• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-218
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :11
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UM.II-218
Şikayetçi:
 Vamet Medikal Sağlık Ürünleri Ve Hizm. Akaryakıt Enerji Madencilik Gıda Elektr. San. Ve Tic. Ltd. Şti., HÜLYA SOK. NO:21/5 G.O.P./ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sanayı Mahallesı Atatürk Bulvarı 87 38010 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2012 / 41994
Başvuruya konu ihale:
 2012/132748 İhale Kayıt Numaralı "42 Kalem Kalp Damar Cerrahisi Sarf Malzeme Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 30.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “42 Kalem Kalp Damar Cerrahisi Sarf Malzeme Alımı” ihalesinin 30, 34 ve 42’nci kalemlerine ilişkin olarak Vamet Med. Sağl. Ürün. Hizm. Akary. Ener. Mad. Gıd. Elektr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 19.12.2012 tarih ve 41994 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4875 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu kararıyla ihale dışı bırakılan tüm malzemelerin şartnameyi karşıladığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            22.11.2012 tarihli ihale komisyon kararıyla ihalenin 30’uncu kalemi “Mekanik Kalp Kapağı” alımında Teknik Şartnamenin birinci maddesinde; “Bleaflet olmalı, açılma açısı en az 80 derece olmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu, başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün ise 80 derece olduğunun anlaşılamaması üzerine bu kaleme ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            İhalenin 34’üncü kalemi “Tübüler Vasküler Greft” alımında Teknik Şartnamenin birinci maddesinde; “Greft uzunluğu 30 cm olmalıdır.” ve 9’uncu maddesinde; “Greft steril ambalajda olmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu, başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün greft uzunluğunun 30 cm’den daha kısa olması ve kollajen ya da jelatin kaplı olduğunun anlaşılamaması üzerine bu kaleme ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            İhalenin 42’nci kalemi “Dacron Pantolon Greft” alımında Teknik Şartnamenin 10’uncu maddesinde; “Dacron damar steril ambalajında sunulmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu, başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün kollajen ya da jelatin kaplı olduğunun anlaşılamaması üzerine bu kaleme ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            Görülmüştür.

 

            İdari Şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde “Teklif edilen herbir ürüne ait ürün numunesi ihale teklif zarfı ile birlikte verilecektir.” düzenlemesinin bulunduğu,

 

Söz konusu düzenlemeye istinaden başvuru sahibinin teklifiyle birlikte teklif ettiği ürünlere ilişkin numunelerini sunduğu, buna ilişkin numune teslim tutanağının düzenlendiği, sunulan numunelere ilişkin olarak ihale komisyonunda yer alan 2 uzman doktor tarafından numune değerlendirme raporunun hazırlandığı belirlenmiştir.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

 

            (2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen mevzuat hükmünden teklif edilecek malların teknik şartnamede belirlenen kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune sunulmasının istenebileceği, numune sunulmasının istenilmesi durumunda numunenin değerlendirilmesine yönelik ayrıntılı düzenlemenin idari şartnamede yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

            İhale dokümanındaki düzenlemelerde, teklif edilecek malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun teklif dosyasında sunulacak numuneler üzerinden yapılacağının belirtildiği, ancak sunulacak numunelerin değerlendirilmesinin ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere ihale dokümanında yer verilmediği görülmüştür. Ancak istekliler tarafından ihale dokümanı satın alındıktan sonra ve idareye teklifler sunulmadan önce ihale dokümanında düzenlenmeyen bu konuyla ilgili olarak idareye yapılmış bir şikâyet başvurusunun olmadığı ve isteklilerin tekliflerini numuneleri ile birlikte idareye sunduğu, değerlendirmenin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ve ihale komisyonunda yer alan 2 adet uzman üye tarafından yapıldığı anlaşılmış olup, numune değerlendirmesiyle ilgili teknik belirlemenin idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, istekliler tarafından sunulan numunelere ilişkin numune teslim tutanaklarının düzenlendiği, ihale komisyonunda yer alan 2 uzman üye tarafından numune değerlendirmesine ilişkin raporların hazırlandığı görülmüş, söz konusu raporda, ihalenin 30’uncu kaleminde başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün 80 derece olduğu anlaşılamadığı için şartnamenin 1’inci maddesine uygun olmadığının tespit edildiği, 42’nci kalemine teklif edilen ürünün kollajen yada jelatin kaplı olduğunun anlaşılamadığı ve ürün yapı özelliklerine ilişkin bilgi edinilemediği için teknik şartnamenin 10’uncu maddesini karşılamadığının tespit edildiği belirtilmiştir. Bu itibarla, yukarıda yapılan değerlendirmede belirtilen numune değerlendirmesiyle ilgili teknik belirlemenin idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, numune değerlendirmesi raporunda başvuru sahibinin ihalenin 30 ve 42’nci kalemlerine teklif ettiği ürünlerin uygun olmadığı belirlendiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            İhalenin 34’üncü kalemine ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İhale komisyon kararında, “Tübüler Vasküler Greft” alımında Teknik Şartnamenin birinci maddesinde; “            Greft uzunluğu 30 cm olmalıdır.” ve 9’uncu maddesinde; “Greft steril ambalajda olmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu, başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün greft uzunluğunun 30 cm’den daha kısa olması ve kollajen ya da jelatin kaplı olduğunun anlaşılamaması üzerine bu kaleme ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının ifade edildiği,

 

            Numune değerlendirme tutanağında ise, 34’üncü kalemine teklif edilen ürünün Teknik Şartnamenin 1 ve 10’uncu maddelerine (kollajen yada jelatin kaplı olduğunun anlaşılamadığı ve ürün yapı özelliklerine ilişkin bilgi edinilemedi) uygun olmadığının belirtildiği görülmüştür.

 

Söz konusu kaleme ilişkin teknik şartnamenin birinci maddesinin “Greft uzunluğu 30cm olmalıdır.” şeklinde olduğu, ancak 10.10.2012 tarihinde düzenlenen zeyilname ile maddenin“Greft uzunluğu 25–40 cm olmalıdır.” şeklinde değiştirildiği belirlenmiştir.

 

Numune değerlendirme raporunda teklif edilen ürünün Teknik Şartnamenin birinci maddesine uygun olmadığı belirtilmiş, ancak teklif edilen ürünün greft uzunluğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği görülmüş, ihale komisyon kararında ise teklif edilen ürünün greft uzunluğunun 30 cm’den kısa olduğu gerekçesiyle Teknik Şartnameye uygun olmadığı belirtilmiştir. Ancak, Teknik Şartnamenin zeyilnameyle değiştirilen maddesinde greft uzunluğunun 25-40 cm aralığında olmasının istenildiği, dolayısıyla, teklif edilen ürünün greft uzunluğunun 30 cm’den kısa fakat 25 cm’den uzun olması halinde Teknik Şartnameyi karşılayacağı anlaşıldığından, söz konusu ürünün hangi gerekçeyle Teknik Şartnamenin anılan maddesini karşılamadığı net bir şekilde anlaşılamamıştır.

 

Diğer yandan, numune değerlendirme tutanağında teklif edilen ürünün Teknik Şartnamenin 10’uncu maddelerine (kollajen yada jelatin kaplı olduğunun anlaşılamadığı ve ürün yapı özelliklerine ilişkin bilgi edinilemedi) uygun olmadığının belirtildiği, ihale komisyon kararında ise kollajen ya da jelatin kaplı olduğunun anlaşılamaması üzerine Teknik Şartnamenin 9’uncu maddesini karşılamadığının ifade edildiği görülmüştür.

 

Söz konusu kaleme ilişkin Teknik Şartnamenin 9’uncu maddesinin “Greft steril ambalajda olmalıdır.” şeklinde, 10’uncu maddesinin ise “Greftin raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.” şeklinde olduğu belirlenmiştir.

 

Her ne kadar numune değerlendirme tutanağında Teknik Şartnamenin 10’uncu maddesine uygun olmadığı belirtilmişse de gerek tutanakta yer alan açıklamalardan gerekse Teknik Şartname düzenlemelerinden teklif edilen ürünün Teknik Şartnamenin 9’uncu maddesine uygun olmadığının anlaşılması gerektiği, ihale komisyon kararında da teklif edilen ürünün 9’uncu maddeye uygun olmadığının belirtilmesi karşısında, söz konusu tutanakta sehven 10’uncu maddeye uygun olmadığının yazıldığı sonucuna varılmıştır. Netice itibariyle, başvuru sahibinin ihalenin 34’üncü kalemine teklif ettiği ürünün Teknik Şartnamenin birinci maddesine hangi gerekçeyle uygun olmadığı anlaşılamamakla beraber Teknik Şartnamenin 9’uncu maddesine uygun olmadığının numune değerlendirmesi sonucunda tespit edildiği anlaşıldığından,  yukarıda yapılan değerlendirmede belirtilen numune değerlendirmesiyle ilgili teknik belirlemenin idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu hususu da göz önünde bulundurulduğunda, bu kaleme ilişkin iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul