• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-224
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :15
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UM.II-224
Şikayetçi:
 Bab Gencel İlaç Ve Kimya Sanayi Ltd. Şti., KIRIKKALE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIZILIRMAK CAD. 2.SOK. NO:17/A KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 İl Sağlık Müdürlüğü, Hürriyet Bulvari 1 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2012 / 42139
Başvuruya konu ihale:
 2012/120579 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı İl Geneli Toplu Alım Yöntemi İle Acil-Genel Sarf Malzemesi Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İzmir İl Sağlık Müdürlüğütarafından 10.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı İl Geneli Toplu Alım Yöntemi ile Acil Genel Sarf Malzemesi Alımı (11’inci Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Bab Gencel İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.nin 29.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.12.2012 tarih ve 42139 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4892 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ve 160 kalemden oluşan bahse konu ihalenin 11’inci kalemi uhdesinde kalan isteklinin söz konusu kaleme ilişkin Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesi gereğince sunulması gereken “ürünün etkinliğini kanıtlayan, akredite laboratuvarlarda yapılmış EN standartları testleri”ni sunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “2013 Yılı İl Geneli Toplu Alım Yöntemi ile Acil-Genel Sarf Malzemesi Alımı”ihalesi şeklinde belirtildiği,

Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “…7.5.3.3. 11. Kalem Alkol Bazlı El Dezenfektanı İçin Teklif Veren İsteklilerin Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Çerçevesinde Sağlık Bakanlığından Alınan Biyosidal Ürün Ruhsatını İhale Komisyonuna Sunması Zorunludur.

Teklif Edilen Ürünlerin Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası Barkod Numaraları İle Tedarikçiler Ve Bayilerin Bayi Onaylarının Bulunması Zorunludur. Bayi Tanımlayıcı Numaralarının Ve Ürünlerin UBB Çıktılarının İhale Dosyasında Bulunması Zorunludur.

İstekliler Tekliflerini HÜAP Üzerinde Bulunan KİK İhale Yazılım Programında Hazırlayarak C.D. Ortamında Dosyalarında Bulunduracaklardır. Eksikliği Halinde Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır…

7.5.6. İstekliler 10. Kalem "Alkol" Dışındaki Diğer Tüm Kalemler İçin 2 (İki) Adet Piyasaya Arz Edilmiş Haliyle Numune Sunmak Zorundadırlar. Numuneler İhaleden Önce İdareye Teslim Edilecek Olup Düzenlenen Numune Teslim Tutanakları Teklif Zarfının İçinde Bulunmalıdır…” düzenlemesinin yer aldığı,

Teknik Şartname’nin Zeyilname ile değiştirilen 3’üncü maddesinde ise “Escherichia coli. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dâhil) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dâhil) gibi hastane infeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (Hepatit B ve Hepatit C virüsleri, Human Immunodeficiency Virüs dâhil) etki göstermelidir. Ürünün etkinliği akredite laboratuvarlarda yapılmış EN standartlardaki testlerle kanıtlanmış olmalıdır ve bu raporlar ihale dosyasında bulunmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ve 160 kalemden oluşan bahse konu ihalenin 11’inci kalemine itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde 7 isteklinin teklif verdiği ihalenin şikâyete konu 11’inci kaleminde, 16.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile Necm Kimya Akaryakıt ve Medikal Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri”nin İdari Şartname’de belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmüne yer verilmek suretiyle, ihalelerde tekliflerle birlikte sunulması istenilen yeterlik belgelerinin idari şartnamenin “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” bölümünde belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

İncelemeye konu ihale dokümanı düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde,  İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde isteklilerin teklif dosyaları kapsamında sunması gereken belgeler arasında “ürünün etkinliğini kanıtlayıcı akredite laboratuvarlarda yapılmış EN standartlarındaki testlere ilişkin raporlar”ın sayılmadığı, söz konusu belgenin Teknik Şartname’de istenildiği görülmüştür.

 

Diğer yandan idarece ilk oturumda hazırlanan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda  “ürünün etkinliğini kanıtlayıcı akredite laboratuvarlarda yapılmış EN standartlarındaki testlere ilişkin raporlar” için ayrı bir satır açılmadığı, dolayısıyla söz konusu belgenin teklif zarfında sunulup sunulmadığının kontrolünün yapılmadığı belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası incelendiğinde, teklifi kapsamında Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendisliği Bölümü’nce hazırlanan “TSE TS EN 14476 nolu Tıpta Kullanılan Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler İçin Virüs Öldürme Nicel Süspansiyon Deneyi” kuralları doğrultusunda yapılan “human adenovirus type 5, adenoid 75 (ATCC VVR-5) testi”nin, “poliovirus type 1, chat suşu (ATCC VR-192)” testinin,  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı’nca yapılan dezenfektan virusidal testinin sunulduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 27’nci maddesinin (e) bendinde, isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin idari şartnamede belirtilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu çerçevede Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde ihale dosyası kapsamında sunulması istenilen test raporlarınınİdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi ve ihale dokümanının kesinleşmesi nedeniyle, söz konusu belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla belgenin muhtevi olduğu bilgiler ancak muayene kabul aşamasında değerlendirilebilecektir.

 

Bu bağlamda İdari Şartname’de yer verilmemesi nedeniyle yeterlik belgesi niteliğini haiz olmadığı anlaşılan söz konusu test raporlarının sunulmamış olması da bir değerlendirme dışı bırakma gerekçesi teşkil etmeyecektir.

 

İhale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde gerçekleştirilen muayene ve kabul işlemleri sırasında ihale üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’de istenilen belgeleri sunmadığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuatta belirlenen yaptırımların uygulanabileceği hususu göz önüne alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Ayrıca İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan“…Kısmi teklife açık ihalelerde… tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması uyarınca, başvuru bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 1.305,00 TL olduğu anlaşılmış olup,  Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 2.613,00 TL’nin talebi halinde başvuru sahibine iadesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul