• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-478
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :16
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UM.II-478
Şikayetçi:
 Avşar Basım Yayın Eğitim Elektronik Tıbbi Cihazlar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., KARANFİL SK. 40/6 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr.Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Semsi Denızer Cad. E-5 Üzeri Cevızli Mevkii İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2012 / 39398
Başvuruya konu ihale:
 2012/111596 İhale Kayıt Numaralı "12 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 07.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “12 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinin 2’nci kalemine ilişkin olarak Avşar Basım Yayın Eğitim Elektronik Tıbbi Cihazlar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 30.11.2012 tarih ve 39398 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4458 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 2’nci kalemine teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 8’inci maddesine uygun olmadığının raportör raporu ile tespit edilmesi üzerine teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif dosyasında sunulan kullanım kılavuzunun “Yapı ve materyaller” başlıklı 4.3.1’inci maddesinde “Hijyenik nedenlerden ötürü yıkama odasının kapısı ve dışarı panelin tamamı parlatılmış krom – nikel çelik 1.4301’den üretilmiştir.” ifadesinin yer aldığı, raportör raporunda bu ifadenin esas alınmış olabileceği, ancak, aynı maddenin ikinci paragrafında “Firma kimyasala göre farklı kalite (1.4404) paslanmaz çelik kullanabilmektedir.” ifadesinin yer aldığı, bununla birlikte, teklif dosyasında sundukları Türkçe kataloğun son sayfasında “Sağlam tasarım. Cihaz gövdesi, yıkama odası ve kazanı yüksek kalite paslanmaz çelik (316L)” ifadesinin yer aldığı, ayrıca, üretici firmanın cihazın yıkama odasını AISI 316 kalite çelikle üreteceğine dair taahhüdünün de ihale dosyasında sunulduğu, dolayısıyla ihale komisyonu kararının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            07.09.2012 tarihinde yapılan ihalenin 2’nci kalemi “Yıkama ve Sterilizasyon Cihazı” alımına 4 isteklinin katıldığı, tüm isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak değerlendirilerek 08.10.2012 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı, Getinge Sağlık Ürünleri İthalat İhracat Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

             İhale komisyonu kararı üzerine Getinge Sağlık Ürünleri İthalat İhracat Tic. ve San. Ltd. Şti. ile İstem Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şikâyet başvurusunda bulunduğu, anılan isteklilerin iddialarının değerlendirilmesine ilişkin olarak görevlendirilen raportör raporu uyarınca başvuru sahibi Avşar Basım Yayın Eğitim Elektronik Tıbbi Cihazlar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 8’inci maddesini karşılamadığının tespit edilmesi üzerine ihale komisyonu kararının yeniden değerlendirilerek düzeltici işlem uygulanmasına karar verildiği, 23.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararıyla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Getinge Sağlık Ürünleri İthalat İhracat Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, İstem Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde “1.İstekliler, teklif verdikleri cihazlara ait katologları, teknik dökümanları, cihazların menşeilerini gösterir belgeleri teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.

 

2. İstekliler teklif edilen cihazlara ait tüm yedek parçalar ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini, fiyatını ve idarece belirlenecek diğer bilgileri içeren listeyi Türk Lirası ve döviz bazında sunacaklardır. Yedek parçalar ile ömürlü parçalar için teklif edilecek fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve toplamı cihaz bedelinin %200'ünü geçmeyecektir.

 

3. Teklif değerlendirme sırasında İsteklilerden, teklif ettikleri cihazlarla ilgili yazılı olarak demonstrasyon istemi yapılabilir.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

 

            (2)Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İhale dokümanındaki düzenlemelerde, teklif edilecek malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun teklif dosyasında sunulacak katalog ve teknik doküman üzerinden yapılacağının belirtildiği, başvuru sahibi tarafından ihalenin ikinci kalemine teklif edilen BHT Innova marka M5-2 model cihaza ilişkin Türkçe katalog, kullanma kılavuzu ve teknik şartnameye uygunluk cevabının sunulduğu görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dayanak teşkil eden raportör raporunda; “…şikayete konu hastanemiz teknik şartnamesinin 8. maddesinde “Yıkama odası en az AISI 304L yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.” denilmektedir. Ancak AVŞAR BASIM YAYIN şirketinin hastanemize verdiği katalog, doküman ve evrakların incelenmesi sonucunda yıkama odasının çeliğinin CrNi 1.4301 maddesinden üretilmiş olduğu, bu madeninde AISI 304L çeliğe denk gelmediği, 304 çeliğin bir alt grubu olduğu anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildiği,

 

            Teknik şartnamenin 8’inci maddesinin “Yıkama odası, en az AISI 304L yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır; hiçbir şekilde deterjanlardan veya yağlayıcı maddelerden etkilenmemen ve kolaylıkla temizlenebilmelidir.” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde ise, cihaza ilişkin olarak sundukları Türkçe katalogda “Sağlam tasarım. Cihaz gövdesi, yıkama odası ve kazanı yüksek kalite paslanmaz çelik (316L)” ifadesinin, Kullanma Kılavuzunun “Yapı ve Materyaller” başlıklı 4.3.1’inci maddesinde; “Ekstrem kullanım koşullarından dolayı en büyük öncelik materyal seçimine verilmiştir. Hijyenik nedenlerden ötürü yıkama odasının kapısı ve dışarı panelin tamamı parlatılmış krom – nikel çelik 1.4301’den üretilmiştir… Eğer bölüm 2.6’da belirtilen kimyasalların dışında bir kimyasal kullanılacaksa, bu durum üretici firmaya bildirilmelidir. Firma kimyasala göre farklı kalite (1.4404) paslanmaz çelik kullanabilmektedir.” ifadesinin yer aldığı, ayrıca üretici firma tarafından düzenlenmiş garanti belgesinde “…talep edilmesi halinde, yukarıda belirtilen makinelerin yıkama odaları paslanmaz çelik AISI 316L’den oluşturulabilir.” ifadesinin bulunduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddialarına yönelik bir değerlendirme yapılabilmesi için teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş, akademik bir kuruluşa yazılan 31.12.2012 tarih ve 22700 sayılı yazımızda idarece hazırlanan teknik şartname, istekliler tarafından sunulan teknik doküman, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesi, idarenin şikâyete cevabı dikkate alınmak suretiyle başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığına yönelik gerekçeli görüşün tarafımıza bildirilmesi istenilmiştir.

 

Söz konusu akademik kuruluş tarafından gönderilen teknik görüş yazısında başvuru sahibinin bahse konu iddiasına ilişkin olarak; “Başvuru sahibi paslanmaz çelik için kullanılan 304, 304L, 316L gibi AISI sınıflandırmasının kalite göstergesi olmayıp kullanım amacına göre farklı çeliklerin seçilebileceğini ifade etmektedir. Bu ifade doğru ancak şartnamenin 8. maddesinde “en az AISI 304L yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır” ifadesinden kullanım amacına en uygun sınıfların 304L ya da 316L olabileceği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibinin Türkçe katalog ile teknik şartnameye uygunluk belgesinde, teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 8. maddesine uygun olduğunu belirtilmektedir. Ancak firmanın internette internette http://www.bht.de/Innova_M-Serie_engl.pdf, “Innova M4. M5 and M5-TSO” katalog incelendiğinde, “wash chamber completely made of stainless steel AISI 304” ifadesinden yıkama odasının AISI 304 paslanmaz çelikten imal edildiği ayrıca garanti belgesinde “talep edilmesi halinde Innova M4, M5 and M5-ISO makinelerin yıkama odaları paslanmaz çelik AISI 316L’den oluşturulabilir” denilmesinin de teklif edilen cihazın AISI 304ten imal edildiğinin ayrı bir göstergesi olarak alınabileceği ve başvuru sahibinin 8. madde şartını sağlamadığı”ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

            Söz konusu teknik görüş yazısında başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 8’inci maddesini karşılamadığının belirtildiği görülmekle birlikte, aynı teknik görüşte, teknik şartnamenin 8’inci maddesindeki düzenlemeden cihazın yıkama odasının 304L veya 316L olabileceğinin anlaşıldığının belirtildiği, başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu Türkçe katalogda “Sağlam tasarım. Cihaz gövdesi, yıkama odası ve kazanı yüksek kalite paslanmaz çelik (316L)” ifadesinin yer aldığı, üretici firmanın garanti belgesinde “talep edilmesi halinde Innova M4, M5 and M5-ISO makinelerin yıkama odaları paslanmaz çelik AISI 316L’den oluşturulabilir” ifadesinin yer alması karşısında, teknik görüşte bahsi geçen İngilizce katalog teklif dosyasında sunulmadığından bu kataloğun esas alınamayacağı dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 8’inci maddesini karşıladığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin Teknik Şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususu sözleşmenin imzalanmasından sonra muayene kabul aşamasında malın teslimini müteakip muayene kabul komisyonunca tespit edileceği hususu da dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmekle birlikte, 25.12.2012 tarihli ihale yetkilisi kararı ile “…2012 yılı mali yılı içerisinde 2. Kalemde yer alan yıkama ve dezenfeksiyon cihazı alımının sözleşmeye bağlanamayacağı sonucuna varılmıştır. Bu mali yılda sözleşmeye bağlanamayacağı tespit edilen 2. Kalemde yer alan yıkama ve dezenfeksiyon cihazı alımının iptal edilmesi” hususunda karar verildiği anlaşıldığından, söz konusu ihalenin şikâyete konu 2’nci kalemine ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul