• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-482
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :20
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UM.II-482
Şikayetçi:
 Nemkar Plast.Temizlik İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti., SANAYİ MAH. SANCAKLI CAD. GÜVENÇ SOK. NO : 1 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü , Atatürk Bulvarı 76 06440 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41975
Başvuruya konu ihale:
 2012/145232 İhale Kayıt Numaralı "Ankara Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ve Bağlı Kuruluşlarının İhtiyacı Olan Temizlik Sarf Malzemeleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğütarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarının İhtiyacı Olan  Temizlik Sarf Malzemeleri” ihalesine ilişkin olarak Nemkar Plast.Temizlik İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. nin 29.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012 tarih ve 41975 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4867 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

  1.  İdarece tekliflerinin, 9 kalem ürün için biyosidal ürün ruhsatının sunulması gerekmek iken 5 kalem ürün için anılan belgenin sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, İdari Şartname’nin 7.5.3.3’üncü maddesi ile istenilen tüm belgelerin teklif dosyasında sunulduğu, istekliler huzurunda gerçekleştirilen ilk oturumda tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulduğunun tespit edildiği ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, belge eksikliği var ise, idare tarafından sehven kaybedilmiş olabileceği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında, İdari Şartname’nin 7.5.3.3’üncü maddesi ile istenilen belgelerin tam olarak sunulmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

12.11.2012 tarihinde kısmi teklife kapalı olarak açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “161 Kalem Temizlik Sarf Malzemesi Alımı” ihalesine 2 isteklinin teklif sunduğu, ihale komisyonunun 12.11.2012 tarihli ara kararı gereği, tekliflerinin geçerli olduğu belirlenen 2 isteklinin de, ihaleye yaklaşık maliyetin altında fiyat teklif ettikleri gerekçesiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu görülmüştür.

 

21.11.2012 tarihinde düzenlenen ihale komisyonu kararında ise, her iki istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunduğu, ancak teklif zarfı kapsamında sunulan belgelerin detaylı incelenmesi sonucunda Nemkar Plastik Temizlik İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 9 kalem malzeme için Biyosidal ruhsatı sunması gerekirken, 5 kalem için belge sunduğu ve sunulan belgelerden birinin ruhsat tarihinin geçmiş olduğu, söz konusu teklifin ikinci oturumda değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde sehven aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak, başvuru sahibi istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı ve Turpa Pazarlama İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarece başvuru sahibinin teklif dosyasında 9 kalem için istenilen biyosidal ruhsatı belgesinin eksik olarak 5 kalem için sunulduğu ve bu belgelerden de birinin geçersiz olduğu belirlenmiştir. İdari şartname’nin 7.5.3.3‘üncü maddesinde söz konusu belgeye ilişkin olarak,

 

            “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamına giren ve teknik şartnamede detayları belirtilen ürünlerden bu yönetmelik kapsamına giren teklif edilecek tüm ürünlere ait Biyosidal Ruhsatı Belgesi olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamede biyosidal ruhsatı sunulacak ürünlerin detayları için teknik şartnameye atıf yapılmıştır. Teknik Şartname bu açıdan incelendiğinde, biyosidal ürün ruhsatına sahip olması gerektiği düzenlenen 9 kalem ürün, ihalenin kaçıncı kaleminde yer aldıkları da belirtilerek aşağıya aktarılmıştır:

 

6 - Batikon (100 Ml)

20 - Böcek İlacı (Sprey)(400 Ml)

42 - Dezenfektan Sprey –Yüzeyler İçin (1 Lt)

52 - El Dezenfektanı (1 Lt)

73 - Fare Zehiri (Tablet)

79 - Islak Mendil-Antibakteriyal ( 72 ‘Li)

118 - Sıvı El Sabunu- (Antibakteriyel)

119 - Sıvı El Sabunu- (Köpük)

155 - Yapışkan Fare Zehiri

 

            İhale komisyonu tarafından, (ihale tarihi) 12.11.2012 tarihinde düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında “biyosidal ruhsatı belgesi” adı altında ayrı bir sütun açıldığı, söz konusu belge için açılan sütunda,  ihaleye katılan her iki isteklinin teklif dosyasında da belgenin sunulduğunu gösterir şekilde “Var” ibaresinin yazılı olduğu görülmüştür. Ancak, ihale 161 kalem temizlik sarf malzemesi alımına ilişkindir ve ihale dokümanında 9 kalem ürün için biyosidal ruhsatının sunulması istenilmiştir. Her bir ürün için zarf açma belge kontrol tutanağında ayrı bir sutün bulunmadığından, bu belgenin istekli tarafından biyosidal ruhsatlarının tam ve uygun olarak sunulduğuna tek başına dayanak teşkil edemeyeceği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, kaç adet belge sunulduğu, teklif dosyasında her bir ürün için ayrı ayrı biyosidal ruhsatının bulunup bulunmadığı, söz konusu belgelerin geçerlilik şartlarını haiz olup olmadığı hususlarının ikinci oturumda irdelenmesi ve belgeleri eksik olduğu tespit edilen isteklilere ait tekliflerin bu aşamada değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte iken, idarece her iki isteklinin teklinin geçerli olduğuna karar verilerek, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmıştır. İdare tarafından gerçekleştirilen işlemlerin sırası kamu ihale mevzuatına uygun olmamakla birlikte, idare tesis ettiği bir işlemde hukuka aykırılık bulunduğunu fark etmesi üzerine söz konusu işlemi geri alma hakkına sahiptir.

 

Ayrıca,  ihale işlem dosyası içeriğinde, zarf açma ve belge kontrol tutanağı haricinde “idari şartnameye uygunluk çizelgesi” adı altında ihale komisyonunca düzenlenmiş bir belgenin bulunduğu görülmüştür. Anılan belgede 161 kalem ürün için ayrı satırlar açılarak, her bir ürün için ihale dokümanında sunulması talep edilen belgeler ayrı ayrı gösterilmiş olup, ihaleye katılan iki isteklinin teklif dosyasında, söz konusu belgelerin sunulup sunulmadığına ilişkin tespitler bu belgeye aktarılmıştır. Nemkar Plast. Temizlik İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında, ihalenin 20, 42, 73 ve 155’inci kalemlerinde yer alan ürünler için biyosidal ürün ruhsatının bulunmadığı belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyası incelendiğinde, 5 adet biyosidal ürün ruhsatının sunulduğu görülmüş olup, sunulan belgenin hangi ürüne ait olduğu belge üzerinden anlaşılamadığından, numune teslim tutanağında yazılı olan ürün markaları ile eşleştirme yapılmıştır. Buna göre,

 

            Birim fiyat teklif cetvelindeki sırası 6 olan batikon ürününe ilişkin olduğu anlaşılan biyosidal ürün ruhsatnamesinin teklif zarfı dâhilinde sunulduğu, belgenin geçerlilik süresinin 14.03.2014 tarihi olarak belirtildiği,

 

Birim fiyat teklif cetvelindeki sırası 52 olan el dezenfektanı ürünü için biyosidal ürün ruhsatnamesinin teklif zarfı dâhilinde sunulduğu, belgenin geçerlilik süresinin 27.10.2012 tarihinde dolduğu, dolayısıyla bu belgenin geçerli kabul edilemeyeceği,

 

Birim fiyat teklif cetvelindeki sırası 79 olan el dezenfektanı ürünü için biyosidal ürün ruhsatnamesinin teklif zarfı dâhilinde sunulduğu, belgenin geçerlilik süresinin 29.12.2013 tarihi olarak belirtildiği,

 

Birim fiyat teklif cetvelindeki sırası 118 olan el dezenfektanı ürünü için biyosidal ürün ruhsatnamesinin teklif zarfı dâhilinde sunulduğu, belgenin geçerlilik süresinin 17.03.2013 tarihi olarak belirtildiği,

 

Birim fiyat teklif cetvelindeki sırası 119 olan el dezenfektanı ürünü için biyosidal ürün ruhsatnamesinin teklif zarfı dahilinde sunulduğu, belgenin geçerlilik süresinin 18.05.2014 tarihi olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Dezenfektan Kullanımı” konulu genelgesine yer verildiği, söz konusu genelgede,

 

“Alınacak ürünlerin ruhsatlı olup olmadığının teyidi için www.biyosidal.saglik.gov.trweb adresinde bulunan izinli ürünler listesine bakılması,

 

Yukarıda belirtilen hususların tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, hastane baştabipliklerine ayrı ayrı duyurulması … hususunda;

 

Bilginizi ve gereğini önemle rica ederim.”ifadelerinin yer aldığı görülmüştür. Bu genelgeye istinaden www.biyosidal.saglik.gov.tr adresinden alınan listenin sunulduğu ve listede Sterisprey hızlı etkili yüzey dezenfektanı ürününün yer aldığı,  ürün numunelerinin idareye teslim edildiğini gösterir tutanakta da başvuru sahibi tarafından ihalenin 42. Kaleminde yer alan “Dezenfektan Sprey –Yüzeyler İçin” ürünü için “Sterisprey” marka ürün teklif edildiği görülmüştür. 

 

Ancak, http://www.biyosidal.saglik.gov.tr/izinliler.htm web sitesi üzerinden ulaşılan izinli ürünler listesinde, başvuru sahibi tarafından teklif dosyasında biyosidal ürün ruhsatnamesi sunulan (52) el dezenfektanı ürününün de 64-17-5 CAS numarası ve “Steriderm el ve cilt antiseptiği” adı ile yer aldığı, ruhsatname üzerinde yer alan bilgilerden anılan ruhsatın geçerlilik süresinin 27.10.2012 tarihinde dolduğu görüldüğünden, internet çıktısı olarak sunulan belgelerin sağlıklı bir veri olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmıştır. Dolayısıyla idare tarafından başvuru sahibi istekliye ait teklifin, biyosidal ürün ruhsatına ilişkin yeterlik kriterinin karşılanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 7.5.3.3’üncü maddesinde;

 

“1-Üretici Firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi olmalıdır.(Teknik şartnamede belirtilen ürünler için)

 

2-Üretici Firmanın Çevre bakanlığından ÇED Raporu Belgeleri olmalıdır.(Teknik şartnamede belirtilen ürünler için)

 

3-Deterjan sınıfına giren ürünler için Avrupa Birliği Deterjan Yönetmenliğine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. (Teknik şartnamede belirtilen ürünler için)

 

4-Talep edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığından alınmış ithalat/üretim izni veya ilgili sağlık müdürlüğünce verilmiş bildirim kayıt belgesi olmalıdır.(Teknik şartnamede belirtilen ürünler için)

 

5-Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamına giren ve teknik şartnamede detayları belirtilen ürünlerden bu yönetmelik kapsamına giren teklif edilecek tüm ürünlere ait Biyosidal Ruhsatı Belgesi olmalıdır.”düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında sunmuş olduğu belgelerin idari şartnamenin yukarıya aktarılan düzenlemesinde belirlenen yeterlik kriterini karşılayıp karşılamadığı hususu incelenmiştir.

 

            İdari Şartname’nin yukarıya aktarılan düzenlemesinde belirtilen üçlü sorumluluk belgesinin hangi ürünler için talep edildiği hususuna ilişkin olarak Teknik Şartname incelendiğinde,

 

32. Kalem  Çamaşır Suyu (Ultra Kıvamlı ),

62. Kalem  Endüstriyel Ağır Yağ- Kir Çözücü,

76. Kalem  Genel Temizlik Malzemesi,

89. Kalem  Kireç Çözücü,

ürünleri için bahse konu belgenin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Turpa Pazarlama İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin teklif dosyasında Saruhan Kimya ve Temizlik Ürünleri A.Ş., Birka Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş., Diversey Kimya San ve Tic. A.Ş., Derviş Deterjan Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenmiş 4 adet üçlü sorumluluk taahhütnamesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Teknik şartnamede ihalenin 14, 15, 24, 20, 30, 31, 32, 42, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,70, 73, 76, 77, 89, 93, 96, 99, 100, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 119, 121, 151, 153, 155 ve 161’inci kaleminde yer alan ürünler için Üretici firmanın Çevre Bakanlığından ÇED raporu belgesinin olması gerektiği düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında,

 

“…işletilmesi planlanan “Deterjan Üretim Tesisi” projesine “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.”ifadelerini içeren proje sahibinin Derviş Deterjan Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirtildiği ÇED Gerekli Değildir Belgesi,

 

 “…Diversey Kimya San. ve Tic. A. Ş.ne ait “toz ve sıvı deterjan imalatı ve dolumu tesisi faaliyetine valilik makamının 16/07/2008 tarih ve 449 sayılı olurları ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.” ifadelerini içeren ÇED Gerekli Değildir Belgesi,

 

“…Saruhan Kimya ve Temizlik Ürünleri San. Tic. A.Ş. tarafından kurulu bulunan Deterjan Üretim ve Depolama Tesisi ile ilgili “Çevresel etkileri önemsizdir” kararı verilmiştir.” İfadelerini içeren Çevresel Etkileri Önemsizdir Belgesi ile,

 

Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ÇED ve Planlama Müdürlüğü tarafından  Birka Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin “Temizlik Malzemesi Üretim Tesisi”nin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek bilgi verilmesi istemi üzerine düzenlenen, söz konusu faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna ilişkin yazının sunulduğu görülmüştür.

 

Teknik şartnamede ihalenin 6, 7, 8, 14, 15, 24, 29, 30, 31, 32, 48, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 70, 76, 77, 89, 93, 96, 99, 100, 105, 106, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 127, 131, 136, 137, 140, 151, 153, 155 ve 161’inci kaleminde yer alan ürünler ileilgili olarak Sağlık Bakanlığından alınmış ithalat/üretim izni veya ilgili sağlık müdürlüğünce verilmiş bildirim kayıt belgesinin sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Teklif dosyasında, Dalan Kimya Endüstri A.Ş., Saruhan Kimya ve Temizlik Ürünleri A.Ş., Melissa Kozmetik ve Temizlik Mam. San. Tic. Ltd. Şti., Diversey Kimya San ve Tic. A.Ş., Derviş Deterjan Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait bildirim kayıt belgelerinin sunulduğu görülmüştür.

 

Birinci iddia kapsamında yapılan incelemede yer verilen ihale dokümanı düzenlemelerine göre, 9 kalem ürün için biyosidal ürün ruhsatnamesi istenildiği belirtilmişti. Başvuru sahibi tarafından 9 kalem ürün içinde biyosidal ürün ruhsatnamelerinin teklif kapsamında sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan bu tespitler ışığında, Teknik şartnamede ihalenin hangi kaleminde yer alan ürün için bahse konu belgeler istenildi ise, o ürünlerin üreticilerine ait ÇED raporu, bildirim kayıt belgesi/Sağlık Bakanlığından alınmış ithalat/üretim izni ve üçlü sorumluluk taahhütnamesinin sunulması gerektiği düzenlenmiştir. Ancak gerek ÇED raporu gerek üçlü sorumluluk taahhütnamesine ilişkin belgelerin adına düzenlendikleri firmaların (Dalan Kimya Endüstri A.Ş., Saruhan Kimya ve Temizlik Ürünleri A.Ş., Melissa Kozmetik ve Temizlik Mam. San. Tic. Ltd. Şti., Diversey Kimya San ve Tic. A.Ş., Derviş Deterjan Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Birka Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.) Turpa Pazarlama İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından teklif edilen ürünlerin üreticileri olduğunu gösteren her hangi bir belgenin teklif dosyasında yer almadığı görülmüştür. Daha açık bir ifadeyle, örneğin ihalenin 32. Kaleminde yer alan çamaşır suyu malzemesinin üreticisinin hangi firma olduğunun belirsiz olduğu, bu malzemeye ilişkin olarak ÇED raporu veya üçlü sorumluluk belgesinin sunulup sunulmadığının anlaşılamadığı, ihale dokümanında bu hususu açıklığa kavuşturacak nitelikte bir belgenin istenilmediği tespit edilmiştir.

 

İhalenin belgelerinin tam ve uygun olduğu belirlenerek Turpa Pazarlama İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görüldüğünden, İdarece anılan istekli tarafından sunulan belgelerinin ne şekilde değerlendirildiğinin ve ürünler ile üreticilerin eşleştirilmesinin hangi veriye dayanılarak yapıldığının anlaşılmasını teminen idareden bilgi talep edilmiştir. 09/01/2013tarih ve 84256536-101.01.02[.4867]-107-573 sayılı yazıda,

 

“İdari Şartname’nin 7.5.3.3’üncü maddesinde Üretici Firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi, Üretici Firmanın Çevre Bakanlığından ÇED Raporu Belgeleri ve Sağlık Bakanlığından alınmış ithalat/üretim izni veya ilgili Sağlık Müdürlüğünce verilmiş bildirim kayıt belgelerinin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, teknik şartnamede ise ihalenin hangi kaleminde bulunan malzemeler için söz konusu belgelerin arandığının düzenlendiği görülmüştür. İstekliler tarafından teklif edilen ürünlerin, Üçlü Sorumluluk Belgesi,  ÇED Raporu veya bildirim kayıt belgeleri sunulan üretici tarafından imal edilen ürünler olduğu bilgisine teklif dosyasında yer alan belgelerin tetkiki neticesinde ulaşılamamıştır. 

 

Turpa Pazarlama İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinde ürün markalarının belirtildiği, Nemkar Plastik Temizlik İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklif ettiği ürünlerin markaları ise, numune teslim tutanağında yer alan bilgilerden anlaşılabildiği, ancak bu markalara sahip ürünlerin üreticilerinin teklif dosyalarında sunulan belgeler üzerinden belirlenemediği, bu nedenle İdari Şartname’nin 7.5.3.3’üncü maddesinde belgeleri istenilen üreticiler ile teklif edilen ürünlerin eşleştirmesinin idare tarafından nasıl gerçekleştirildiği hususunun açıklığa kavuşturulmasını teminen bu hususa ilişkin tüm bilgi ve belgeler,”ifadelerine yer verilmiştir.

 

Söz konusu yazımıza idarece verilen cevapta, ürünlerin üreticilerin hangi firmalar olduğunun ticaret odası faaliyet belgesi ve sanayi sicil belgesi üzerinden tetkik edildiği ifade edilmiştir.

 

Ancak idari şartnamenin 7.5.2’inci maddesinde “İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

 

  1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:


a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıya aktarılan düzenlemeden anlaşılacağı üzere ihaleye teklif sunan istekli imalatçı ise sanayi sicil belgesi sunacaktır. İhale üzerinde bırakılan istekli ise teklif dosyasında yetkili satıcı olduğunu belgelendirmiştir. Kaldı ki sanayi sicil belgesi veya ticaret odası faaliyet belgesi üreticinin ürettiği ürün veya marka bilgisini içermemektedir. Bu çerçevede, her bir kalem ürünün üreticisine ilişkin düzenlenen ÇED raporu, üçlü sorumluluk belgesi, bildirim kayıt belgesi gibi belgelerin istekli tarafından tam ve uygun olarak sunulduğunun tespiti mümkün değildir. Bu nedenle anılan istekliye ait teklifin idarece geçerli olarak kabul edilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, Teknik Şartnamede ihalenin 14, 15, 20, 24, 29, 30, 31,32, 42, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 76, 77, 89, 93, 96, 99, 100, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 119, 121, 151, 153, 155, 161’inci kalemlerinde yer alan toplam 41 kalem ürün için ürün güvenlik bilgi formu sunulması gerektiği düzenlenmiştir.İdareden bilgi istemine yönelik 09/01/2013 tarih ve 84256536-101.01.02[.4867]-107-573 sayılı yazıda, anılan belgenin her hangi bir kurum, kuruluş veya kişi onayı taşımak zorunda olup olmadığı, hususuna ilişkin bilgi talep edilmiştir. İdarenin cevabında, belgenin herhangi bir kurum, kuruluş veya kişi onayı taşımak zorunda olup olmadığı konusuna ihale dokümanında yer verilmediği, ürün güvenlik bilgi formuna ilişkin hukuki dayanağın, “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” olduğu bildirilmiştir. Ayrıca idare tarafından belgenin dayanağı olduğu bildirilen “Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ” ve “Deterjan ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ” incelendiğinde, ilgili tebliğler kapsamındaki ürünlerin piyasaya arzı için ürün güvenlik bilgi formalarının düzenlenmesi ve Bakanlığa sunulması gerektiğine ilişkin açıklamalar içerdiği görülmüştür. Ürün güvenlik bilgi formunun kapsam ve niteliği ise, “Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerinden anlaşılmaktadır. Söz konusu yönetmeliğin  “Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması esasları” başlıklı 5’inci maddesinde,

 

“ (1) Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasında aşağıdaki ilkeler esastır:

 

a) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırılan bir maddeyi veya müstahzarı piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatçı veya dağıtıcı bu madde veya müstahzarın profesyonel kullanıcısına 7 nci maddedeki ve Ek-1 ve Ek-2’deki bilgileri içeren bir güvenlik bilgi formu sağlar.

            d) Güvenlik bilgi formu, elektronik ortamda ve yazılı metin halinde iletilir.

e) Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu yönetmelik düzenlemelerine uygun olarak 16 madde başlığı altında düzenlenmiş ürün güvenlik bilgi formlarının sunulduğu, bu belgelerin üzerinde herhangi bir imza bulunmadığı, buna ek olarak, ihalenin 20. Kaleminde yer alan “böcek ilacı”, 73. Kaleminde yer alan “fare zehiri”, 155. Kaleminde yer alan “yapışkan fare zehiri” malzemeleri için ürün güvenlik bilgi formlarının sunulmadığı ve ihalenin 70. Kaleminde yer alan “fırın temizleme maddesi” için, tedarikçisinin Saruhan Kimya ve Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A. Ş., ürün adının ise “Nilco grill” olarak belirtildiği ürün güvenlik bilgi formunun sunulduğu, ancak birim fiyat teklif cetvelinde bu ürünün markasının “Fakir ” olarak belirtildiği görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan isteklinin bu gerekçeyle de İdari Şartname’nin 7.5.3.3’üncü maddesinde düzenlenen yeterlik kriterini karşılayamadığı tespit edilmiştir.

 

            Tüm bu tespit ve değerlendirmeler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yetkili satıcılığa ilişkin belgelerin sunulduğu, yetki belgeleri incelendiğinde ihalede teklif verdiği tüm kısımlar için 7 adet farklı gerçek ve tüzel kişilerin ürünlerini satmaya yetkilendirildiği anlaşılmakla birlikte, söz konusu kişilerin hangi ürünleri ürettiği ve satmaya yetki verilen ürünlerin neler olduğunun belirlenmediği görülmüştür. Teknik Şartnamede her bir ürün için ayrı ayrı istenilen üçlü sorumluluk, üretim izni veya bildirim kayıt, ÇED raporu, belgelerinin söz konusu ürünlerin üreticilerine ait olup olmadığının belirlenememesi nedeniyle, anılan istekli tarafından, İdari Şartname’nin 7.5.3.3’üncü maddesinde istenilen belgelerin tam ve uygun olarak sunulduğunun tespiti mümkün değildir. Bu nedenle anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması, bu tespitin sonucu olarak, ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle de ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul