş.nin tekliflerinin sunulan numuneler ve kataloglarda yer alan teknik özelliklerin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup, Armaksa Ltd.Şti.-Umtaş Tic. A.Ş.-Hases Otom. A.Ş.-Zimag Tic. A.Ş. ortak girişiminin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı, “50 Adet Su İkmal İtfaiye Aracı Alımı” şeklinde belirtilmiş olup, aynı Şartnamenin 19’uncu maddesinde ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve toplam 2 kısımdan oluştuğu da düzenlenmiştir.

            Ayrıca, İdari Şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde, “…2-İstekliler teknik şartnamenin her maddesine karşılık açık şekilde yazılmış ve teknik şartnameye uyup uymadıklarını da içeren teknik şartname cevap raporunu teklif ile birlikte  verecektir.

            Ayrıca teklif edilen malın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını, teknik çizimlerini, fotoğraflarını ve benzeri tanıtım materyallerini verecektir.

            İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına bakılmaksızın yukarıda belirtilen yeterlik kriterini sağlayacaktır.”düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

          Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü,

 

          Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

          (2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.

          (3) İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafa yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.”hükmü yer almaktadır.

 

          Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, idarelerin Kanun’un 37’nci maddesine göre yapacakları yeterlik değerlendirilmesinde esas alınmak üzere isteklilerden teklif edecekleri mallara yönelik olarak katalog ya da numune talep edebilecekleri, ancak anılan durumun İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde düzenlenmesi gerektiği, şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde isteklilerin teklif edilecek mallara ilişkin kataloglarını, teknik çizimlerini, fotoğraflarını ve benzeri tanıtım materyallerini teklif ile birlikte sunmaları gerektiğinin düzenlendiği anlaşılmış olup, söz konusu belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, sunulmaması, eksik sunulması veya sunulan belgelerde yer alan bilgilerin teknik şartnamede istenilen kriterleri karşılamadığının anlaşılması durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

          10.10.2012 tarihli ihale komisyon kararında, başvuru sahibinin ihalenin iki kısmına ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçelerinden biri, Teknik Şartnamenin 3.2’nci maddesinde belirtilen şartın sunulan numune tarafından karşılanmaması olarak belirlenmiştir.

 

          Teknik Şartnamenin 3.2’nci maddesinde,“Araç üst yapısının iskeleti, dolap duvarları ve tabanları, özel alüminyum alaşım, en az 50 cm eninde yekpare döküm panellerden oluşacaktır…

 

          Bun madde de bahsi geçen malzemelere ait uygun ebatta birer numune teklifle beraber verilecektir. Söz konusu numuneler, sözleşmenin bir parçası olacak ve kabul aşamasında bu numunelere uygunluk aranacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Öncelikle, idarelerin yeterlik değerlendirmesinde esas alacakları belgeleri ve kriterleri idari şartnamenin 7’nci maddesinde belirtmeleri gerektiği, numuneye ilişkin bir yeterlik değerlendirilmesi yapılması durumunda söz konusu durumun açıkça idari şartnamenin 7’nci maddesinde düzenlenmesi gerektiği, şikâyete konu ihalenin İdari Şartnamesinde numune değerlendirmesine yönelik olarak herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, söz konusu düzenlemeye Teknik Şartnamenin 3.2’nci maddesinde yer verildiği hususları göz önünde bulundurulduğunda idarenin numuneyi yeterlik değerlendirmesine esas alamayacağı anlaşılmış olup isteklinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.      

           

          Başvuru sahibinin teklifi ayrıca sunulan kataloglarda yer alan bilgilerin teknik şartnamede istenilen kriterlere uygun olmadığı gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

          İhale komisyonu kararında, ihalenin 1 ve 2. kısmı için VFPN-H 3000 santfiuj pompa için kataloğun Teknik Şartnamenin 4.1’inci maddesine uygun olmadığının tespit edildiği, Volkan WG 2000 SE DX model monitöre ilişkin sunulan katalogda yer alan özelliklerin Teknik Şartnamenin 5.10’uncu maddesine uygun olmadığı, teklif edilen nozula ait katalogda yer alan bilgilerin nozul Teknik Şartnamesinin 1.3’üncü maddesine uygun olmadığı, el projektörüne ilişkin sunulan kataloğun El Projektörü Şartnamesinin 7’nci maddesine uygun olmadığı tespit edilmiş olup söz konusu maddeler dolaysıyla da teklifin Teknik Şartnameye uygun olmadığı belirtilmiştir.

 

          Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde, sunulan katalogların yanlış değerlendirildiğine ilişkin bir iddiası bulunmayıp, anılan eksiklik ve uyumsuzluk tespitlerinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddia edilmiş ve idareye yapılan şikâyet başvurusuna atıfta bulunulmuştur.

 

          Ancak, idarenin tespitleri incelendiğinde, Teknik Şartnamede yer alan kriterlere ilişkin olarak bilgi ve verinin katalog içerisinde yer almaması durumunu gerekçe olarak gösterilmemiş olup, kataloglarda yer alan ve komisyonca net bir şekilde tespit edilen özelliklerin Teknik Şartnamede belirtilen kriterlerden farklı olduğu gerekçesinin değerlendirme dışı bırakılma işlemine dayanak olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

          Başvuru sahibi idareye şikâyet başvurusunda sunulan kataloglarda yer alan bilgilerin Teknik Şartnameyle uyumsuz olduğunu kabul etmiş olup, Teknik Şartnameye verilen cevapların esas alınması gerektiğinden bahsetmiştir. Yukarıda yer alan doküman düzenlemeleri gereği, kataloglar da yeterlik belgesi olarak düzenlendiğinden, isteklilerin hem Teknik Şartnameye cevaplarının hem de kataloglarının Teknik Şartnamede yer alan kriterlerle uyumlu olması gerekmekte olup, isteklilerin tekliflerinin yalnızca Teknik Şartnameye verdikleri cevaplar üzerinden değerlendirilmesi şikâyete konu ihaleye ilişkin süreç içerisinde mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin kataloğun üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda değerlendirme dışı bırakılmasında, başka bir deyişle idare tarafından doküman gereği katalogların yeterlik değerlendirilmesine esas alınmasında mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

 

          Başvuru sahibi ayrıca söz konusu eksikler dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda kamunun zarara uğradığı ve kendilerinin yerli istekli konumunda oldukları hususlarının idare tarafından göz ardı edilmesinin Kanun’un 5’inci maddesine uygun olmadığı iddiasında da bulunmuştur.

 

          İhalelerin sonuçlandırılması aşamasında idarelerin öncelikle tekliflerin geçerli olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekmekte olup, dokümanda belirtilen yeterlik kriterlerini karşılamayan bir teklifin ekonomik olduğu gerekçesiyle uygun görülmesi mevzuat açısından mümkün bulunmamakta olup, başvuru sahibinin iddiasında belirtildiği gibi idarelerin en düşük bedeli değil, geçerli olan ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlemek ve ihaleyi bu teklif üzerinde bırakmak mecburiyetinde oldukları durumu göz önünde bulundurulduğunda iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           İdare komisyon kararında, başvuru sahibi tarafından sunulan Çağsan M10013 model merdivene ait katalogda bulunan üretici bilgilerinden internet sitesinin tespit edildiği, söz konusu model merdivenin üretildiğine ilişkin olarak herhangi bir bilginin internet sitesi içerisinde yer almadığından anılan belgelerin uygun bulunmadığı da tespit edilmiştir.

 

          Ancak, idareler tarafından yapılacak teknik değerlendirmenin teklif içerisinde sunulan yeterlik belgeleri üzerinden yapılmasının esas olduğu, üretici firmanın internet sitesi üzerinden yapılacak incelemenin güvenirliliği konusunun net olmadığı, internet sayfasının güncellenmemesi gibi durumlarda mevzuata uygun belge sunan isteklilerin hak kaybına uğrayabileceği hususu birlikte değerlendirildiğinde idarenin bu gerekçesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

          İdarenin değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinden bir tanesi de, Teknik Şartnamenin 5.15’inci maddesinde yer alan “Teklif edilmekte olan monitörün, en az 2 yıl süre ile üretildiği ve kullanımda olduğu teklifçiler tarafından tevsik edilecektir.” düzenlemesi doğrultusunda başvuru sahibinin gerekli belgeleri sunmaması olarak belirlenmiştir. Başvuru sahibinin teklif ettiği Volkan WG 2000 SE-DX monitörüne ilişkin bilgi ve belge sunulmadığı, sunulan faturaların Volkan WG 2000 SE ve Volkan WG 2000 SM modellerine ait olduğu ifade edilmiş olup teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Mevzuat gereği idareler tarafından yeterlik değerlendirilmesinde esas alınacak olan yeterlik belgelerinin açık ve net şekilde idari şartname içerisinde yer alması gerektiği, teknik şartname içerisinde teknik ayrıntılara yer verileceği tespit edilmiş olup, ihale dokümanı içerisinde yer alan İdari Şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde teknik yeterliğe ilişkin olarak katalogların, teknik şartnameye cevapların, teknik çizimlerin ve benzeri tanıtıcı materyallerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Bu belgeler dışında teknik ayrıntılara ilişkin olarak herhangi bir yeterlik kriteri İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde düzenlememiştir.

 

            Teknik Şartnamenin 5.15’inci maddesinde belirtilen teklif edilen malın 2 yıldır üretiliyor ve kullanımda olmasının teknik bir özellik olmayıp teklif edilen malın üretim ve piyasaya arzıyla ilgili bir bilgidir. İdarenin anılan bilginin ne şekilde tevsik edileceğine ilişkin de herhangi bir düzenlemesinin anılan madde içerisinde yer almadığı da anlaşılmıştır.

 

            Öncelikle, istenilen kriterin hangi belge ile karşılanacağının bir başka deyişle değerlendirmeye esas yeterlik belgesinin ne olduğunun belli olmadığı, anılan düzenlemenin teknik şartname içerisinde düzenlenip idari şartname içerisinde yer almadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde anılan teknik şartname maddesine dayanarak idarenin isteklilerin tekliflerini değerlendirme dışı bırakamayacağı, söz konusu maddenin karşılanıp karşılanmadığının ancak teknik şartnameye verilen cevap üzerinden değerlendirilebileceği anlaşılmış olup idarenin söz konusu değerlendirme dışı bırakma gerekçesi de yerinde görülmemiştir.

 

            Sonuç olarak, başvuru sahibinin de aksini iddia etmediği katalog değerlendirmesi sonucunda raporun ilk kısmında yerinde görülen gerekçeler dolayısıyla teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

          2- İsteklilerden Ankara Çelik Tic. A.Ş.nin teklifinin de numune değerlendirmesi sonucunda değerlendirme dışı bırakıldığı, yukarıda yapılan yorum gereği numunenin yeterlik değerlendirmesine esas alınamayacağı ve teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Ancak, Ankara Çelik Tic. A.Ş. tarafından sunulan kataloglar incelendiğinde, Teknik Şartnamede istenilen nozıla ilişkin olarak AWG marka nozılın teklif edildiği anlaşılmış olup, anılan marka ve modele ilişkin olarak da İngilizce katalog sunulduğu anlaşılmıştır.

 

          Sürgülü merdivene yönelik olarak Günzburger marka merdiven teklif edildiği, söz konusu kataloğun Almanca dilinde olduğu anlaşılmıştır.

 

          İdari Şartnamenin 7.9.1’inci maddesi uyarınca sunulacak yeterlik belgelerinin Türkçe olması gerektiği, yabancı dilde sunulmuş belgelerin ancak onaylı Türkçe Tercümeleri ile sunulması durumunda kabul edileceği belirtilmiş olup, anılan isteklinin sunduğu katalogların bu gerekçeyle uygun görülmemesi gerekmektedir.

 

          Her ne kadar idarenin numune değerlendirmesi sonucunda isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakması işlemi mevzuata uygun bulunmamış olsa da, söz konusu isteklinin yabancı dilde sunduğu kataloglardan dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekeceğinden idarenin mevzuata aykırı işlemi esasa etkili bulunmamıştır.

           

         
3 ) İsteklilerden Katmerciler Tic. A.Ş.nin teklifinin de numune değerlendirmesi sonucunda değerlendirme dışı bırakıldığı, yukarıda yapılan yorum gereği numunenin yeterlik değerlendirmesine esas alınamayacağı ve teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Ancak, Katmerciler Tic. A.Ş. tarafından sunulan kataloglar incelendiğinde,

 

          Teknik Şartnamede istenilen nozıla ilişkin olarak AWG marka nozılın teklif edildiği anlaşılmış olup, anılan marka ve modele ilişkin olarak da İngilizce katalog sunulduğu anlaşılmıştır.

 

          Sürgülü merdivene yönelik olarak Günzburger marka merdiven teklif edildiği, söz konusu kataloğun İngilizce dilinde olduğu anlaşılmıştır.

 

          İdari Şartnamenin 7.9.1’inci maddesi uyarınca sunulacak yeterlik belgelerinin Türkçe olması gerektiği, yabancı dilde sunulmuş belgelerin ancak onaylı Türkçe Tercümeleri ile sunulması durumunda kabul edileceği belirtilmiş olup, anılan isteklinin sunduğu katalogların bu gerekçeyle uygun görülmemesi gerekmektedir.

 

          Her ne kadar idarenin numune değerlendirmesi sonucunda isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakması işlemi mevzuata uygun bulunmamış olsa da, söz konusu isteklinin yabancı dilde sunduğu kataloglardan dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekeceğinden idarenin mevzuata aykırı işlemi esasa etkili bulunmamıştır.

 

          Sonuç olarak, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun olduğundan ve Katmerciler Tic. A.Ş. ile Ankara Çelik Tic. A.Ş.nin tekliflerinin kararın B kısmında yer alan gerekçelerle elenmesi gerektiğinden, ihalenin sonucunun değişmediği anlaşılmış olup itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun olduğundan, Katmerciler Tic. A. Ş. ve Ankara Çelik Tic. A. Ş.’nin tekliflerinin kararın B kısmında yer alan gerekçelerle elenmesi gerektiğinden, ihalenin sonucunun değişmediğinin anlaşılması nedeni ile, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

10.10.2012 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, şikâyete konu ihaleye 4 isteklinin katıldığı, yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda, Katmerciler Tic. A. Ş., Volkan İtf. Malz. Ltd. Şti. ve Ankara Çelik Tic. A.Ş.’nin tekliflerinin sunulan numuneler ve kataloglarda yer alan teknik özelliklerin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup, Armaksa Ltd. Şti.-Umtaş Tic. A. Ş.-Hases Otom. A .Ş.-Zimag Tic. A. Ş. ortak girişiminin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı, “50 Adet Su İkmal İtfaiye Aracı Alımı” şeklinde belirtilmiş olup, aynı şartnamenin 19’uncu maddesinde ihalenin kısmi teklif açık olduğu ve toplam 2 kısımdan oluştuğu da düzenlenmiştir.

            Ayrıca, İdari şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde, “…2-İstekliler teknik şartnamenin her maddesine karşılık açık şekilde yazılmış ve teknik şartnameye uyup uymadıklarını da içeren teknik şartname cevap raporunu teklif ile birlikte  verecektir.

            Ayrıca teklif edilen malın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını, teknik çizimlerini, fotoğraflarını ve benzeri tanıtım materyallerini verecektir.

            İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına bakılmaksızın yukarıda belirtilen yeterlik kriterini sağlayacaktır.”düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

            Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü,

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

          (2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.

          (3) İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafa yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.”hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, idarelerin Kanun’un 37’nci maddesine göre yapacakları yeterlik değerlendirilmesinde esas alınmak üzere isteklilerden teklif edecekleri mallara yönelik olarak katalog yada numune talep edebilecekleri, ancak anılan durumun idari şartnamenin 7’nci maddesinde düzenlenmesi gerektiği, şikâyete konu ihaleye ait idari şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde teklif edilecek mallara ilişkin kataloglarını, teknik çizimlerini, fotoğraflarını ve benzeri tanıtım materyallerini teklif ile birlikte sunmaları gerektiğinin düzenlendiği anlaşılmış olup, söz konusu belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, sunulmaması, eksik sunulması veya sunulan belgelerde yer alan bilgilerin teknik şartnamede istenilen kriterleri karşılamadığının anlaşılması durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            10.10.2012 tarihli ihale komisyon kararında, başvuru sahibinin ihalenin iki kısmına ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçelerinden biri, sunulan teknik şartnamenin 3.2’nci maddesinde belirtilen şartın sunulan numune tarafından karşılanmaması olarak belirlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 3.2’nci maddesinde, “Araç üst yapısının iskeleti, dolap duvarları ve tabanları, özel alüminyum alaşım, en az 50 cm eninde yekpare döküm panellerden oluşacaktır…

            Bu madde de bahsi geçen malzemelere ait uygun ebatta birer numune teklifle beraber verilecektir. Söz konusu numuneler, sözleşmenin bir parçası olacak ve kabul aşamasında bu numunelere uygunluk aranacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.5.6.2’nci maddesi ile teknik şartnamenin 3.2’nci maddesi birlikte incelendiğinde, isteklilerin teknik şartnamenin 3.2’nci maddesinde belirtilen malzemelere ilişkin olarak numune vermeleri gerektiği, söz konusu durumun yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmış olup Kanun’un 37’nci maddesi uyarınca yapılacak olan yeterlik değerlendirmesinde de esas alınacağı anlaşılmıştır.

         

            Başvuru sahibinin sunduğu numunenin 50 cm ebadında ve yekpare döküm olması gerekirken alüminyum panel 28 cm +28 cm olarak yapıştırılmak suretiyle bir araya getirildiğinin komisyonca tespit edildiği, anılan durumdan dolayı ihalenin iki kısmında da teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin idareye şikâyet başvuru dilekçesi ile itirazen şikâyet dilekçesi incelendiğinde, sunulan numunenin uygun olduğuna ilişkin bir iddianın bulunmadığı, sunulan numunenin görsel amaçlı olduğu ve teslimi yapılacak malzemenin teknik şartnameye birebir uygun olarak üretileceğinin taahhüt edildiğinden bahsedilmektedir.

 

            Yukarıda yapılan yorum gereği numunenin yeterlik değerlendirilmesinde esas alınacağının ihale dokümanında belirtildiği, süresi içerisinde başvuru sahibinin bu hususla iligili olarak dokümana yönelik şikâyet başvurusunda bulunmadığı, başvuru sahibinin sunduğu numunenin teknik kriterleri karşılamadığını kabul ettiği ve numune değerlendirilmesine yönelik incelemeye ayrıntılı şekilde komisyon kararı içerisinde yer verildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilememiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklifi ayrıca sunulan kataloglarda yer alan bilgilerin teknik şartnamede istenilen kriterlere uygun olmadığı gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            İhale komisyonu kararında, ihalenin 1 ve 2.kısmı için VFPN-H 3000 santfiuj pompa için kataloğun teknik şartnamenin 4.1’inci maddesine uygun olmadığının tespit edildiği, Volkan WG 2000 SE DX model monitöre ilişkin sunulan katalogda yer alan özelliklerin teknik şartnamenin 5.10’uncu maddesine uygun olmadığı, teklif edilen nozula ait katalogda yer alan bilgilerin nozul teknik şartnamesinin 1.3’üncü maddesine uygun olmadığı, el projektörüne ilişkin sunulan kataloğun el projektörü şartnamesinin 7’nci maddesine uygun olmadığı tespit edilmiş olup söz konusu maddeler dolaysıyla da teklifin teknik şartnameye uygun olmadığı belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde, sunulan katalogların yanlış değerlendirildiğine ilişkin bir iddiası bulunmayıp, anılan eksiklik ve uyumsuzluk tespitlerinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddia edilmiş ve idareye yapılan şikâyet başvurusuna atıfta bulunulmuştur.

 

            Ancak, idarenin tespitleri incelendiğinde, teknik şartnamede yer alan kriterlere ilişkin olarak bilgi ve verinin katalog içerisinde yer almaması durumunu gerekçe olarak gösterilmemiş olup, kataloglarda yer alan ve komisyonca net bir şekilde tespit edilen özelliklerin teknik şartnamede belirtilen kriterlerden faklı olduğu gerekçesinin değerlendirme dışı bırakılma işlemine dayanak olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi idareye şikâyet başvurusunda sunulan kataloglarda yer alan bilgilerin teknik şartnameyle uyumsuz olduğunu kabul etmiş olup, teknik şartnameye verilen cevapların esas alınması gerektiğinden bahsetmiştir. Yukarıda yer alan doküman düzenlemeleri gereği, kataloglarda yeterlik belgesi olarak düzenlendiğinden, isteklilerin hem teknik şartnameye cevaplarının hem de kataloglarının teknik şartnamede yer alan kriterlerle uyumlu olması gerekmekte olup, isteklilerin tekliflerinin yalnızca teknik şartnameye verdikleri cevaplar üzerinden değerlendirilmesi şikâyete konu ihaleye ilişkin süreç içerisinde mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin kataloğun üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda değerlendirme dışı bırakılmasında, başka bir deyişle idare tarafından doküman gereği katalogların yeterlik değerlendirilmesine esas alınmasında mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

 

            Başvuru sahibi ayrıca söz konusu eksikler dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda kamunun zarara uğradığı ve kendilerinin yerli istekli konumunda oldukları hususlarının idare tarafından göz ardı edilmesinin Kanun’un 5’inci maddesine uygun olmadığı iddiasında da bulunmuştur.

 

            İhalelerin sonuçlandırılması aşamasında idarelerin öncelikle tekliflerin geçerli olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekmekte olup, dokümanda belirtilen yeterlik kriterlerini karşılamayan bit teklifin ekonomik olduğu gerekçesiyle uygun görülmesi mevzuat açısından mümkün bulunmamakta olup, başvuru sahibinin iddiasında belirtildiği gibi idarelerin en düşük teklifi bedeli değil geçerli olan ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlemek ve ihaleyi bu teklif üzerinde bırakmak mecburiyetinde oldukları durumu göz önünde bulundurulduğunda iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

             İdare komisyon kararında, başvuru sahibi tarafından sunulan Çağsan M10013 model merdivene ait katalogda bulunan üretici bilgilerinden internet sitesinin tespit edildiği, söz konusu model merdivenin üretildiğine ilişkin olarak herhangi bir bilginin internet sitesi içerisinde yer almadığından anılan belgelerin uygun bulunmadığı da tespit edilmiştir.

 

            Ancak, idareler tarafından yapılacak teknik değerlendirmenin teklif içerisinde sunulan yeterlik belgeleri üzerinden yapılmasının esas olduğu, üretici firmanın internet sitesi üzerinden yapılacak incelemenin güvenirliliği konusunun net olmadığı, internet sayfasının güncellenmemesi gibi durumlarda mevzuata uygun belge sunan isteklilerin hak kaybına uğrayabileceği hususu birlikte değerlendirildiğinde idarenin bu gerekçesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            İdarenin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden bir tanesi de, teknik şartnamenin 5.15’inci maddesinde yer alan “Teklif edilmekte olan monitörün, en az 2 yıl süre ile üretildiği ve kullanımda olduğu teklifçiler tarafından tevsik edilecektir.” düzenlemesi doğrultusunda başvuru sahibinin gerekli belgeleri sunmaması olarak belirlenmiştir. Başvuru sahibinin teklif ettiği Volkan WG 2000 SE-DX monitörüne ilişkin bilgi ve belge sunulmadığı, sunulan faturaların Volkan WG 2000 SE ve Volkan WG 2000 SM modellerine ait olduğu ifade edilmiş olup teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Mevzuat gereği idareler tarafından yeterlik değerlendirilmesinde esas alınacak olan yeterlik belgelerinin açık ve net şekilde idari şartname içerisinde yer alması gerektiği, teknik şartname içerisinde teknik ayrıntılara yer verileceği tespit edilmiş olup, ihale dokümanı içerisinde yer idari şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde teknik yeterliğe ilişkin olarak katalogların, teknik şartnameye cevapların, teknik çizimlerin ve benzeri tanıtıcı materyallerin (numunelerin) yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Bu belirlenen belgeler dışında teknik ayrıntılara ilişkin olarak herhangi bir yeterlik kriteri idari şartnamenin 7 nci maddesinde düzenlememiştir.

 

            Teknik şartnamenin 5.15’inci maddesinde belirtilen teklif edilen 2 yıldır üretiliyor ve kullanımda olmasını teknik bir özellik olmayıp teklif edilen malın üretim ve piyasaya arzıyla ilgili bir bilgidir. İdarenin anılan bilginin ne şekilde tevsik edileceğine ilişkinde herhangi bir düzenlemesinin anılan madde içerisinde yer almadığı da anlaşılmıştır.

 

            Öncelikle, istenilen kriterin hangi belge ile karşılanacağının bir başka deyişle değerlendirmeye esas yeterlik belgesinin ne olduğunun belli olmadığı, anılan düzenlemenin teknik şartname içerisinde düzenlenip idari şartname içerisinde yer almadığı hususları birlikte değerlendirildiğinden anılan teknik şartname maddesine dayanarak idarenin isteklilerin tekliflerini değerlendirme dışı bırakamayacağı, söz konusu maddenin karşılanıp karşılanmadığının ancak teknik şartnameye verilen cevap üzerinden değerlendirilebileceği anlaşılmış olup idarenin söz konusu değerlendirme dışı bırakma gerekçesi de yerinde görülmemiştir.

 

            Sonuç olarak, idare tarafında yapılan numune değerlendirmesi ve başvuru sahibinin de aksini iddia etmediği katalog değerlendirmesi sonucunda raporun ilk kısmında yerinde görülen gerekçeler dolayısıyla teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen eşit muamele yönünden yapılan incelemede;

 

            1-İtirazen şikâyet başvurusu üzerine 28.11.2012 tarihli ve 210818-3492 sayılı yazımızla idareden ihale işlem dosyası talep edilmiş olup, idarenin 03.12.2012 tarihli ve 2455/222742 sayılı yazı ile ihale işlem dosyasının gönderildiği tespit edilmiştir. Anılan yazı ekinde yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde, istekliler tarafından sunulan katalogların yazı ile birlikte gönderilmediği tespit edilmiş olup şikâyete konu iddiaların katalogda yer alan özelliklerin teknik şartnameye uyumsuzluğu ile ilgili olduğundan dolayı istekliler tarafından sunulan kataloglar 25.12.2012 tarihli ve 226351-3661 sayılı yazımızla talep edilmiştir. İdarenin 28.12.2012 tarihli ve 2656-241673 sayılı yazısı ekinde istenilen katalogların gönderildiği tespit edilmiştir.

 

            Eşit muamele ilkesi yönünden yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden olan nozıl ve sürgülü merdivenlere ait katalogların incelenmesi neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen nozıllara ilişkin katalogun teklif içerisinde bulunmadığı tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu teknik şartnameye cevap içerisinde nozılla ilişkin olarak teklif edilen ürünün küçük boy resmi, nozıl’ın marka ve modeli ile katalog numarasının verildiği tespit edilmiştir.

 

            Aynı şekilde bir başka şikâyet konusu sürgülü merdivene ilişkin olarak Günzburger marka merdiven teklif edildiği, anılan ürüne ilişkin olarak katalog numarasının verildiği, teklif içerisinde de sürgülü merdiven başlığı altında sürgülü merdivenin teknik ve fiziki özelliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı bir sayfaya yer verildiği anlaşılmıştır. Ancak, anılan belge üzerinde herhangi bir marka yada model numarasının bulunmadığı, söz konusu belgenin katalog kapsamında değerlendirmesinin uygun olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Söz konusu katalogların gönderilip gönderilmediği, ihale işlem dosyası hazırlanırken sehven unutulup unutulmadığı, eğer istekli tarafından başkaca bir katalog sunulmadıysa değerlendirmenin ne şekilde yapıldığına ilişkin olarak bilgi ve belgeler 15.01.2013 tarih ve 161 sayılı yazımızla idarede talep edilmiştir.

 

            İdarenin 17.01.2013 tarihli ve 167-11430 sayılı yazısında, idari şartnamenin 7.5.6.2’nci maddesinde, sürgülü merdiven için marka/model listesinde sunulan marka model bilgisi, teknik şartname cevap raporunda verilen cevap, teknik şartname cevap raporunda verilen görsel resimler, benzeri tanıtım materyalleri kapsamında bilgisayar çıktısının incelenmesi sonucunda Günzburger marka sürgülü merdivenin teknik şartnameye uygun olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir.

 

            AWG marka turbo jet nozul için ise, marka model listesinde sunulan marka model bilgisi, teknik şartname cevap raporunda verilen cevap, teknik şartnameye cevap raporunda verilen katalog numarası ve görsel resmin incelendiği, isteklinin teklif ettiği AWG marka turbo jet nozulun üreticisinin internet sayfasından kontrol edildiği, yapılan bu incelemeler sonucunda nozulun teknik şartnameye uygun olduğuna karar verildiği ifade edilmiştir. Ayrıca, söz konusu malzemelerin İtfaiye teşkilatında yangına müdahalede ve kurtarmalarda halen bifiil kullanıldığından da bahsedilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.5.6.2’nci maddesinde yer alan “Ayrıca teklif edilen malın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını, teknik çizimlerini, fotoğraflarını ve benzeri tanıtım materyallerini verecektir.” düzenlemesinden isteklilerin sayılan katalog, teknik çizimler, fotoğraflar ve benzeri tanıtım materyallerini tümünü sunmaları gerektiği yorumuna ulaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin nozıla ilişkin olarak sunduğu küçük boy resim ve katalog numarasının uygun bir yeterlik belgesi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            İdareler tarafından yapılacak değerlendirmenin istisnai bir düzenleme olmadığı takdirde, teklif ekinde sunulan yeterlik belgeleri üzerinden yapılması gerektiği, verilen katalog numarası ile internet üzerinden kataloğun indirilmesi suretiyle yapılacak değerlendirmenin mevzuat gereği teklifin verilmesi ve değerlendirilmesi esaslarına uygun olmadığı, teklif edilen ürünlere ait internet sitelerinin Türkçe olmadığı, internet sitelerinde yer alan belgelerin Türkçe dilinde olmadığı, söz konusu durumun İdari şartnamenin 7.9.1’inci maddesine de uygun olmayacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu yukarıda belirtilen belgelerin idari şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde yer alan özellikleri karşılamadığından anılan isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            2-İsteklilerden Ankara Çelik Tic. A. Ş. tarafından sunulan kataloglar incelendiğinde,

 

            Teknik şartnamede istenilen nozıla ilişkin olarak AWG marka nozılın teklif edildiği anlaşılmış olup, anılan marka ve modele ilişkin olarak da İngilizce katalog sunulduğu anlaşılmıştır.

 

          Sürgülü merdivene yönelik olarak Günzburger marka merdiven teklif edildiği, söz konusu kataloğun almanca dilinde olduğu anlaşılmıştır.

 

          İdari şartnamenin 7.9.1’inci maddesi uyarınca sunulacak yeterlik belgelerinin Türkçe dilinde olması gerektiği, yabancı dilde sunulmuş belgelerin ancak onaylı Türkçe Tercümeleri ile sunulması durumunda kabul edileceği belirtilmiş olup, anılan isteklinin sunduğu katalogların bu gerekçeyle uygun görülmemesi gerekmektedir.

 

          Ancak, idare tarafından yapılan numune değerlendirmesinde söz konusu istekli değerlendirme dışı bırakıldığından, kataloglara ilişkin yapılan mevzuata aykırı işlem esasa etkili bulunmamıştır.

           

          3-İsteklilerden Katmerciler Tic. A. Ş. tarafından sunulan kataloglar incelendiğinde,

 

          Teknik şartnamede istenilen nozıla ilişkin olarak AWG marka nozılın teklif edildiği anlaşılmış olup, anılan marka ve modele ilişkin olarak da İngilizce katalog sunulduğu anlaşılmıştır.

 

          Sürgülü merdivene yönelik olarak Günzburger marka merdiven teklif edildiği, söz konusu kataloğun İngilizce dilinde olduğu anlaşılmıştır.

 

          İdari şartnamenin 7.9.1’inci maddesi uyarınca sunulacak yeterlik belgelerinin Türkçe dilinde olması gerektiği, yabancı dilde sunulmuş belgelerin ancak onaylı Türkçe Tercümeleri ile sunulması durumunda kabul edileceği belirtilmiş olup, anılan isteklinin sunduğu katalogların bu gerekçeyle uygun görülmemesi gerekmektedir.

 

          Ancak, idare tarafından yapılan numune değerlendirmesinde söz konusu istekli değerlendirme dışı bırakıldığından, kataloglara ilişkin yapılan mevzuata aykırı işlem esasa etkili bulunmamıştır.

           

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen işlemler gerekçesiyle ihalede tek geçerli teklif sahibi olarak belirlenmiş olan Armaksa Ltd. Şti.-Umtaş Tic. A. Ş.-Hases Otom. A. Ş.-Zimag Tic. A.Ş. ortak girişiminin de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda ihale de geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer yandan,

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “50 Adet Su İkmal İtfaiye AracıMal Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin                                                                                    yapılan piyasa araştırması esas alınarak iki kısım için toplam 17.321.183,88 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 5 adet ihale dokümanı satın alındığı, 20.09.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İncelemeye konu ihalede, idarece yapılan tekliflerin değerlendirmesi işlemlerinin Kurul çoğunluğunca da uygun bulunduğu hususu göz önüne alındığında, idarece tekliflerin denetimine ilişkin yapılan değerlendirmeye göre; ihalenin her iki kısmına da 2.856.250,00 ve 2.782.500,00 Euro üzerinden teklif veren ve her iki kısımda da en düşük teklif bedelli istekli olan Volkan İtf. Malz. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin “sunulan katalogların ve tanıtıcı materyallerin teknik şartnameye uygun olmadığı” gerekçesiyle, her iki kısma da, 3.555.725,00 Euro üzerinden teklif veren Katmerciler Tic. A. Ş.’nin teklifinin “sunulan katalogların ve tanıtıcı materyallerin teknik şartnameye uygun olmadığı” gerekçesiyle ve ihalenin her iki kısmına da, 3.650.000,00 ve 3.749.500,00 Euro üzerinden teklif veren Ankara Çelik Tic. A. Ş.’nin teklifinin de “sunulan katalogların ve tanıtıcı materyallerin teknik şartnameye uygun olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonrasında ihalenin her iki kısmında da tek geçerli teklifin kaldığı, ihalenin birinci kısmına 3.420.000,00 Euro ve ikinci kısmına 3.577.500,00 Euro üzerinden teklif veren Armaksa Ltd.Şti.-Umtaş Tic. A. Ş.-Hases Otom. A.Ş.-Zimag Tic. A.Ş. ortak girişiminin teklifinin ihalenin iki kısmı için, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi ile ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

            Şikayete konu ihalenin, 1 inci kısmı olan “7.000 Litrekapasiteli yürür halde su işletme özelliğine sahip su ikmal itfaiye aracı” na ilişkin hesaplanan yaklaşık maliyetin 8.780.171,40 TL olduğu, 2 nci kısmı olan “7.000 litrekapasiteli su ikmal itfaiye aracı” ile“13.000 litre kapasiteli su ikmal itfaiye aracı”nailişkin hesaplanan yaklaşık maliyet toplamının 8.541.012,48 TL olduğu, ihalenin iki kısmının da aynı istekli üzerinde bırakıldığı göz önüne alındığında, birinci ve ikinci kısımlar için toplam yaklaşık maliyetin 17.321.183,88 TL olduğu, bu durumda ihale üzerinde bırakılan isteklinin her iki kısım için verdiği toplam teklif bedeli olan 6.997.500,00 Euro, yabancı para birimi cinsinden teklif verilmesine izin verilen ihalelerde; yabancı para birimi cinsinden teklif veren istekliye ait Türk Lirası üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrildiğinde, isteklinin toplam teklif bedelinin 19.815.148,95 TL ye karşılık geldiği bu durumda,  idarece hesaplanan yaklaşık maliyet ile Kurulun çoğunluk kararı uyarınca tek geçerli teklif olarak kalacak başvuru sahibi isteklinin teklif bedeli kıyaslandığında, ihalede tek geçerli teklif olarak kalan isteklinin toplam teklif bedelinin yaklaşık maliyetin % 14,39 üzerinde oluşturduğu ve tek teklif olarak kaldığı ortamda rekabetten bahsedilemeyeceği açıktır.

 

            4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında; “İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla”sorumlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu durumda, incelemeye konu ihalede, tek geçerli teklif olarak kalan isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin % 14,39 üzerinde olduğu hususu ile, satın alınan ihale dokümanı, ihale verilen teklif sayısı ile geçerli teklif sayısına hususları bir arada değerlendirildiğinde, ihaleye yeterli katılımın olmadığı, dolayısıyla ihalede rekabetin sağlamadığı değerlendirilmiş olduğundan, söz konusu ihaleye ilişkin olarak, anılan Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkeler uyarınca yeterli fiyat rekabeti sağlanamadığı gerekçesiyle “ihalenin iptaline” karar verilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

             Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, ihalede tek geçerli teklif sahibi olarak belirlenmiş olan Armaksa Ltd. Şti.-Umtaş Tic. A. Ş.-Hases Otom. A. Ş.-Zimag Tic. A.Ş. ortak girişiminin teklifinin, “verilen katalog numarası ile internet üzerinden kataloğun indirilmesi suretiyle yapılacak değerlendirmenin mevzuat gereği teklifin verilmesi ve değerlendirilmesi esaslarına uygun olmadığı, teklif edilen ürünlere ait internet sitelerinin Türkçe olmadığı, internet sitelerinde yer alan belgelerin Türkçe dilinde olmadığı, söz konusu durumun İdari şartnamenin 7.9.1’inci maddesine de uygun olmadığı” şeklindeki gerekçelere dayanılarak değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmekle birlikte, incelemeye konu ihalede rekabet oluşmadığı gerekçesi ile  “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

           

           

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

    Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul