En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-398
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :26
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UM.II-398
Şikayetçi:
 Ekol Tıbbi Ürünler Ticaret Limited Şirketi, DELİ HÜSEYİN PAŞA CAD. NO : 4/5 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Isparta Devlet Hastanesi Baştabipliği, Keçeci Mahallesi Doğancı Yokuşu 32100 ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43326
Başvuruya konu ihale:
 2012/109003 İhale Kayıt Numaralı "Isparta Devlet Hastanesi 15 Kalem Tıbbi Cihaz" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Isparta Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 21.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Isparta Devlet Hastanesi 15 Kalem Tıbbi Cihaz” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43326 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5141 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 05.12.2005 tarih ve 2012/UM.II-4633 sayılı Kurul kararı doğrultusunda, idarenin düzenlediği idari işlemin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, ihalenin tamamının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde işin adının “15 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” olduğu, anılan Şartname’nin 19 uncu maddesinde kısmi teklif verilebileceğinin düzenlendiği, başvuru sahibi isteklinin, şikâyete konu ihalenin sadece 15’inci kısmına teklif verdiği ve 05.12.2005 tarih ve 2012/UM.II-4633 sayılı Kurul kararının ihalenin 15’inci kısmına ilişkin olarak ve anılan kısımda ikinci en avantajlı teklifin belirlenmesi gerektiği yönünde alındığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

 

Anılan Kanunda idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü, isteklilerin mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini olarak tanımlandığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin şikâyete konu ihalenin sadece 15’inci kısmına teklif verdiği, ihalenin diğer 14 kısmına teklif vermediği, dolayısıyla bu kısımlar için başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu”başlıklı 56’ncı maddesinin son fıkrasında, idarelerin hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Kararların uygulanması” başlıklı 23’üncü maddesinde “İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

 

Hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.

 

Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.”hükmü yer almakta olup, benzer düzenleme İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kararların uygulanması” başlıklı 16’ncı maddesinde de yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükmü ile aynı doğrultudaki Tebliğ açıklaması uyarınca hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililerin bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yapmaları gerekmektedir.

 

Somut olayda, başvuru sahibince, şikâyete konu işlemin 14.12.2012 tarihinde fark edildiğinin belirtildiği, bu durumda, bu karara karşı söz konusu tarihten itibaren en geç on gün içinde, 24.12.2012 tarihine kadar, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, ancak şikâyetçi tarafından 21.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece 24.12.2012 tarihinde verilen cevabın 25.12.2012 tarihinde kendilerine tebliğ edilmesi üzerine, 27.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile Kuruma başvuruda bulunulduğu tespit edilmiş olup, buna göre söz konusu başvurunun süresi içinde yapılmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin şikâyete konu ihalenin 15’inci kısmına ilişkin başvurunun da süre yönünden reddi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul