• Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UM.I-970
 • Toplantı No: 2013/014
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :13
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UM.I-970
Şikayetçi:
 Asis Elektronik Ve Bİlişim Sistemler Anonim Şirketi, İSTANBUL TEKNOKENTİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVCILAR YERLEŞKESİ ARGEM BİNASI OFİS NO Z01-Z02-Z03-Z04-Z08-Z09 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Gümüşhane Belediye Başkanlığı, Karaer Mahallesı Atatürk Caddesi No: 10 29000 GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2012 / 40499
Başvuruya konu ihale:
 2012/163282 İhale Kayıt Numaralı "Toplu Taşıma Elektronik Ücretlendirme Sistemi Alınması Ve Kurulması İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Gümüşhane Belediye Başkanlığıtarafından 19.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Toplu Taşıma Elektronik Ücretlendirme Sistemi Alınması Ve Kurulması İşi” ihalesine ilişkin olarak Asis Elektronik Ve Bilişim Sistemler Anonim Şirketi’nin 23.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.12.2012 tarih ve 40499 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4613 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Başvuruya konu İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde “İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğuserbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.”düzenlemesinin yer aldığı, E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ihale dosyasında yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge olarak  “Olivetti” firmasından aldığı yetkili satıcı belgesi ile Türkçe tercümesini sunduğu, yine ihale dosyasında sanayi sicil belgesi olarak Adam Elektronik Ltd. Şti.nin belgelerini sunduğu,

 

            Söz konusu isteklinin teklif ekinde sunmuş olduğu Validatör’a ilişkin teknik dokümanın  Adam Elektronik Ltd. Şti.ye ait olduğu, dolayısıyla anılan isteklice taahhüt edilen ürün ile verilen yetki belgesinin birbiri ile alakasının olmadığı, ihale komisyonunca Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca belgesi eksik olan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, bu madde göz önünde bulundurulmadan ihalenin karara bağlandığı, ihale komisyonunca yerterli inceleme yapılmadığı,

 

Teknik Şartname’nin 6.2’nci maddesinde İsteklilerin birden fazla sayıda temin edeceği bütün donanım ve yazılım ürünleri, (sunucular, bilgisayarlar, validatörler, işletim sistemleri vb.)  kendi grupları içinde aynı marka, kalite ve üretim özelliklerine sahip, teknik uyumlu olacaktır.”düzenlemesinin yer aldığı,

 

İhaleye teklif veren E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin teklif ettiği ürünlerin farklı firma ve üreticilere ait olduğu,

 

2) Teknik Şartname’nin “2.Validatör Makinası” başlıklı maddesinde,

 

2.4 Servisi başlatmak için sürücü tarafından, hat numarası ve benzeri bilgilerin girilebileceği bir klavye bulunacaktır ve bilgisayar sistemine bilgi transferini sağlayan makinelerden müteşekkil olacaktır.

 

2.5 Validatör makinelerinden araçlardaki elektronik bilgilendirme tabelalarına hat seçimi, uyarılar vb. verilerin gönderilmesi kablosuz olarak sağlanacaktır.

 

2.6 Validatörler araç içine yerleştirilecek veya ilerde yerleştirilmesi olası; araç içi kamera, araç içi akıllı medya ( ekran) ve araç içi gösterge panellerini yönetebilmeli ve ayarlayabilmelidir.”düzenlemesinin yer aldığı,

 

E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sistemin ana unsuru olan Validatör’e ilişkin olarak sunmuş olduğu teknik dokümanın yukarıda yer alan Teknik Şartname maddelerini karşılamadığı,

 

Teknik Şartname’nin “4.Araç Konum Kayıt Cihazı” başlıklı maddesinde,

 

Toplu taşımacılıkta kullanılan araçların yapmış oldukları sefer süresince konum ve diğer hareket bilgilerini validatör cihazına entegre GPS konumlandırma sisteminden elde ederek kayıt eden ve elde ettiği konum bilgisi doğrultusunda yolcu bilgilendirme sistemine kumanda eden ünitedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sistemin ana unsuru olan Validatör’e ilişkin olarak sunmuş olduğu teknik dokümanın yukarıda yer alan Teknik Şartname’nin “4. Araç Konum Kayıt Cihazı” başlıklı maddesini karşılamadığı, firma tarafından araç takip ünitesinin ek bir ünite olarak verildiği, bu durumda idarece her araç için ikinci bir data alınması gerektiği ve bu dataların kuruma maliyetinin yıllık ortalama 1.500 TL olduğu, bu nedenle idarenin zarara uğrayacağı,

 

Teknik Şartname’nin “D.Teknik Özellikler” başlıklı maddesinin “2. Validatör Makinası” başlıklı alt maddesinde

 

2.1. Validatörler, Akıllı temassız kartlardaki bilgileri okuyabilen, bu kartlar üzerine yeni bilgi kayıt edebilen, her binişte karttaki kredi miktarını azaltan, ayrıca şoförün çeşitli bilgilerini (hat numarası, kaza, arıza, bekleme vb.) girmesine ve seçilmesine olanak sağlayan bir tuş takımına sahip olan ve çalıştığı süre içinde yapılan tüm işlemleri hafızasında saklayabilen bir cihaz olacaktır.

 

2.7 Aracı kullanan şoför özel tanımlanmış bir kart ile sefer açma, kapama ve diğer tanımlanabilecek işlemleri direkt olarak Validatör Klavyesinden yapabilecektir. Bu işlemlere ait bilgiler cihaz hafızasında saklanacaktır.

 

2.22 Validatör üzerinde bulunacak nümerik ve alpha nümerik klavye sayesinde merkez yazılıma mesaj gönderecek ve merkez yazılımdan da Validatör ekranına mesaj gönderilebilecektir. Merkez yazılımdan sürücü mesajı geldiğinde sesli ve ışıklı uyarı mesajı verecektir.”

 

Anılan Şartname’nin “4.Araç Konum Kayıt Cihazı” başlıklı maddesinde,

 

“Validatörler içerisinde araç konum kayıt cihazı barındıracaktır….” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Söz konusu isteklinin Validatör’e ilişkin olarak sunmuş olduğu teknik dokümanın yukarıda yer alan Teknik Şartname maddelerini  karşılamadığı,

 

3) Teknik Şartname’nin “G.Cihazlar ve Sisteme Ait Özellikler” başlıklı maddesinde,

 

1. İstekliler, sisteme ait tüm cihazların marka ve menşeini, bunların kullanım ömürlerini ve bütün teknik özelliklerini, çalışma sıcaklığını, nem, depolama sıcaklığını, titreşim ve darbelere dayanaklılığını, bakım şekil ve sürelerini, varsa arıza cinsleri ile arıza sıklık oranlarını bu şartnamenin “GENEL ESASLAR” başlıklı maddenin 5.3. numaralı alt maddesinde belirtilen esaslara uygun belirteceklerdir.

 

7. İstekliler teklif ettikleri sistemin (yolcu, araç, şoför bazında) iş akış diyagramını bu şartnamenin “GENEL ESASLAR” başlıklı maddenin 5.3. numaralı alt maddesinde belirtilen esaslara uygun vereceklerdir.”

 

           “3.  Kart Değer/Kontör Yükleme Cihazları(POS)”  başlıklı maddesinde,

 

“3.9 Firmalar; kart satış makinesinin teknik özelliklerini, bellek kapasitesini, makinenin uyduğu standartlarını, ortalama arıza sıklığını v.b istatistikî bilgiler ve makinenin ortalama kullanım ömrünü bu şartnamenin “GENEL ESASLAR” başlıklı maddenin 5.3. numaralı alt maddesinde belirtilen esaslara uygun belirteceklerdir.” düzenlemesi yer almakta, fakat Teknik Şartname’de “Genel Esaslar” başlıklı bir maddenin olmadığı,

 

4) İhale dosyalarında yerli üretici olduklarını gösterir yerli malı belgesi imalat yeterlilik belgesi ve kapasite raporu sundukları halde bu durumun idarece göz önünde bulundurulmadığı, 06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yerli Ürün Kullanılması”na ilişkin 2011/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde yerli ürün kullanılması ve yerli üreticilere destek verilmesinin istenildiği, bu konuya ilişkin idareye gerekli işlemin yapılması için başvurduklarını, ancak idarece bu durum göz önüne alınmadan ihalenin karara bağlandığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu malın adının “Toplu Taşıma Elektronik Ücretlendirme Alınması ve Kurulması İşi” olarak belirtildiği,

 

İhale konusu malın miktar ve türünün yer aldığı İdari Şartname’nin ekindeki tablodan ihale konusu alımın;

 

“Validatör sürücü kontrol paneli (entegre) 7 adet

 Kullan at bilet 2000 adet

 Akıllı kartlar 10.000 adet

 Kart yükleme makinesi (pos) 6 adet

 Kişiselleştirme için kart yazıcı 1 adet

 USB sistem aparatı 2 adet

 Merkezi yazılım ve donanım hizmeti 1 adet”kalemlerinden oluştuğu,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriteleri” başlıklı 7’nci maddesinde,

 

7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:


yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösteren belge yada belgeler” düzenlemesi,

“Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde,

“7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ?aslının aynıdır? şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

Aşağıdaki belgenin/belgelerin, ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktıları sunulabilir:

a ) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler,

b )

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

“Tekliflerin dili” başlıklı 7.9’uncu maddesinde ise,

 

“7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin İhale İlanı’nın “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde,

 

“4.3.1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge ya da belgeler,
 2. Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

             c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 

yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösteren belge ya da belgeler”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuruya konu ihaleye ait Toplu Taşıma Elektronik Ücretlendirme Sistemi Satın Alınması ve Kurulması İşi Teknik Şartnamesi’nin “C. Sistemin Ana Unsurları” başlıklı maddesinin “2. Validatör Makinası” başlıklı alt maddesinde,

 

2.4. Servisi başlatmak için sürücü tarafından, hat numarası ve benzeri bilgilerin girilebileceği bir klavye bulunacaktır ve bilgisayar sistemine bilgi transferini sağlayan makinelerden müteşekkil olacaktır.

 

2.5. Validatör makinelerinden araçlardaki elektronik bilgilendirme tabelalarına hat seçimi, uyarılar vb. verilerin gönderilmesi kablosuz olarak sağlanacaktır.

 

2.6. Validatörler araç içine yerleştirilecek veya ilerde yerleştirilmesi olası; araç içi kamera, araç içi akıllı medya ( ekran) ve araç içi gösterge panellerini yönetebilmeli ve ayarlayabilmelidir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname maddesinin “4. Araç Konum Kayıt Cihazı” başlıklı alt maddesinde ise,

 

“Toplu taşımacılıkta kullanılan araçların yapmış oldukları sefer süresince konum ve diğer hareket bilgilerini validatör cihazına entegre GPS konumlandırma sisteminden elde ederek kayıt eden ve elde ettiği konum bilgisi doğrultusunda yolcu bilgilendirme sistemine kumanda eden ünitedir.” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartnamenin “D. Teknik Özellikler” başlıklı maddesinin “2. Validatör Makinası” başlıklı alt maddesinde,

 

2.1. Validatörler, Akıllı temassız kartlardaki bilgileri okuyabilen, bu kartlar üzerine yeni bilgi kayıt edebilen, her binişte karttaki kredi miktarını azaltan, ayrıca şoförün çeşitli bilgilerini (hat numarası, kaza, arıza, bekleme vb.) girmesine ve seçilmesine olanak sağlayan bir tuş takımına sahip olan ve çalıştığı süre içinde yapılan tüm işlemleri hafızasında saklayabilen bir cihaz olacaktır.

 

2.7. Aracı kullanan şoför özel tanımlanmış bir kart ile sefer açma, kapama ve diğer tanımlanabilecek işlemleri direkt olarak Validatör Klavyesinden yapabilecektir. Bu işlemlere ait bilgiler cihaz hafızasında saklanacaktır.

 

2.22. Validatör üzerinde bulunacak nümerik ve alpha nümerik klavye sayesinde merkez yazılıma mesaj gönderecek ve merkez yazılımdan da Validatör ekranına mesaj gönderilebilecektir. Merkez yazılımdan sürücü mesajı geldiğinde sesli ve ışıklı uyarı mesajı verecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname maddesinin “4. Araç Konum Kayıt Cihazı” başlıklı alt maddesinde ise; “Validatörler içerisinde araç konum kayıt cihazı barındıracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli standart formu aşağıdaki şekildedir.

 

 

A1

                        B2

Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

1

validatör sürücü kontrol paneli(entegre)

adet

7

 

 

2

kullan at bilet

adet

2.000

 

 

3

akıllı kartlar

adet

10.000

 

 

4

kart yükleme makinesi(pos)

adet

6

 

 

5

kişiselleştirme için kart yazıcı

adet

1

 

 

6

usb sistem aparatı

adet

2

 

 

7

merkezi yazılım ve donanım hizmeti

adet

1

 

 

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

 

 

İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 7.5.2’nci maddesinde isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekeceği ve bu çerçevede isteklinin imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeleri, yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri, istekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesinin sunulacağı düzenlenmiştir.

 

           Aday veya istekliler, birden çok kalemli mal alımı ihalelerinde bazı kalemlerde imalatçı bazı kalemlerde ise yetkili satıcı olabilir. Bu çerçevede ilgili belgeleri sunmak zorundadır.

 

            İhale konusu alımının 7 kalemden oluştuğu, bu çerçevede söz konusu kalemlere ilişkin yetkili satıcı/yetkili temsilci veya imalatçı belgelerini sunması gerekmektedir.

 

             İhale üzerinde bırakılan istekli E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tarafından, alım konusu malı teklif etmeye yetkili olduğunu gösteren belgeler kapsamında, E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Türkiye’de ücret tahsis sistemleri, ilgili donatıları ve yedek parçaları ve ayrıca servis bakım ve bakım faaliyetleri konusunda merkezi İtalya’da bulunan Olivetti S.p.A. tarafından yetkili distribütör olarak yetkili kılındığını gösterir yetkili satıcılık belgesi ve Adam Elektronik Ltd. Şti. unvanlı işletmeye ait sanayi sicil belgesi sunduğu,

 

            Sanayi sicil belgesi isteklinin teklif ettiği ürünün imalatçısı olduğunu gösteren belgedir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin imalatçılığı gösteren belge kapsamında sunduğu sanayi sicil belgesinin başka bir firma adına düzenlendiği tespit edildiğinden, anılan belgenin imalatçılığı gösteren belge olarak değerlendirilemeyeceği,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu yetkili satıcılık belgesi incelendiğinde, söz konusu belgenin “E-Kent Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş. şirketinin Türkiye bölgesinde ücret tahsis sistemleri, ilgili donatıları ve yedek parçaları ve ayrıca servis ve bakım faaliyetleri konusunda yetkili distribütörümüz olarak tayin edildiğini beyan eder ve onaylarız.” ibaresinin yer aldığı,

 

            İdarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan mal kalemlerinin “Validaör sürücü kontrol panelli (entegre), kullan at bilet, akıllı kartlar, kart yükleme makinesi (pos), kişiselleştirme için kart yazıcı, usb sistem aparatı, merkezi yazılım ve donanım hizmeti”  şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu yetkili satıcılık belgesinin, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan alıma konu mal kalemlerini karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ihale dokümanında yer alan şartları karşılamadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde,

 

“İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

 

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 

            e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri”hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde,

 

            “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

            …

yapılacak düzenlemelerin, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerekir.

 

            (8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mal alımı ihalelerinde teknik şartnamenin hazırlanması” başlıklı 55’inci maddesinde de,

 

“55.1. İdare tarafından mal alımı ihalelerinde alım konusu mal veya malların teknik kriterlerinin ve özelliklerinin belirtildiği teknik şartname hazırlanması zorunludur. Teknik şartnamenin hazırlanmasında, 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin esas alınması gerekmektedir.

 

55.2. Teknik şartnamede aday veya isteklinin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik düzenleme yapılması durumunda bu belge veya belgelere ön yeterlik şartnamesinin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesinde veya idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesine yer verilmesi gerekmektedir. Teknik şartnamede yapılan düzenleme ile ön yeterlik şartnamesi ve/veya idari şartnamede yapılan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuattan hareketle, ihaleye katılabilmek için gereken yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’de düzenleneceği, tekliflerin de bu düzenlemeler üzerinden değerlendirileceği, Teknik Şartname’de isteklinin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik düzenleme yapılması durumunda, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinde de paralel bir düzenlemeye yer verilmesi gerektiği,  Teknik Şartname’nin “İsteklilerin ve Yüklenicinin Temel Yükümlülükleri” başlıklı 5.3’üncü maddesinde “İstekliler; teklif edilen malın bu teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları sunmak zorundadır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Buna karşın başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin  “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin, Teknik Şartname’nin 5.3’üncü maddelerinde istenilen belgelere yönelik bir düzenleme içermediği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen her bir belge için ayrı bir satır açılan ihale komisyonunca düzenlenmiş zarf açma ve belge kontrol tutanağı incelendiğinde, Teknik Şartname’nin 5.3’üncü maddesinde istenilen belgeler için ayrı satır açılmadığı, dolayısıyla, İdari Şartname’de yer verilmemesi nedeniyle yeterlik belgesi niteliğine sahip olmayan söz konusu belgelerin teklifle birlikte sunulmasının gerekli olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün Teknik Şartnamenin anılan maddelerini karşılamadığı yönündeki iddiasının kataloglar üzerinden değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde  bulunmamıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “Genel Esaslar” başlıklı maddesinin ana madde, 5.3’üncü maddesinin ise “İsteklilerin ve yüklenicinin temel yükümlülükleri” başlıklı 5’inci maddesinin alt madde başlığı olarak düzenlendiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde,

 

Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alımı ihalelerinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması; yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere ise sadece yerli isteklilerin katılması hususlarında ihale dokümanına hüküm konulabilir…”  hükmü,

           

          Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 61’nci maddesinde,

 

          “(1) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan mal alımı ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Ayrıca sadece yerli isteklilerin katılımına açık ihalelerde, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

          (2) Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

          (3) İhale veya ön yeterlik ilanı ve idari şartnamede, yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir.

          (4) Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin teklif ettikleri bedellere, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır.

          (5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalede, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur. Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin değerlendirilmiş teklif bedellerine, kendi değerlendirilmiş teklif bedelleri üzerinden fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır.

          (6) Teklif edilen malın yerli malı olduğu Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.” hükmü yer almaktadır.      

 

            İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde,

 

            “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesinin yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve İdari Şartname düzenlemesi uyarınca yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajının sağlanmasının idarelerin takdirinde olduğu, söz konusu fiyat avantajının sağlanmasına yönelik olarak da ihale ilanı ve idari şartnamede düzenleme yapılması gerektiği açıktır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’de yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağına ilişkin düzenleme yapılmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale üzerinde bırakılan E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KISMEN KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde; “Teknik Şartnamenin “2.Validatör Makinası” başlıklı maddesinde,

 

“2.4 Servisi başlatmak için sürücü tarafından, hat numarası ve benzeri bilgilerin girilebileceği bir klavye bulunacaktır ve bilgisayar sistemine bilgi transferini sağlayan makinelerden müteşekkil olacaktır.

 

2.5 Validatör makinelerinden araçlardaki elektronik bilgilendirme tabelalarına hat seçimi, uyarılar vb. verilerin gönderilmesi kablosuz olarak sağlanacaktır.

 

2.6 Validatörler araç içine yerleştirilecek veya ilerde yerleştirilmesi olası; araç içi kamera, araç içi akıllı medya ( ekran) ve araç içi gösterge panellerini yönetebilmeli ve ayarlayabilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sistemin ana unsuru olan Validatör’e ilişkin olarak sunmuş olduğu teknik dokümanın yukarıda yer alan Teknik Şartname maddelerini karşılamadığı,

 

Teknik Şartname’nin “4.Araç Konum Kayıt Cihazı” başlıklı maddesinde,

 

Toplu taşımacılıkta kullanılan araçların yapmış oldukları sefer süresince konum ve diğer hareket bilgilerini validatör cihazına entegre GPS konumlandırma sisteminden elde ederek kayıt eden ve elde ettiği konum bilgisi doğrultusunda yolcu bilgilendirme sistemine kumanda eden ünitedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sistemin ana unsuru olan Validatör’e ilişkin olarak sunmuş olduğu teknik dokümanın yukarıda yer alan Teknik Şartname’nin “4. Araç Konum Kayıt Cihazı” başlıklı maddesini karşılamadığı, firma tarafından araç takip ünitesinin ek bir ünite olarak verildiği, bu durumda idarece her araç için ikinci bir data alınması gerektiği ve bu dataların kuruma maliyetinin yıllık ortalama 1.500 TL olduğu, bu nedenle idarenin zarara uğrayacağı,

 

Teknik Şartname’nin “D.Teknik Özellikler” başlıklı maddesinin “2. Validatör Makinası” başlıklı alt maddesinde

 

2.1. Validatörler, Akıllı temassız kartlardaki bilgileri okuyabilen, bu kartlar üzerine yeni bilgi kayıt edebilen, her binişte karttaki kredi miktarını azaltan, ayrıca şoförün çeşitli bilgilerini (hat numarası, kaza, arıza, bekleme vb.) girmesine ve seçilmesine olanak sağlayan bir tuş takımına sahip olan ve çalıştığı süre içinde yapılan tüm işlemleri hafızasında saklayabilen bir cihaz olacaktır.

 

2.7 Aracı kullanan şoför özel tanımlanmış bir kart ile sefer açma, kapama ve diğer tanımlanabilecek işlemleri direkt olarak Validatör Klavyesinden yapabilecektir. Bu işlemlere ait bilgiler cihaz hafızasında saklanacaktır.

 

2.22 Validatör üzerinde bulunacak nümerik ve alpha nümerik klavye sayesinde merkez yazılıma mesaj gönderecek ve merkez yazılımdan da Validatör ekranına mesaj gönderilebilecektir. Merkez yazılımdan sürücü mesajı geldiğinde sesli ve ışıklı uyarı mesajı verecektir.”

 

Anılan Şartname’nin “4.Araç Konum Kayıt Cihazı” başlıklı maddesinde

 

“Validatörler içerisinde araç konum kayıt cihazı barındıracaktır….” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Söz konusu isteklinin Validatör’e ilişkin olarak sunmuş olduğu teknik dokümanın yukarıda yer alan Teknik Şartname maddelerini karşılamadığı” şeklinde dile getirdiği ikinci iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiası kapsamında Kurulca verilen karara katılmakla beraber, başvuru sahibinin ikinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

4734 sayılı Kanunun 27. maddesinde;

 

İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

 

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde;

 

“(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmü,

                       

Aynı Yönetmeliğin “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde;

 

“(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemez.” hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalenin, “Toplu Taşıma Elektronik Ücretlendirme Sistemi Satın Alınması ve Kurulması İşi” olduğu anlaşılmıştır.

 

İhaleye ilişkin Teknik Şartnamenin “İsteklilerin ve yüklenicilerin temel yükümlülükleri” başlıklı 5’inci maddesinde, “5.3. İstekliler; teklif edilen malın bu teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları sunmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bununa birlikte, ihaleye katılımda istenilen yeterlik belgelerinin yer aldığı idari şartnamenin 7. maddesinde, “teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların” teklifle birlikte sunulacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonu kararı incelendiğinde, 2 adet ihale dokümanı satın alındığı, 19.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği,  tüm isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edildiği ve ihalenin E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A. Ş.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin, ihale dokümanını 19.11.2012 tarihinde satın aldığı ve başvuruya konu husus ile ilgili olarak, kesinleşen ihale kararının tebliğini müteakip, 23.11.2012 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusunun sonucunda, idarece 29.11.2012 tarihli kararla başvurunun reddedilmesi üzerine, Kuruma 07.12.2012 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin ikinci iddiasının şikâyetin ihale dokümanına yönelik olmadığı, aksine ihale dokümanında yer alan mevcut düzenleme çerçevesinde, ihalenin sonuçlandırılması gerektiğine ilişkin, itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, ihale dokümanına başvuru yolunun tükenmiş olması sebebiyle dokümanda birbiri ile çelişen düzenlemelerin var olduğuna ilişkin başvuru konusu kapsamında, ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenlemelerin açıkça Kanuna aykırı olup olmadığı ve bu düzenlemeler ile ihale işlemlerinin sonuçlandırılıp sonuçlandırılamayacağı irdelenmelidir.

 

Bu çerçevede, idari şartnamenin 7. maddesinde sayılmayan bazı belgelerin, ihale konusu teknik şartnamesinin 5. maddesinin (3) nolu alt bendinde bir yeterlik kriteri niteliğinde ifade edildiği ve teknik şartnamenin 5. maddesinin (3) nolu alt bendinde, bu belgenin teklif ile birlikte sunulması gerektiğinin açık bir şekilde ifade edildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun genel gerekçeleri arasında; “Saydamlık ilkesinin gereği olarak, ihalelerin isteklilerin yanı sıra hazır bulunan herkes önünde açık olarak yapılması… öngörülmüştür.” denilmiş, anılan Kanunun 36. maddesinin yasama gerekçesinde; “Şeffaflığı sağlamak üzere, ihale saatinde isteklilerin tekliflerini içere zarfların hazır bulunanlar önünde açılarak, içindeki belgelerin tam olarak verilip verilmediği ile teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olup olmadığını kontrol edilmesi düzenlenmiştir. Daha sonra yapılacak değerlendirmeler sırasında herhangi bir itiraz ile karşılaşılmaması için, isteklilerin teklif fiyatlarını açıklanması ve bütün bu işlemlerin tutanakla belgelenmesi öngörülmüştür…” şeklinde belirtilmiştir.

 

            İnceleme konusu ihalede; teknik şartnamede, yukarıda belirtildiği üzere teklif ile birlikte bazı bilgi ve belgelerin verilmesi yönünde düzenlemeye yer verilerek, isteklilerin ihaleye katılım aşamasında Teknik Şartnamede belirtilen bilgi ve belgeleri, teklifle birlikte ihale dosyasında sunmalarının istenildiği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Yasaya göre gerçekleştirilen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İdari şartname ve teknik şartname ihale dokümanı kapsamında yer alan belgelerden olup, işe ait idari şartnamenin 5.1 maddesinde de, idari şartname ve teknik şartnamenin ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu belirtilmiştir.

         

4734 sayılı Yasanın 10 uncu maddesi uyarınca, yeterlik belgesi olarak istenebilecek belgelerin Teknik Şartnamede yer alması ve teklif ekinde sunulmasının istenilmesi halinde, yeterlik koşulu olduğu ve sunmayanların değerlendirme dışı bırakılacağı açıktır.   

 

            İdarece, teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin, ihale konusu hizmet işinin ifasında, hizmette kullanılacak araçların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olup olmadığının denetlenmesine yönelik bir yeterlik kriteri olduğu, bu sebeple ihale komisyonunca değerlendirme yapılırken, kesinleşmiş olan ihale dokümanı çerçevesinde, isteklilerin kesinleşen ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun teklif verip vermediğinin, yeterliği sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde, yeterliği alamamış bir isteklinin sözleşme sonrasında bazı bilgi ve belgeleri sunacağı varsayımından hareketle yeterli bulunarak, üzerine ihale yapılması durumunda, 4734 sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve idarece düzenlenen ihale dokümanı hükümlerine aykırı işlem tesis edilmiş olacaktır.

 

Bu çerçevede,isteklilerce sunulan tekliflere ilişkin değerlendirmenin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerektiğinden,  isteklilerin tekliflerinin teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığına yönelik değerlendirmenin de sunulan kataloglar üzerinden yapılması gerekmekte olduğundan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi ekinde, ihale konusu teknik şartnamesinin 5. maddesinin (3) nolu alt bendine ilişkin verdiği belgeler incelendiğinde;

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından firmaların ait “Yol kenarı otopark ücret toplama ve izleme sistemi” ile “Araç takip ve filo yönetim sistemine ilişkin” katalog sunulduğu, yetkili satıcısı olduğu Olivetti S.P.A. firmasına ait ürün kataloğu sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli olan E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin teklif ettiği ürünün Teknik Şartname’nin “2.Validatör Makinası” başlıklı maddesinin 2.4, 2.5 ve 2.6; Teknik Şartname’nin “4.Araç Konum Kayıt Cihazı” başlıklı maddesini; “D.Teknik Özellikler” başlıklı maddesinin “2. Validatör Makinası” başlıklı alt maddesinin 2.1, 2.7, 2.22 nci maddelerini ve “4.Araç Konum Kayıt Cihazı” başlıklı maddesini karşılamadığına iddiası hakkında bir değerlendirme yapılabilmesi için, akademik bir kuruluştan teknik görüş alınmış olup, akademik kuruluşun teknik görüş yazısında, “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin incelenmesi sonucunda bu firmanın talep edilen ürünün özelliklerini belirtmediği” şeklinde değerlendirmede bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, ihale dokümanı mevcut haliyle kesinleştiğinden ve ihale dokümanında yer alan bu düzenlemeye ilişkin herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığından, teknik şartnamede yapılan mevcut düzenleme çerçevesinde tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği yönündeki düşünce ile değerlendirme yapıldığında, teknik görüş doğrultusunda,ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin anılan maddelerini karşılamadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin birinci iddiası kapsamında Kurulca verilen karar gerekçesine katılmakla beraber, başvuru sahibinin ikinci iddiasına yönelik olarak, ihale dokümanın mevcut haliyle kesinleştiği ve ihale dokümanında yer alan bu düzenlemeye ilişkin herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşıldığından, teknik şartnamede yapılan mevcut düzenleme çerçevesinde tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği ve alınan teknik görüş doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün, teknik şartnamenin anılan maddelerini karşılamadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu iddiaya ilişkin Kurul çoğunluğunca, ihaleye katılabilmek için gereken yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’de düzenleneceği, tekliflerin de bu düzenlemeler üzerinden değerlendirileceği, Teknik Şartname’de isteklinin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik düzenleme yapılması durumunda, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinde de paralel bir düzenlemeye yer verilmesi gerektiği, Teknik Şartname’nin “İsteklilerin ve Yüklenicinin Temel Yükümlülükleri” başlıklı 5.3’üncü maddesinde “İstekliler; teklif edilen malın bu teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları sunmak zorundadır.” düzenlemesinin yer aldığı, buna karşın İdari Şartnamenin  “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinde buna paralel düzenlemeye yer verilmediği, ihale komisyonunca düzenlenmiş zarf açma ve belge kontrol tutanağında Teknik Şartname’nin 5.3’üncü maddesinde istenilen belgeler için ayrı satır açılmadığı, dolayısıyla, İdari Şartname’de yer verilmemesi nedeniyle yeterlik belgesi niteliğine sahip olmayan söz konusu belgelerin teklifle birlikte sunulmasının gerekli olmadığı, bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün Teknik Şartname’nin anılan maddelerini karşılamadığı yönündeki iddiasının kataloglar üzerinden değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle verilen “başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır” yönündeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul