En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-181
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :34
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UM.II-181
Şikayetçi:
 Yıldızhan Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti., 6065 SOK. NO:3 IŞIKKENT İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Çan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 17400 ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2012 / 41514
Başvuruya konu ihale:
 2012/168241 İhale Kayıt Numaralı "İdare Tarafından Verilecek Olan Araç Üzerine İtfaiye Ekipmanı Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Çan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğütarafından 27.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İdare Tarafından Verilecek Olan Araç Üzerine İtfaiye Ekipmanı Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yıldızhan Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.nin 03.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.12.2012 tarih ve 41514 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4791 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, mevzuata uygun olarak ihale konusu ürünü imal ettiklerine dair belgeleri sundukları halde İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi uyarınca “ilgili meslek odası tarafından düzenlenen imalat yeterlilik belgesi” olmadığı gerekçesiyle sundukları diğer belgeler göz ardı edilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde isteklilerin imalatçı olduğunu gösteren ve söz konusu maddede sıralanan belge veya belgelerin sunulabileceğinin belirtildiği, bu itibarla sıralanan belgelerden bir tanesinin sunulması halinde dahi anılan Şartname hükmünün yerine getirilmiş sayılacağı, teklif dosyalarında sanayi sicil belgesi ile Türkiye Odalar Birliğince tasdikli kapasite raporunu sundukları, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen imalat yeterlilik belgesinin sunulmamasının bir eksiklik olmadığı, Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan “Teklif ile birlikte verilecek belgeler” başlığı altında söz konusu belgenin ayrıca talep edilmediği, bu da anılan belgenin isteğe bağlı bir belge olduğunu gösterdiği, ihalenin en yüksek teklifi veren tek geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılmasının rekabet ilkesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı, “Çan Belediyesi tarafından verilecek araç üzerine itfaiye ekipmanı alım işi”; miktarı ve türü, “İdare tarafından verilecek araç üzerine 1 adet itfaiye ekipmanı alımı işi” şeklinde belirlenmiştir.

 

            İnceleme konusu ihaleye 3 istekli tarafından teklif verildiği, söz konusu istekilerden Bumer Mak. İmal. Ser. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin standarda ilişkin belgelerden ISO EN 3834-2 Kaynak Belgesinin; başvuru sahibi Yıldızhan Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin ise standarda ilişkin belgelerden ilgili meslek odası tarafından düzenlenen imalat yeterlilik belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun üzerine idarece tek geçerli teklif sahibi istekli olarak kalan Katmerciler Araç Üsti Ekipman San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Şikayet konusuna ilişkin olarak İdari Şartname’nin“Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” üst başlıklı 7.5.2’nci maddesinde “İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir.

            Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

            a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

            b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

            c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

            İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

            İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

            İSTENECEK BELGELER

            1-Aday veya istekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi

            2-Aday veya istekli adına üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenmiş Kapasite Raporu

            3-İlgili meslek odası tarafından düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

            4-Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler”  düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin 7.5.5.3’üncü maddesinde de “İmalat yeterlilik belgesi istenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 27’nci maddesinin (ç) ve (d) bentlerinde,

         

          “Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi durumunda; iş deneyimini gösteren belgelerle birlikte alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporunun da istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin, bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler ile kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, ilgili meslek odaları tarafından düzenlenen imalat yeterlik belgesi ile hizmet yeterlilik belgesi sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde istenebilir. Bu belgelerden makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler hariç diğerleri, alım konusu mala veya işe yönelik olarak düzenlendiğinin saptanması durumunda istenebilir.”hükmü,

 

          Söz konusu Yönetmeliğin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, imalat belgeleri ve kapasite raporu” başlıklı 40’ıncı maddesinin on ikinci bendinde,

         

“Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, imalat yeterlik belgesi ve hizmet yeterlilik belgesi istenebilir. Bu belgelerin istenebilmesi için idare tarafından alım konusu işe ilişkin olarak bu belgelerin düzenlendiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin ihale tarihinde veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur. İdare tarafından bu belgelerin malın kabulünün yapılmasına kadar geçerli olmasına yönelik olarak sözleşme tasarısında veya teknik şartnamede düzenleme yapılabilir. Bu düzenlemenin yapılması durumunda muayene ve kabul işlemlerinde bu husus kontrol edilir.”hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 54.2’nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde de,

            “Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler ile kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, imalat yeterlik belgesi ile hizmet yeterlilik belgesi sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde istenebilecektir.

            Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde ilgili odalar tarafından düzenlenen imalat yeterlik belgesinin istenilmesi idarelerin takdirindedir. Ancak idareler tarafından imalat yeterlik belgesine yönelik düzenleme yapılmadan önce alım konusu mala ilişkin olarak imalat yeterlik belgesi düzenlenip düzenlenmediğinin araştırılması gerekmektedir. TSE tarafından imalata yeterlilik belgesi düzenlenmesi sona erdirildiğinden imalata yeterlilik belgesi istenilmeyecektir.”açıklaması yer almaktadır.

Öte yandan, Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinin (g) bendinde “Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işler” şeklinde tanımlanmış olup, incelenen ihaleye konu “Araç Üzerine İtfaiye Ekipmanı Alım İşi” ihalesinin özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalesi niteliğinde olduğu, nitekim bu durumun idarece Ekap’tan indirilen ihale bilgileri ön izleme sayfasında da belirtildiği, yukarıda aktarın mevzuata uygun olarak özel imalat süreci gerektiren inceleme konusu mal alımı ihalesinde ilgili odalar tarafından düzenlenen imalat yeterlik belgesinin İdari Şartname’nin mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin 7.5.5.3’üncü maddesinde idarece ayrıca istenildiği, bu itibarla isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak söz konusu belgeyi sunmak zorunda oldukları anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif dosyasında, sanayi sicil belgesi ile kapasite raporu sunulmakla birlikte, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen imalat yeterlilik belgesinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan hükümler ve tespitler neticesinde, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen imalat yeterlilik belgesini teklifi kapsamında sunmayan başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul