• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-654
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :18
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UM.II-654
Şikayetçi:
 Volkan İtfaiye Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., 29 EKİM MAH. GAZİ CAD. NO:21 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İtfaiye Daire Başkanlığı), Kazım Yurdalan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 320
Başvuruya konu ihale:
 2012/153253 İhale Kayıt Numaralı "İtfaiye Araç Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığıtarafından 26.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “İtfaiye Araç Alımı” ihalesine ilişkin olarak Volkan İtfaiye Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013tarih ve 320sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/60sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale konusu alıma ilişkin olarak idarece daha önce 24.07.2012 tarihinde gerçekleştirilen 2012/78096 İKN’li ihalede 2 isteklinin teklif sunduğu, mevcut ihalenin üzerinde kaldığı isteklinin anılan ihalede değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumda da kendilerinin teklifinin ihaledeki tek geçerli teklif olarak belirlendiği ancak idarece anılan ihalenin iptal edildiği, başvuruya konu ihalede sunmuş oldukları teklifin idareden kaynaklanan sebeplerle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin önceki uygulamaları ile paralel olarak başvuruya konu ihalenin de gerekli rekabet ortamının oluşabilmesi için iptal edilmesi gerektiği ayrıca idarece ihale dokümanında yurt içinde üretilen malları teşvik edici düzenlemeler yapılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde … Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.”hükmü,

 

            Aynı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

            İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.”hükmü,

 

Yine aynı Kanun’un “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alımı ihalelerinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması; yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere ise sadece yerli isteklilerin katılması hususlarında ihale dokümanına hüküm konulabilir. Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması gereklidir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Eşik değerlere göre ihalelerin yabancı isteklilere açılması ve fiyat avantajı uygulaması” başlıklı 6.2.5’inci maddesinde “6.2.5.1. 4734 sayılı Kanunun 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla değişik “Yerli İstekliler İle İlgili Düzenlemeler” başlıklı 63 üncü maddesi hükmü uyarınca, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında olan hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinin ön yeterlik şartnamesi ile idari şartnamelerinde sadece yerli isteklilerin ihaleye katılabileceği şeklinde düzenleme yapılabilecektir. Ayrıca idarelerce, yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ve üzerinde olan hizmet alımı ve yapım işi ihaleleri ile yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında olmakla birlikte yabancı isteklilerin de katılımına açık olan hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinin idari şartnamelerine, yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin hüküm konulabilecektir.

6.2.5.2. Eşik değerler çerçevesinde mal alımı ihalelerinin yabancı isteklilere açılması ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulaması

6.2.5.2.1.İdareler, mal alımı ihalelerinde ihalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulaması konusunda yapacakları düzenleme ve uygulamalarda,  4734 sayılı Kanunun 63 üncü Maddesi, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci Maddesi ile tip şartnamelerin ilgili Maddelerinde yer alan düzenlemeleri esas alacaklardır.

6.2.5.2.3. İdareler, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değere eşit veya eşik değerin üzerindeki mal alımı ihalelerinde, ihaleye katılım ve yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması konusunda aşağıdaki düzenlemelerden birini yapacaklardır:

a) Yerli malı teklif eden yerli ve yabancı istekliler lehine fiyat avantajı tanınmaksızın, ihaleye yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilerin katılmasına yönelik düzenleme yapılabilir.

b) İhaleye, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilerin katılması ve yerli malı teklif eden istekliye %15 oranına kadar idarece belirlenecek bir oranda fiyat avantajı uygulanmasına yönelik düzenleme yapabilir. Bu şekilde yapılan ihalelerde, yerli malı teklif eden yerli ve yabancı istekliler, idari şartnamede belirlenen oranda fiyat avantajından yararlanır.” açıklaması,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.”açıklaması,

 

İdari şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu malın;

a) Adı: İTFAİYE ARAÇ ALIMI

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

1. İtfaiye Aracı (54 metre Merdivenli Platform)

2.Tam Donanımlı İtfaiye Kurtarma Aracı

3.Elektrik Jeneretörü ve Işık Kuleli Römork

ç) Teslim edileceği yer: Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi,

 

Yine aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

İhale dokümanında sunulan “Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde “İhale kayıt numarası: 2012/153253

 

 

A1

                        B2

Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

1

İtfaiye Aracı (54 mt Merdivenli)

ADET

1

 

 

2

Tam Donanımlı İtfaiye Kurtarma Aracı

ADET

1

 

 

3

Elektrik Jeneratörü ve Işık Kuleli Römork

ADET

1

 

 

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

 

…” düzenlemesi,

 

İhale ilanında “…

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri

:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı

c)Teslim tarihi

:

1- 54 metre Merdivenli Platform İtfaiye Aracı; Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 250 (İkiYüzElli) takvim günüdür. 2- Tam Donanımlı İtfaiye Kurtarma Aracı; Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 160 (Yüz Altmış) takvim günüdür. 3- Elektrik Jeneratörü ve Işık Kuleli Römork; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 90 (Doksan) takvim günüdür. Yüklenici, erken teslimat yapabilecektir. Erken ve/veya kısmi teslimat kabul edilecek ve ödemesi madde 12.2.2.’ye göre yapılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.”düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi istekli tarafından ihale konusu alıma ilişkin olarak idarece daha önce 24.07.2012 tarihinde gerçekleştirilen 2012/78096 İKN’li ihalede, 2 isteklinin teklif sunduğu, mevcut ihalenin üzerinde kaldığı istekli olan Umtaş Uluslararası Makina Tic. A. Ş. nin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumda da kendilerinin teklifinin ihaledeki tek geçerli teklif olarak belirlendiği ancak idarece anılan ihalenin rekabet ortamının oluşmadığı iddiasıyla iptal edildiği iddia edilmiş olup, idarenin cevabi yazısında ise anılan hususa ilişkin olarak, söz konusu ihalenin iptali kararına ilişkin olarak, herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, söz konusu ihaledeki diğer teklif sahibi olan Umtaş Uluslararası Makina Tic. A. Ş.’nin teklifi değerlendirme dışı bırakılmadığı ve her 2 teklifin de ilgili yeterlik kriterlerini sağladığının görüldüğü belirtilmiştir.

 

            Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 2012/78096 İKN’li ihalesine ilişkin olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’tan yapılan sorgulama neticesinde; 24.07.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin 03.08.2012 tarihinde “İhalenin Niteliğinin veya Miktarının Değişmesi” nedeni ile iptal edildiği, söz konusu ihalenin konusunun ihaleye ilişkin olarak İdari Şartname’ye göre “1-İtfaiye Aracı (54 mt Merdivenli) 2-Tam donanımlı İtfaiye Kurtarma Aracı”alımı olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin konusunun ise 2012/78096 İKN’li ihaleden farklı olarak; “1. İtfaiye Aracı (54 metre Merdivenli Platform) 2.Tam Donanımlı İtfaiye Kurtarma Aracı 3. Elektrik Jeneretörü ve Işık Kuleli Römork” alımı olduğu, önceki ihalenin konusuna ek olarak Elektrik Jeneretörü ve Işık Kuleli Römork’un da alım kapsamına dahil edildiği anlaşılmıştır.

 

İhalede yaklaşık maliyet tutarının 2.910.828,00 TL olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif bedelinin ise bu tutardan daha düşük bir tutar olan 2.457.733,60 TL (1.064.000,00 EUR (Avro)) olduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesinde, idarelere ihalenin yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflere bırakılabilmesi için dahi takdir hakkı tanındığı, bu nedenle de ihalede yalnızca tek geçerli teklifin kalmış olması hususunun tek başına ihalede rekabet ortamının oluşmadığına karine teşkil edemeyeceği, ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen bedelin yaklaşık maliyetten daha düşük olduğu ve idarece teklif edilen bedelin uygun görülerek ihalenin neticelendirildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; başvuru sahibinin iddiasının aksine idarece gerçekleştirilen 2012/78096 İKN’li ihalenin rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle değil ihalenin niteliğinin ve miktarının değişmesi nedeni ile iptal edildiği, alıma ilişkin idarece yeniden yapılan başvuruya konu ihalede Elektrik Jeneretörü ve Işık Kuleli Römork’un da alım kapsamına dahil edildiği, yine başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine, geçerli tek teklifin kalmış olması hususunun, tek başına ihalede rekabet ortamının oluşmadığına karine teşkil edemeyeceği, ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen bedelin yaklaşık maliyetten daha düşük olduğu ve idarece teklif edilen bedelin uygun görüldüğü anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının ilgili kısmı yerinde görülmemiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından ihalede sunmuş oldukları teklifin idareden kaynaklanan sebeplerle değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmiştir. İdare tarafından ise başvuru sahibinin teklifinin, idareden kaynaklanan sebeplerle değil birim fiyat teklif cetvelinin hatalı ve eksik olmasından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı ifade edilmiştir.

 

Yapılan incelemede ihalenin kısmi teklife açık olmadığı, ihaleye katılan isteklilerin ihale konusu işin tamamı için tekliflerini sunmalarının gerektiği, ihale dokümanı kapsamında isteklilere sunulan birim fiyat teklif cetvelinde 3 satırın yer almasına rağmen, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif cetvelinde sadece 2 satırda yer alan kalemler için teklif sunulduğu, Elektrik Jeneretörü ve Işık Kuleli Römork’un yer aldığı 3’üncü satır için ise herhangi bir teklif sunulmadığı bu nedenle de başvurunun ilgili kısmının reddedilmesi gerektiği öte yandan birim fiyat teklif cetvelinin hatalı olduğu hususunun, tüm isteklilere açık olan ilk oturumda idarece belirlendiği, ihale tarihi olan 26.11.2012 tarihinde düzenlenen “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ta belirtildiği bu durumda da şikâyet konusu hususun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihin 26.11.2012 olduğu, ilgili mevzuat hükümlerinde, idareye yapılacak şikâyet başvurularının ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içinde idareye yapılacağının belirtildiği, başvuru sahibinin teklifinin idareden kaynaklanan sebeplerle değerlendirme dışı bırakıldığına yönelik iddianın, söz konusu hususunun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarih olan 26.11.2012 tarihini izleyen 10 gün içerisinde idareye yapılması gerekirken, idareye şikâyet başvurusunun daha sonraki bir tarih 17.12.2012 tarihinde yapıldığı görüldüğünden, iddianın ilgili kısmının süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Yine başvuru sahibi istekli tarafından ihale dokümanında yurt içinde üretilen malları teşvik edici düzenlemeler yapılması gerektiği iddia edilmiştir. Başvuru sahibi istekli tarafından anılan husus ilk defa idareye yapılan 21.11.2012 tarihli şikâyet başvurusu ile öne sürülmüş olup, bu başvuruya idarece verilen 22.11.2012 tarihli ve 184 sayılı cevabi yazıda iddianın süre yönünden reddedildiği görülmüştür. İdarece verilen 24.12.2012 tarihli cevabi yazıda ise, mevcut ihalede ihale dokümanına yönelik süresinde yapılmış bir şikâyet başvurusu olmadığı belirtilmiştir.

 

İlgili mevzuat hükümlerinde; ihale dokümanının ihale ilanına yansıyan hususlarına ilişkin şikâyet başvuruların ihale ilan tarihinden, ihale ilanına yansımayan hususlarına yönelik başvuruların ihale dokümanının satın alındığı tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her halükarda ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar idareye yapılabileceği hususu belirtilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale ilanının 23.10.2012 tarihinde yayınlandığı, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanın ise 16.11.2012 satın alındığı, ihale tarihinin ise 26.11.2012 olduğu,  başvuru sahibinin yurt içinde üretilen malları teşvik edici düzenlemeler yapılması gerektiği şeklindeki iddiasının ilk defa, ihale tarihinden 2 iş günü önceki 21.11.2012 tarihli başvuruya konu edildiği, mesai saatinden daha sonraki saatte faks yoluyla yapılan başvurunun 22.11.2012 tarihinde idare kayıtlarına alındığı özetle ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen tarihten daha sonraki bir tarihte idareye şikâyet edildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının ilgili kısmının süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

             Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; başvuru sahibinin iddiasının aksine idarece gerçekleştirilen 2012/78096 İKN’li ihalenin rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle değil ihalenin niteliğinin ve miktarının değişmesi nedeni ile iptal edildiği, alıma ilişkin idarece yeniden yapılan başvuruya konu ihalede Elektrik Jeneretörü ve Işık Kuleli Römork’un da alım kapsamına dahil edildiği, yine başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine, geçerli tek teklifin kalmış olması hususunun, tek başına ihalede rekabet ortamının oluşmadığına karine teşkil edemeyeceği, ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen bedelin yaklaşık maliyetten daha düşük olduğu ve idarece teklif edilen bedelin uygun görüldüğü, başvuru sahibi iddiasının teklifinin idareden kaynaklanan sebeplerle değerlendirme dışı bırakılması ve ihale dokümanında yurt içinde üretilen malları teşvik edici düzenlemeler yapılması gerektiği şeklindeki kısımlarının da süre yönünden reddedilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul