• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-174
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :27
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UM.II-174
Şikayetçi:
 Kocaman Sağlık Araç Ve Gereçleri Tic Ltd. Şti., ANAFARTALAR CAD. NO : 60/50 ULUS ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Gölköy Kampüsü BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41959
Başvuruya konu ihale:
 2012/144410 İhale Kayıt Numaralı "4 Kalem Tıbbi Cihaz" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğütarafından 19.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “4 Kalem Tıbbi Cihaz” ihalesine ilişkin olarak Kocaman Sağlık Araç ve Gereçleri Tic Ltd. Şti. nin 29.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012 tarih ve 41959 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4866 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, alımın şikâyete konu 4 üncü kalemine ilişkin olarak, teknik şartnamede istenilen tüm teknik dokümanları, katalog, broşür ve teknik şartnameye uygunluk beyanını teklifleri ekinde sundukları, kesinleşen ihale kararı ile teklif etmiş oldukları monitörün, teknik şartnamenin 9 uncu maddesini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının öğrenilmesi üzerine yapmış oldukları şikâyet başvurusunun idarece reddedildiği, teklif etmiş oldukları monitörün, ihalede aranan tüm şartları fazlasıyla karşıladığının sunulan dokümanlardan açıkça anlaşılmasına karşın, idarece yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı ve değerlendirme dışı bırakılmalarının yanlış olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikâyete konu alıma ilişkin düzenlenen idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5.6 ncı maddesinde;

 

“İstekliler teklif ettikleri malzemelerin teknik özelliklerini gösteren katologlar teklifleri ile birlikte sunulacaklar. İstenilen ürünlere teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve isteğe bağlı (opsiyonel) aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren tam boy resimleri de içeren tanıtım broşür veya kitap/kitapçığını Türkçe olarak teklif dosyasında vermelidir.”düzenlemesine,

 

“Tekliflerin dili” başlıklı 7.9.1 inci maddesinde ise;

 

“Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.”düzenlemesine yer verildiği görülmektedir.

 

Alıma ilişkin hazırlanan Hastabaşı İnvaziv Monitör Teknik Şartnamesinin “vazgeçilmez Tıbbi ve Teknik Özellikler” başlıklı 9 uncu maddesinde;

 

“Cihazın ölçtüğü tüm parametreler geçmiş en az 24 saatlik eğrileri (trend), zoom ve nümerik olarak gösterilebilmelidir.” düzenlemesi yer almakta olup, başvuru sahibinin teklif etmiş olduğu ürün, söz konusu maddeyi karşılamadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği görülmektedir.

 

Başvuru sahibi Kocaman Sağlık Araç ve Gereçleri Tic Ltd. Şti. tarafından teklifi ile birlikte sunulan belgeler incelendiğinde;

 

Adı geçen isteklinin alımın 4 üncü kalemine ilişkin Monitor marka Mitar 01 RD model Hastabaşı İnvaziv Monitör teklif ettiği, teklifi ekinde teknik şartnameye uygunluk belgesinin, yabancı dilde hazırlanmış olan tanıtım broşürü ile Türkçe tercümesinin ve yabancı dilde hazırlanmış olan orijinal kataloğun sunulduğu görülmüştür.

 

Ürüne ilişkin yabancı dilde hazırlanmış olan tanıtım broşürünün Türkçe tercümesinde “Hafıza” başlığı altında;

 

“15 saniye-204 dakika arasında trend imceleme&full izleme

Tüm parametrelerin 8 güne kadar Grafik/Tablo Trendi

Monitörler arasında hasta bilgilerinin transferi için SD kart çıkışı

1000 Aritmi olayını 10 sn önce ve sonra olarak inceleme

Aritmileri, NIBP Recall ve olayları 8 güne kadar”özellikleri bulunduğu yönünde bilgi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde, teklif etmiş olduğu Monitor marka Mitar 01 RD model Hastabaşı İnvaziv Monitörün orijinal kataloğunun 14 üncü, 29 uncu, 42 nci, 120 nci, 121 inci, 122 nci, 123 üncü, 124 üncü ve 125 inci sayfalarında belirtilen hususlara atıf yapılmak suretiyle, orijinal kataloğun teknik şartnamenin 9 uncu maddesini karşıladığı iddia edilmektedir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı 7.9 uncu maddesine ilişkin 19 numaralı dipnotta;

 

“(1) İdare, teklifi oluşturan bütün belgeler ve eklerinin Türkçe sunulmasını öngörmesi durumunda aşağıdaki metne yer verecektir:

“7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.”

(2) İdare, bazı belgelerin belirli yabancı dillerde de sunulmasına izin vermesi durumunda aşağıdaki düzenlemeye yer verecektir:

“7.9.1. İsteklilerce, aşağıda belirtilen belgeler dışında tüm belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerlidir. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Türkçe’ye çevrilmeden sunulabilecek belgeler:

7.9.1.1. (Sunulacak belgeler ve bu belgelerin hangi dil veya dillerde sunulacağı yazılacaktır.)

7.9.1.2.…………”şeklinde açıklama yer almaktadır.

 

Şikâyete konu alıma ilişkin düzenlenen idari şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı 7.9.1 inci maddesinde ise, Türkçe haricinde sunulması halinde kabul edilebilecek belgelere ilişkin bir düzenleme yapılmadığı ve bu haliyle teklif ekinde sunulacak tüm belgelerin Türkçe olması gerektiği sonucunun doğduğu, isteklilerin de bu düzenlemeye süresinde itiraz etmedikleri ve dokümanın kesinleştiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde, teklif etmiş oldukları ürünün teknik şartnameyi karşıladığı iddia edilmekte ise de, referans aldığı orijinal kataloğun idari şartnameye uygun şekilde Türkçe tercümesinin sunulmadığı, bu haliyle teklifinin ihale dokümanına aykırı olduğu ve iddialarına ilişkin inceleme yapmaya elverişli başka bir doküman sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında;

 

“…Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü yer almaktadır.

 

Dolayısıyla, ihale dokümanına uygun olmayan teklifin, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul