• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-621
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :79
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UM.II-621
Şikayetçi:
 Yörükoğlu Süt Ve Ürünleri San. Tic. A.Ş., ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH. ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 2. CADDE KÖMÜRCÜLER KÖYÜ ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı (Hayvancılık Genel Müdürlüğü), Üniversiteler Eskişehir Yolu 06530 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2699
Başvuruya konu ihale:
 2013/1091 İhale Kayıt Numaralı "Okul Sütü Programı Kapsamında Uht İçme Sütü" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğütarafından 09.01.2013 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Okul Sütü Programı Kapsamında UHT İçme Sütü” ihalesine ilişkin olarak Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. nin 14.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.01.2013 tarih ve 2699 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/416 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendinde sayılan koşullar bulunmadığından ihalenin pazarlık usulü ile yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında eksik evrakları bulunduğundan dolayı değerlendirme dışı bırakılması gereken kısımlara göre ihale üzerinde bırakılan isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edildiği, mevzuata göre şirketi taahhüt altına sokacak her türlü işlem için vekalet verme yetkisi yönetim kuruluna verilmediğinden vekaleten ihaleye iştirak eden firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şirket müdürünün ihaleye teklif vermek üzere ticari vekil sıfatıyla üçüncü bir şahsa vekalet verebilmesi için şirket ortaklar kurulu kararıyla şirket müdürüne başkasına vekalet verme yönünden tam yetki verilmesi gerektiği,

 

3) İhalenin 2’nci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu,

 

4) İhale dosyası satın almaya davet edilen firmalar ile teklif veren firmaların farklı olduğu, bu durumun ihalenin iptalini gerektirdiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının “Okul Sütü Programı Kapsamında UHT İçme Sütü” olarak ifade edildiği; anılan şartnamenin ekinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türünün tablo halinde;

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

200 ML. UHT YAĞLI OKUL SÜTÜ 1. KISIM (Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak İlleri)

ADET

61.345.488

2

200 ML. UHT YAĞLI OKUL SÜTÜ 2. KISIM (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, K.Maraş, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kırşehir,Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat İlleri )

ADET

96.492.576

3

200 ML. UHT YAĞLI OKUL SÜTÜ 3.KISIM (Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, ve Yalova İlleri )

ADET

102.963.360

4

200 ML. UHT YAĞLI OKUL SÜTÜ 4.KISIM (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye İlleri )

ADET

35.439.792

 

 

Şeklinde gösterildiği, anılan Şartname’nin 3’üncü maddesinde ihale usulünün “Pazarlık usulü (21/b)” şeklinde belirtildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “istekli” “mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi”, “istekli olabilecek” “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim”, “teklif” ise “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Anılan Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

 

            Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır…” hükmü,

 

            Aynı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

            İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir...” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 

            a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

            …

            c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir...”hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikâyet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3’üncü maddesinin son fıkrasında da “İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyet başvuruları, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilmekte ise de bu tarihten önce ön yeterlik/ yeterlik başvurusunda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, zorunludur.” hükmü uyarınca, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikâyet başvurusunda bulunulamaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin 09.01.2013 tarihinde ihaleye teklif verdiği ve bu tarih itibariyle istekli niteliğini kazandığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda aktarılan 5’inci maddesi dikkate alındığında, ihalenin pazarlık usulü ile yapılmasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki dokümana yönelik şikâyet konusunun istekliler tarafından ileri sürülebilecek hususlar arasında bulunmadığı, istekli konumundaki başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin belirtilen mevcut iddiası bakımından şikâyet ehliyetine sahip olmadığı tespit edilmiştir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibi tarafından ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısımlarına teklif verilmediği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvuru hakkının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklere tanındığı anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

 

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için aday, istekli ve istekli olabileceklerin, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, başvuru sahibi tarafından ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısımlarına teklif verilmediği, dolayısıyla söz konusu kalemlerde başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin teklif değerlendirmesine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacağı, bu itibarla başvuru sahibinin ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısımlarında başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından teklif verilen ihalenin 1’inci ve 4’üncü kısımlarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda;

 

            İhale konusu işe ait idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

            a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

     
1 ) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

     
2 ) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

     
1 ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

     
2 ) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

      …

             e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

            f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

            …

            7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

            7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin de teklif verdiği ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.-Pınar Süt Mam. San. A.Ş. Ortak Girişimi’nin teklif dosyası kapsamında sunduğu teklif mektubunun, Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. yetkilisi Mehmet Barış Öztunç ile Pınar Süt Mam. San. A.Ş. Ortak Girişimi yetkilileri Gürhan Hekimoğlu ve Mustafa Şahin Dal tarafından imzalandığı, teklif kapsamında iş ortaklığı beyannamesine yer verildiği, teklif dosyası kapsamında sunulan noter onaylı imza sirkülerinin incelenmesinden pilot ortak Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. adına teklif mektubunu imzalayan Mehmet Barış Öztunç’un, A grubu yetkilisi (münferit imza ile şirketi her konuda ve geniş şekilde temsil ve ilzam etme yetkisi) ve Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. temsilen şirket yönetim kurulu başkanı Erol Diren tarafından usule uygun olarak vekil tayin edildiği, Erol Diren’in tek başına ihalelere katılmak üzere yetki verebileceğine ilişkin 15.12.2012 tarihli yönetim kurulu kararının sunulduğu, bunun yanında teklif dosyası kapsamında söz konusu durumları tevsik eden Mehmet Barış Öztunçadına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesine yer verildiği,

 

            Özel ortak Pınar Süt Mam. San. A.Ş. adına teklif mektubunu imzalayan Gürhan Hekimoğlu ve Mustafa Şahin Dal’ın da, Pınar Süt Mam. San. A.Ş.yi genel vekaletname tanzimi konusunda müştereken temsil eden birinci derecede imza yetkisine sahip yönetim kurulu üyesi Mehmet Aktaş ve yönetim kurulu başkan vekili Yılmaz Gökoğlu tarafından müşterek imzaları ile ihalelere ilişkin olarak vekil tayin edildiği, teklif kapsamında noter onaylı vekaletname ile Gürhan Hekimoğlu ve Mustafa Şahin Dal’a ait imza beyannamelerinin sunulduğu görülmüştür.

 

            Bu itibarla, Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.-Pınar Süt Mam. San. A.Ş. Ortak Girişimi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan temsile ilişkin belgelerde, mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin teklif verdiği diğer kısım olan ihalenin 4’üncü kısmı üzerinde bırakılan Aynes Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin teklif dosyası kapsamında sunduğu teklif mektubunun, şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Özkan tarafından imzalandığı, söz konusu şahsın şirket yönetim kurulu tarafından, 29.09.2011 tarihinde, diğer yetkilerle birlikte ihalelere teklif verme hususunda münferiden 3 yıl süre ile temsile yetkili kılındığı, söz konusu istekli tarafından teklif dosyası kapsamında bu hususları tevsik eden şirket yönetim kurulu kararı, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter onaylı imza sirkülerine yer verildiği görülmüş olup, bu itibarla anılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu temsile ilişkin belgelerde de, mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Yukarıda yer alan tespitler neticesinde, başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İkinci iddiaya ilişkin yapılan değerlendirmede de belirtildiği üzere, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için aday, istekli ve istekli olabileceklerin, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, başvuru sahibi tarafından ihalenin 2’nci kısmına teklif verilmediği, bu itibarla söz konusu kalemde başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğuna ilişkin teklif değerlendirmesine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacağı, dolayısıyla başvuru sahibinin ihalenin 2’nci kısmında başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdarece 04.01.2013 tarih ve 74 sayılı yazılarla, başvuru sahibinin de aralarında bulunduğu UHT süt üreten 29 firmaya faks çekilmek veya evrakın aslı elden teslim edilmek suretiyle doküman almaya ve teklif vermeye davet yazısının verildiği, başvuru sahibinin iddiasının aksine doküman almaya ve teklif vermeye davet yazısı gönderilen 7 isteklinin ihaleye teklif verdiği, davet yazısı gönderilmeyen hiçbir firmanın ihaleye teklif vermediği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanun’un “Pazarlık usulü” başlıklı 21 inci maddesinin (b) bendinde, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabileceği, yine 21’inci fıkranın ikinci fıkrasında (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılmasının zorunlu olmadığı, ilan yapılmayan hallerde en az üç isteklinin davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermelerinin isteneceği hüküm altına alınmıştır.

 

            İncelemeye konu ihaleye ilişkin olarak idarece ilan yapılmadığı, piyasada o alanda faaliyet gösteren 29 firmanın ihaleye davet edildiği, başvuru sahibinin iddiasının aksine ihaleye davet edilmeyen hiçbir firmanın ihaleye teklif vermediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası uygun görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) İhalenin 1 ve 4'üncü kısımlarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) İhalenin 2 ve 3'üncü kısımlarına ilişkin olarak başvurunun reddine

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 


KISMEN FARKLI GEREKÇE

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul