• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-230
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :24
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UM.II-230
Şikayetçi:
 Asmedsan İç Ve Dış Ticaret -Candan Türkkan, UZUNÇARŞI CAD. NO : 62 MERCAN İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ, Alaattın Mahallesı Menekse Sokak 16040 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2012 / 39190
Başvuruya konu ihale:
 2012/139913 İhale Kayıt Numaralı "2012 Yılı 5 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Baştabipliğitarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012 Yılı 5 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asmedsan İç ve Dış Ticaret -Candan Türkkan’ın 16.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 29.11.2012 tarih ve 39190 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4424 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

İhalenin “Ameliyat Tavan Lambası” kalemi için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin 15, 16 ve 22’nci maddelerine uygun olmadığı,

 

- Harmony VLED model ameliyat lambasına ilişkin internetten temin edilen broşür incelendiğinde Teknik Şartname’nin 15 ve 16’ncı maddelerine aykırı olarak, çalışma derinliğinin 24 cm’lik alanda 100 cm olduğunun belirtildiği, ancak 18 veya 28 cm’lik alanlarda çalışma derinliğinin ne olduğunun belirsiz olduğu, değişmezlik teyidinin yapılamadığı,  başka bir deyişle lambada odaklanma ihtiyacının ortadan kalkmadığı,

 

- Harmony VLED model ameliyat lambasına ilişkin internetten temin edilen broşür incelendiğinde Teknik Şartname’nin  22’nci maddesine aykırı olarak, ameliyat lambasının her bir lamba başlığında ambeintlight/rehber ışık/çevresel aydınlatma özelliği bulunmadığı, bu nedenle elektronik olarak kontrolünün de yapılamadığı, üreticinin diğer bazı modellerinde ambeintlight/rehber ışık/çevresel aydınlatma özelliği bulunduğu belirtilmişse de, üreticinin hiçbir modelinde her bir lamba başlığı üzerinde söz konusu özelliğin bulunmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Baştabipliği tarafından kısmi teklife açık olarak 31.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen “2012 yılı 5 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesinin şikâyete konu edilen 5. Kalemine 3 isteklinin teklif sunduğu, bir isteklinin Teknik Şartname kriterlerini karşılamadığı anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli olduğu ihale komisyonunca belirlenen iki tekliften düşük olanının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibince, İstem Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalenin 5. Kalemi olan “Ameliyat Tavan Lambası”  için teklif edilen ürünün, Teknik Şartname’nin 15, 16 ve 22’nci maddesi ile belirlenen şartları karşılamadığı iddia edilmektedir.

 

İhale dokümanı incelendiğinde, isteklilerin Teknik Şartname ile belirlenen kriterleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin değerlendirmenin yapılmasını teminen; İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde,

 

“Teklif dosyasının içerisinde ürünle ilgili  katalog, fotoğraf ve belgeler konulacaktır.” düzenlemesi ile,

 

“İki Başlıklı Led Işıklı Ameliyat Tavan Lambası Teknik Şartnamesi”nin 33’üncü maddesinde,

 

“İhaleye teklif veren firmalar teknik şartnameye uygunluk belgelerinde verilen cevaplardaki hususları lambanın orijinal dokümanlarında işaretleyecekler ve uygunluk belgelerinde cevaplanan her maddede, bu hususların, dokümanın hangi sayfasında belirtildiğini açıklayacaklardır. Teknik şartnameye uygunluk belgeleri, firmanın antetli kağıdına yazılmış, firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve resmi beyan olarak kabul edilecektir. Bu hususu taşımayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin ameliyat tavan lambası malzemesi için sunmuş olduğu katalog ve teknik şartnameye uygunluk belgelerinde yer alan bilgiler üzerinden, Teknik Şartname’nin 15, 16 ve 22’nci maddelerinde düzenlenen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun belirlenmesi için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinde yer alan “Kurum, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir.” hükmüne istinaden, akademik bir kuruluştan,

 

“…Ek-4 ve Ek-5’te istekliler tarafından teklif edilen iki cihaza ilişkin teknik dokümanlar yer almakta olup, bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme ile, söz konusu ürünlerin Ek-3 te gönderilen Teknik Şartname’nin 15, 16 ve 22’nci maddelerinde düzenlenen teknik özelliklere sahip olup olmadığının tespitine ilişkin görüşünüze ihtiyaç duyulmuştur.”ifadelerini içeren 21.12.2012 tarihli yazı ile teknik görüş talep edilmiştir.

 

            Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihalenin 5. Kalemi için teklif edilen Steris marka Harmony vLed model ameliyat tavan lambasının Teknik Şartname’nin 15’inci maddesinde yer alan, “Lambada kendiliğinden – odaklı aydınlatma sistemi bulunmalı ve bu sayede aydınlatma çapının değiştirilmesi durumunda dahi yeniden odaklama ayarının yapılması gerekmemeli ve böylece masa alçaltılıp yükseltildiğinde veya kaviteye girildiğinde veya pozisyon değiştirildiğinde, lambada odaklama ihtiyacı ortadan kalkmalıdır.” düzenlemesine uygun olup olmadığına ilişkin yapılan tespit:

 

            “…idarece gönderilen teklif dosyasında bulunan Harmony vLed marka ve aynı isimli model cihaza ilişkin dokümanlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye bu model cihazın, yukarıda belirtilen şartları sağladığını gösterir herhangi bir teknik bilgiye rastlanılmamıştır. İlgili isteklinin sunmuş olduğu uygunluk belgesinde, bu özelliğin sağlandığını göstermek için sadece kataloğun 5. Sayfasının sağ üst köşesindeki bir resme atıf yapılması yetersiz olarak değerlendirilmiştir.

 

Sonuç olarak, … cihaza ilişkin dokümanlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre teknik şartnamenin 15 numaralı maddesinde düzenlenen teknik özellikleri sağladığını gösteren herhangi bir teknik bilgiye rastlanılmamıştır.”şeklindedir.

 

Yukarıya aktarılan teknik görüş dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan katalog ve teknik şartnameye uygunluk belgesinden, Steris marka Harmony vLed model ameliyat tavan lambasının Teknik Şartname’nin 15’inci maddesinde yer alan özellikleri karşıladığına ilişkin bir tespit yapılmasının mümkün olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu ve anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihalenin 5. Kalemi için teklif edilen Steris marka Harmony vLed model ameliyat tavan lambasının Teknik Şartname’nin 16’ncı maddesinde yer alan, “Her bir lamba başlığı çalışma derinliği en az 80 cm olan kendiliğinden odaklanmış silindirik ışık biçimine sahip olmalıdır. Lambada, hiçbir şekilde odaklama (fokus) ayarı bulunmamalıdır.” düzenlemesine uygun olup olmadığına ilişkin teknik görüşte:

 

            “…idarece gönderilen teklif dosyasında bulunan Harmony vLed marka ve aynı isimli model cihaza ilişkin dokümanlarda, önerilen ürünün bu özelliğini tanımlayan herhangi bir teknik veriye rastlanılmamıştır. Bunun üzerine ilgili üretici firmanın http://www.steris-st.fr/en-GB/harmonyvled_en.php adresine girilmiş ve ürün hakkında daha ileri bilgiler edinilmiştir. Bu sayfada yer alan teknik detaylar incelendiğinde bu ürünün çalışma derinliğinin, belirli bir alan değeri için tanımlandığı (24 cm’lik huzme çapı), bu alan dışındaki değerler için bir belirsizliğin olduğu tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, … cihaza ilişkin dokümanlar ve üretici firmanın http://www.steris-st.fr/en-GB/harmonyvled_en.php adresindeki ürün detayları göz önüne alındığında, teknik şartnamenin16 numaralı maddesinde düzenlenen teknik özellikleri sağlamadığı tespit edilmiştir.” şeklinde bir açıklamaya yer verilmiştir.

           

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihalenin 5. Kalemi için teklif edilen Steris marka Harmony vLed model ameliyat tavan lambasının Teknik Şartname’nin 22’nci maddesinde yer alan,

 

“Lamba başlıkları, tutma sapı üzerinde bulunan tuşlar vasıtası ile en az 7 kademede ayrı ayrı farklı ışık şiddetlerine steril saha içerisinden ayarlanabilmeli ve tutma sapında bulunan bu tuşlar ile on/off (açma -kapatma) işlemi de gerçekleştirilebilmeli veya ışık şiddeti (en az 6 kademede) ve işlemi başlığı taşıyan kol üzerinde bulunan kontrol panelinden ayarlanabilmelidir. Hastanın monitorizasyonu esnasında ekranda görüntü bozukluğu oluşmaması ve küçük cerrahi – endoskopik operasyonlarda kullanılabilmesi için her bir lamba başlığında ambeintlight/rehber ışık çevresel aydınlatma özelliği bulunmalıdır. Bu aydınlatma özelliğinin kontrolu elektronik olarak yapılabilmelidir.” düzenlemesine uygun olup olmadığına ilişkin teknik görüşte:

 

“…cihaza ilişkin dokümanlar incelendiğinde, 22 numaralı maddede düzenlenen teknik özelliklerin bir kısmının sağlandığı ancak başka bir özelliğin cihazdaki varlığı tespit edilememiştir. Şöyle ki,  “Lamba başlıkları, tutma sapı üzerinde bulunan tuşlar vasıtası ile en az 7 kademede ayrı ayrı farklı ışık şiddetlerine steril saha içerisinden ayarlanabilmeli ve tutma sapında bulunan bu tuşlar ile on/off (açma -kapatma) işlemi de gerçekleştirilebilmeli veya ışık şiddeti (en az 6 kademede) ve işlemi başlığı taşıyan kol üzerinde bulunan kontrol panelinden ayarlanabilmelidir.”şartı sağlanırken “Hastanın monitorizasyonu esnasında ekranda görüntü bozukluğu oluşmaması ve küçük cerrahi – endoskopik operasyonlarda kullanılabilmesi için her bir lamba başlığında ambeintlight/rehber ışık çevresel aydınlatma özelliği bulunmalıdır. Bu aydınlatma özelliğinin kontrolu elektronik olarak yapılabilmelidir.” Şartının sağlandığı noktasında herhangi bir teknik veri bulunmamaktadır. Sonuç olarak, … cihaza ilişkin dokümanlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre teknik şartnamenin 22 numaralı maddesinde düzenlenen teknik özellikleri tam olarak sağlamadığı tespit edilmiştir.”ifadelerine yer verilmiştir.

 

            Akademik kuruluş tarafından, teklif dosyasında sunulan katalog ve teknik şartnameye uygunluk belgesinin incelenmesi neticesinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihalenin 5. Kaleminde yer alan ürün için teklif edilen Steris marka  Harmony vLed model ameliyat tavan lambasının Teknik Şartname’nin 15, 16 ve 22’nci maddesinde düzenlenen teknik özelliklere sahip olmadığı anlaşıldığından, idarece anılan istekliye ait teklifin geçerli kabul edilerek, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

          İhale komisyonu kararında, Dirim Labrotuvar Medikal Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan katalog ve teknik şartnameye uygunluk belgesinin incelenmesi neticesinde, teklif edilen ürünün teknik şartnamenin 5. maddesine uygun olmadığının tespit edildiği belirtilerek, anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Bu nedenle, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden başvuru sahibi isteklinin teklifine ilişkin inceleme yapılmıştır.

 

           Asmedsan İç ve Dış Ticaret -Candan Türkkan tarafından ihalenin 5. Kaleminde yer alan malzeme için sunulan teknik dokümanlar incelenmek ve iddia konuları yönünden değerlendirilmek üzere 21.12.2012 tarihli yazı ekinde akademik bir kuruluşa gönderilmiş ve başvuru sahibi tarafından teknik şartnamenin 15, 16 ve 22’inci maddelerinde aranılan şartların sağlanıp sağlanmadığı  hususunda  teknik görüş talep edilmiştir.

 

          Akademik kuruluştan gelen 26.12.2012 tarih ve B.30.2.ERC.0.17.00.00/4882 sayılı yazıda, başvuru sahibi tarafından teklif edilen Berchtold Chromophare Led marka chromophare E 668 model ameliyat tavan lambasına ilişkin olarak, Teknik Şartname’nin 15’inci maddesi yönünden yapılan değerlendirmenin,

 

            “…cihaza ilişkin dokümanlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye bu model cihazın, yukarıda belirtilen şartları sağladığı noktasında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. İlgili isteklinin sunmuş olduğu uygunluk belgesinde, bu özelliğin sağlandığını göstermek için sadece katalogun 4. sayfasının sol üst köşesindeki bir resme atıf yapması yetersiz olarak değerlendirilmiştir.

 

            Sonuç olarak; Berchtold Chromophare LED marka Chromopharc E 558/668 model cihazın, yalnızca idarece gönderilen teklif dosyasında bulunan dokümanlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre teknik şartnamenin 15 numaralı maddesinde düzenlenen teknik özellikleri sağladığını gösteren herhangi bir teknik bilgiye rastlanmamıştır.” şeklinde olduğu,

 

          Teknik Şartname’nin 16’inci maddesi yönünden yapılan değerlendirmenin,

 

          “…cihaza ilişkin dokümanda istenilen şartın sağlanıp sağlanmadığı araştırılmıştır. Berchtold Chromophare LED marka Chromophare E 558 model cihazın 85 cm ve Berchtold Chromophare LED marka Chromophare  E 668 model cihazın ise 80 cm ışık alan derinliklerine sahip oldukları anlaşılmaktadır. Burada belirtilen alan ışık derinliklerinin herhangi bir hüzme çapına bağlı olmadan tanımlandığı tespit edilmiştir.

 

          Sonuç olarak; hem Berchtold Chromophare LED marka Chromophare E 558 model cihazın hem de Berchtold Chromophare LED marka Chromophare E 668 model cihazın, yalnızca idarece gönderilen teklif dosyasında bulunan dokümanlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre teknik şartnamenin 16 numaralı maddesinde düzenlenen teknik özellikleri sağladığı tespit edilmiştir.”şeklinde olduğu,

 

          Teknik Şartname’nin 22’inci maddesi yönünden yapılan değerlendirmenin,

 

“…cihaza ilişkin dokümanın 6. sayfasındaki açıklamalara göre lamba başlıklarının ışık şiddetinin 6 kademeli olarak ayarlanabildiği, (açma kapatma) işleminin ise başlığı taşıyan kol üzerinde bulunan kontrol panelinden ayarlanabildiği görülmektedir. Buna ilaveten, hem Berchtold Chromophare LED marka Chromophare E 558 model cihazın hem de Berchtold Chromophare LED marka Chromophare E 668 model cihazın standart olarak GuideLite teknolojisini desteklediği tespit edilmiştir. Bu teknolojinin, endoskopik amaçlar için ışıklandırma çözümleri sunduğu yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. Cihaz üzerindeki bir butona basılması marifetiyle normal oda ışıklandırması cerrahi amaçlı ikincil bir ışıklandırmaya geçmektedir. Ancak ürün katalogunda her bir lamba başlığında bu özelliğin olup olmadığı ile alakalı bir teknik veri bulunamamıştır.

 

Sonuç olarak; hem Berchtold Chromophare LED marka Chromophare E 558 model cihazın hem de Berchtold Chromophare LED marka Chromophare E 668 model cihazın, yalnızca idarece gönderilen teklif dosyasında bulunan dokümanlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre teknik şartnamenin 22 numaralı maddesinde düzenlenen teknik özellikleri sağladığı ancak, “ambientlight / rehber ışık / çevresel aydınlatma özelliği” üründe mevcut olsa da, bu özelliğin her bir lamba baslığında bulunup bulunmadığı ve aydınlatma özelliğinin nasıl kontrol edildiği ile alakalı teknik bir detaya ürün katalogunda rastlanmamıştır.” şeklinde olduğu görülmüştür.

 

          Akademik kuruluştan alınan teknik görüş doğrultusunda, başvuru sahibi tarafından, teklif edilen Berchtold Chromophare Led marka chromophare E 668 model ameliyat tavan lambasının, Teknik Şartname’nin 15’inci maddesine uygun olduğu bilgisine teklif dosyasında sunulan teknik dokümanlar üzerinden yapılan incelemede ulaşılamamıştır. Ayrıca Berchtold Chromophare Led marka chromophare E 668 model ameliyat tavan lambasının Teknik Şartname’nin 22’inci maddesini kısmen karşıladığı, ambeintlight/rehber ışık / çevresel aydınlatma özelliği üründe mevcut olsa da, bu özelliğin her bir lamba başlığında bulunduğuna dair kanıtlayıcı bir bilgiye rastlanılmamıştır. Dolayısıyla ihale işlem dosyasında yer alan belgeler üzerinden yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün de Teknik Şartname kriterlerini sağlamadığı görüldüğünden, anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, İstem Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Asmedsan İç ve Dış Ticaret -Candan Türkkan tarafından teklif edilen ürünlerin; Teknik Şartname’nin 15, 16 ve 22’inci maddesinde düzenlenen kriterler açısından yapılan incelemesi neticesinde, her iki isteklinin de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmış olup, bu durumda ihalede geçerli teklif kalmadığı ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin "Ameliyat Tavan Lambası" kaleminin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin "Ameliyat Tavan Lambası" kaleminin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul