• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-660
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :23
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UM.II-660
Şikayetçi:
 Özköse İth. İhr. Nak. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti., AKAY CD. NO : 15/9 BAKANLIKLAR ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Teknik Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kalkınma Mah. Ünıversıte Cad. 61080 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1426
Başvuruya konu ihale:
 2012/166336 İhale Kayıt Numaralı "Özel Kalorifer Yakıtı (No4)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karadeniz Teknik Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 25.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Özel Kalorifer Yakıtı (No4)” ihalesine ilişkin olarak Özköse İth. İhr. Nak. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.nin 03.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.01.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2013tarih ve 1426sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/251sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak teklif dosyasında sunulması gereken “oda sicil faaliyet belgesi”nin Ankara Ticaret Odasında 24.12.2012 tarihinde meydana gelen yangından dolayı temin edilemediği ve bu nedenle ihale dosyasında sunulamadığı, söz konusu belgeyi sunamadıkları için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye yaptıkları şikâyet başvurusunun Kamu İhale Kurulunun 27.12.2012 tarihli ve 2012/DK.D-285 sayılı kararının (a) ve (b) maddeleri çerçevesinde reddedildiği, 24.12.2012 tarihinde meydana gelen yangın olayı ile ilgili olarak Kurulun 27.12.2012 tarihinde yayınlamış olduğu söz konusu kararının tarihinin esas alınarak, 25.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihale için idarece işlem tesis edilmesinin hatalı olduğu, söz konusu yangın sebebiyle bahsi geçen belgenin temin edilemediği, 26.12.2012 tarihinde Ankara Ticaret Odasına bahsi geçen faaliyet belgesi için dilekçe sundukları ve söz konusu dilekçeye istinaden Ankara Ticaret Odası  tarafından verilen cevapta söz konusu belgenin tanzim edilemeyeceğinin belirtildiği, ayrıca bahsi geçen oda sicil faaliyet belgesinin ihale komisyonu tarafından teyit işlemi yapılabilecek bir belge olduğu ve söz konusu belgenin Ankara Ticaret Odasından istenebilecek iken söz konusu ihaleye ilişkin tekliflerinin değerlendirme dışlı bırakılması işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, söz konusu yangın kendileri ile ilgili bir durum olmadığından tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu malın adının “Özel Kalorifer Yakıtı (No4) 1.521.000 Kg”, 2.1.(ç) maddesinde malın teslim edileceği yerlerin “Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokullar ile İdari binaların ısınma ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç duyulan Kanuni Kampsü için 780.000 Kg., Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı için 100.000 Kg. , Fatih Eğitim Fakültesi için 200.000 Kg. , Mühendislik Fakültesi için 25.000 Kg. , Orman Fakültesi için 30.500 Kg. , Yabancı Diller Yüksekokulu için 60.000 Kg. , Arsin Meslek Yüksekokulu için 7.500 Kg. , Of Teknoloji Fakültesi için 30.000 Kg. , Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi için 30.000 Kg. , Eczacılık Fakültesi için 60.000 Kg. , Beşikdüzü MYO için 19.000 Kg. , İlahiyat Fakültesi için 60.000 Kg. , Maçka MYO için 24.000 Kg. , Trabzon Meslek Yüksekokulu için 20.000 Kg. ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 40.000 Kg. olmak üzere toplam 1.521.000 Kg. (4 no) Özel Kalorifer Yakıtı belirtilen yerlere teslim edilecektir.” olarak belirlendiği,

 

            Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde,

 

            “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

            a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

     
1 ) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

     
2 ) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 7.1.a maddesinin 2’nci bendinde yer alan düzenlemeye göre, ihaleye katılım aşamasında yeterlik kriteri olarak, isteklinin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre kayıtlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ve odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin istenildiği anlaşılmaktadır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde başvuruya konu ihaleye 9 teklif verildiği, başvuru sahibi Öz-Köse Pet. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “İdari Şartname’nin 7.1.a.2nci maddesinde istenilen ticaret ve sanayi odası belgesini sunmadığı” gerekçesiyle, Ağaoğlu Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “İdari Şartname’nin 7.4.2.’nci maddesinde istenilen kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının istenilen kriteri sağlamadığı” gerekçesiyle, Hazar Pet. Ürün. Nak. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “İdari Şartname’nin 7.4.2.’nci maddesinde istenilen özkaynak oranının ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının istenilen kriteri sağlamadığı” gerekçesiyle, Başgöl Pet. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “teşekkür mektubu sunduğu ve yeterlik kriteri olarak istenilen belgeleri sunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçerli teklif olarak belirlenen Karadenizli Pet. Hiz. Nak. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 7.1.a maddesinin 2’nci bendi kapsamında sunulması istenilen “ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış ve odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge”nin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevapta başvurularının Kamu İhale Kurulunun 27.12.2012 tarih ve 2012/DK.D-285 sayılı kararında belirtilen (a) ve (b) maddeleri gereğince uygun görülmediği belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibi Öz-Köse Pet. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, anılan istekli tarafından “ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış ve odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge”nin sunulmadığı görülmüştür.

 

            Bahsi geçen istekli tarafından, Ankara Ticaret Odasında 24.12.2012 tarihinde çıkan yangın sebebiyle söz konusu oda kayıt belgesinin sunulamadığı, konuyla ilgili olarak 27.12.2012 tarihinde yayımlanan Kamu İhale Kurulunun 27.12.2012 tarih ve 2012/DK.D-285 sayılı kararının 25.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede işlem tesis edilmesinin hatalı olduğu iddia edilmektedir.

 

            Kamu İhale Kurulunun 27.12.2012 tarihli ve 2012/DK.D-285 sayılı kararında “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 25/12/2012 tarihli ve 7967 sayılı yazısında, 24/12/2012 tarihinde Ankara Ticaret Odası’nda çıkan yangında ticaret sicili ve oda sicil bölümlerinin da hasar görmesi sebebiyle 15 gün boyunca hizmet verilemeyeceği ifade edilerek, Ankara Ticaret Sicili Memurluğu Müdürlüğü’nde kayıtlı ticari şirketler ile ticari işletmelerden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuata göre ihale işlemleri için ticaret sicili veya oda sicilinden alınması gereken belgeler konusunda gerekli duyuru ve bilgilendirmenin yapılması istenilmektedir.

            …

            Bu bağlamda, 4734 sayılı Kanuna göre gerçekleştirilen ihalelerde, arızi nitelik taşıyan bu süreç zarfında oluşabilecek tereddütlerin giderilerek sürecin öngörülebilirliğinin sağlanması maksadıyla gerek idareler gerekse de istekliler tarafından uyulması gereken esaslara aşağıda yer verilmiştir.

 

            a) Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı isteklilerin, sözleşme imzalanmadan önce veya teklif dosyası kapsamında sunması gerektiği halde mevcut engel sebebiyle sunamadıkları belgeler yerine ikame olarak ilk etapta (teklifleri ile birlikte ya da sözleşmenin imzalanmasına ilişkin diğer belgeler ile birlikte) yazılı beyanlarını sunmaları yeterli olacaktır.

 

            b) Beyanlarında, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı istekli oldukları ile 24/12/2012 tarihinde Ankara Ticaret Odası’nda çıkan yangın sebebiyle hangi belgenin temin edilemediği bilgisinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu beyanın isteklinin yetkili temsilcisinin ad-soyad ve imzasını taşıması zorunludur.

 

            c) Ankara Ticaret Odası tarafından bu kararın yayımı tarihinde yapılacak duyuru ile mevcut engelin ortadan kalkacağı tarih ile belgelerin temin edilebileceği tarihin ilan edilmesi ve idarelerce belgelerin temin edilebileceği ilan edilen tarih esas alınarak değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

 

            d) İdareler tarafından kamu ihale mevzuatı gereği sunulması zorunlu kılınmasına karşın mevcut engel sebebiyle sunulamamış olan belgenin, temin edilebileceği ilan edilen tarih itibariyle Ankara Ticaret Odası’ndan teminin sağlanması ve belgenin temini için de isteklilere/yüklenicilere üç iş gününden az olmamak üzere makul bir sürenin verilmesi gerekmektedir.

 

            e) İdarece öngörülen süre içerisinde isteklilerce/yüklenicilerce temin edilecek belgeler, taşıması gereken şartlar ve sunuluş şekli yönüyle kamu ihale mevzuatında öngörülen kriterlere uygun olmalıdır.

 

            f) Yazılı beyanda bulunmayan, yazılı beyanı istenilen bilgileri ihtiva etmeyen veya belgenin teminine engel olan durum ortadan kalkınca idarece öngörülen makul süre içerisinde istenilen belgeyi sunmayan ya da süresi içerisinde sunmuş olduğu belge öngörülen koşulları taşımayan istekliler/yükleniciler hakkında istenilen belgenin sunulmaması haline özgü olarak kamu ihale mevzuatında öngörülen yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

 

            g) Bu düzenleyici idari işlem, 25/12/2012 tarihi ile Ankara Ticaret Odası tarafından belgelerin temin edilebileceği ilan edilen tarih arasında gerçekleştirilen ihaleler ile sözleşme imzalanması aşamasında sunulacak belgelerin değerlendirilmesi işlemlerine uygulanır.” şeklinde karar verilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalenin tarihi 25.12.2012 tarihi olup, yukarıda aktarılan söz konusu düzenleyici Kurul Kararının (g) maddesinde yer alan açıklamalar dikkate alındığında, bahsi geçen düzenleyici idari işlemin söz konusu ihalede uygulanacağı anlaşılmaktadır.

 

            Bu itibarla söz konusu düzenleyici işlemde yer verilen esaslar çerçevesinde, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı isteklilerin teklif dosyası kapsamında sunması gerektiği halde mevcut engel sebebiyle sunamadıkları belgeler yerine ikame olarak ilk etapta (teklifleri ile birlikte) yazılı beyanlarını sunmalarının yeterli olacağı, söz konusu isteklilerin beyanlarında, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı istekli oldukları ile 24/12/2012 tarihinde Ankara Ticaret Odasında çıkan yangın sebebiyle hangi belgenin temin edilemediği bilgisinin açık bir şekilde belirtilmesi gerektiği, ayrıca bu beyanın bahsi geçen isteklilerin yetkili temsilcisinin ad-soyad ve imzasını taşımasının zorunlu olduğu, söz konusu belgelerin temin edilebileceği ilan edilen tarih itibariyle Ankara Ticaret Odasından teminin sağlanması ve belgenin temini için de isteklilere üç iş gününden az olmamak üzere makul bir sürenin verilmesi ve yazılı beyanda bulunmayan, yazılı beyanı istenilen bilgileri ihtiva etmeyen veya belgenin teminine engel olan durum ortadan kalkınca idarece öngörülen makul süre içerisinde istenilen belgeyi sunmayan ya da süresi içerisinde sunmuş olduğu belge öngörülen koşulları taşımayan istekliler/yükleniciler hakkında istenilen belgenin sunulmaması haline özgü olarak kamu ihale mevzuatında öngörülen yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

 

            Başvuru sahibi istekli tarafından ihaleye katılım aşamasında yeterlik kriteri olarak teklif dosyasında sunulması gereken ve anılan istekli tarafından ihale tarihi olan 25.12.2012 tarihinde Ankara Ticaret Odasından temin edilemediği şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçesinde iddia edilen başvuru konusu “oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)”nin yerine, bu belgenin temin edilemeyeceğine ilişkin olarak teklif dosyasında herhangi bir beyanın ya da bilginin yer almadığı tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu belgenin temin edilemediğine ilişkin olarak Ankara Ticaret Odasından alınan ve “Ankara Ticaret Odası bünyesinde 24.12.2012 tarihinde çıkan yangından dolayı geçici olarak hizmet verilemediğinden ‘Oda belgeleri’ de verilememektedir.” ifadelerini içeren yazının, ihale tarihi olan 25.12.2012 tarihinden sonra idareye sunulan 26.12.2012 tarihli ve aynı tarihte idare kayıtlarına alınan dilekçenin ekinde sunulduğu, idarece söz konusu dilekçeye istinaden verilen cevapta “27/12/2012 tarihli ve 2012/DK-285 sayılı kararda belirtilen a ve b maddeleri gereğince dilekçenin değerlendirmeye alınmadığı”nın ifade edildiği görülmüştür.

 

            Bununla birlikte idareye yapılan şikâyet başvuru dilekçesi ekinde Ankara Ticaret Odasından alınan ve “Ankara Ticaret Odası bünyesinde 24.12.2012 tarihinde çıkan yangından dolayı geçici olarak hizmet verilemediğinden ‘Oda belgeleri’ de verilememektedir.” ifadelerini içeren yazı ile birlikte Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenmiş 02.01.2013 tarihli “Oda Sicil Kayıt Sureti”nin sunulduğu görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde,

 

“İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

            Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 37’nci maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, ilk oturumda belgeleri eksik olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve belgelerde bilgi eksikliği bulunması durumunda söz konusu eksikliğin idarece belirtilen süre içerisinde tamamlatılmasının yazılı olarak istenileceği hükme bağlanmıştır.

 

             Başvuru sahibinin 24/12/2012 tarihinde Ankara Ticaret Odasında çıkan yangın sebebiyle şikayet konusu belgenin temin edilemediğine ilişkin iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede, başvuruya konu ihalenin 25.12.2012 tarihi saat 14.30’da gerçekleştirildiği, Ankara Ticaret Odası’nda çıkan yangının 24.12.2012 tarihinde mesai saati bitiminden sonra meydana geldiği, bu nedenle söz konusu belgenin ihale gününden önce 24.12.2012 tarihinde mesai saatleri içerisinde temin edilmesinde bir engel olmadığı, ayrıca söz konusu yangının sicil kayıtlarının tutulduğu yerde olup olmadığının ihale tarihi itibariyle belli olmadığı, diğer yandan söz konusu ihaleye ilişkin ilan tarihinin 14.11.2012 olduğu ve bu tarih ile ihale tarihi olan 25.12.2012 tarihi arasında bahse konu belgenin temin edilmesinde bir engel olmadığı, ayrıca teklif dosyası kapsamında söz konusu yangın sebebi ile anılan belgeyi sunamadığına ilişkin olarak yazılı bir beyanda bulunarak bu durumu belirtmediği, başvuru sahibinin ihale dokümanını ihale tarihi olan 25.12.2012 tarihinde EKAP üzerinden indirdiği,  dolayısıyla ihale dokümanı uyarınca istenilen söz konusu yeterlik belgesinin temin edilememesinin bu tarihten önce çıkan yangına bağlanamayacağı dikkate alındığında, başvuru sahibinin söz konusu iddiasında haklılık payı olmadığı anlaşılmış ve bu çerçevede iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Diğer yandan anılan isteklinin “bahsi geçen oda sicil faaliyet belgesinin ihale komisyonu tarafından teyit işlemi yapılabilecek bir belge olduğu ve söz konusu belgenin Ankara Ticaret Odası’ndan istenebilecek iken söz konusu ihaleye ilişkin tekliflerinin değerlendirme dışlı bırakılması işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği” ne ilişkin iddiası, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 37’nci maddesi çerçevesinde değerlendirildiğinde, şikâyet konusu belgenin teklif dosyası kapsamında sunulması gereken bir belge olduğu ve söz konusu belge eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında nitelendirilip idarece tamamlatılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirtilen iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca alına kararda, “söz konusu ihaleye ilişkin ilan tarihinin 14.11.2012 olduğu ve bu tarih ile ihale tarihi olan 25.12.2012 tarihi arasında bahse konu belgenin temin edilmesinde bir engel olmadığı, ayrıca teklif dosyası kapsamında söz konusu yangın sebebi ile anılan belgeyi sunamadığına ilişkin olarak yazılı bir beyanda bulunarak bu durumu belirtmediği, başvuru sahibinin ihale dokümanını ihale tarihi olan 25.12.2012 tarihinde EKAP üzerinden indirdiği,  dolayısıyla ihale dokümanı uyarınca istenilen söz konusu yeterlik belgesinin temin edilememesinin bu tarihten önce çıkan yangına bağlanamayacağı dikkate alındığında, başvuru sahibinin söz konusu iddiasında haklılık payı olmadığı anlaşılmış ve bu çerçevede iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer yandan anılan isteklinin “bahsi geçen oda sicil faaliyet belgesinin ihale komisyonu tarafından teyit işlemi yapılabilecek bir belge olduğu ve söz konusu belgenin Ankara Ticaret Odası’ndan istenebilecek iken söz konusu ihaleye ilişkin tekliflerinin değerlendirme dışlı bırakılması işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği” ne ilişkin iddiası, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 37’nci maddesi çerçevesinde değerlendirildiğinde, şikâyet konusu belgenin teklif dosyası kapsamında sunulması gereken bir belge olduğu ve söz konusu belgenin eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında nitelendirilip idarece tamamlatılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından…”şeklinde ifade edilen gerekçeye dayanılarak “itirazen şikayet başvurusunun reddine”karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 25/12/2012 tarihli ve 7967 sayılı yazısında, 24/12/2012 tarihinde Ankara Ticaret Odası’nda çıkan yangında ticaret sicili ve oda sicil bölümlerinin de hasar görmesi sebebiyle 15 gün boyunca hizmet verilemeyeceği ifade edilerek, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kayıtlı ticari şirketler ile ticari işletmelerden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuata göre ihale işlemleri için ticaret sicili veya oda sicilinden alınması gereken belgeler konusunda gerekli duyuru ve bilgilendirmenin yapılması istenilmesi üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından, 27.12.2012 tarih ve 2012/DK.D-285 sayılı düzenleyici nitelikte karar alınmış olup, anılan karar uyarınca; bu süreç zarfında, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesine, kararın Kurulun resmî internet sitesi ile Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yayımlanmasına ve belirlenen esaslara ilişkin olarak ilgili kurumlara (TOBB, ATO, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) bilgi verilmesine, 27.12.2012 tarihi itibariyle karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibiÖz-Köse Pet. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, anılan istekli tarafından “ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış ve odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge”nin sunulmadığı görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin ihale tarihinin 25.12.2012 tarihi olduğu göz önüne alındığında, 24.12.2012 tarihinde Ankara Ticaret Odası’nda çıkan yangın sonrasında25.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye teklif veren isteklinin, bu duruma ilişkin uygulamayı yapacak ilgili kurumun kamuoyu açıklamasını yapmadan teklif verdiği hususu ile bu duruma ilişkin uygulamayı yapacak ilgili kurumun kamuoyu açıklamasının 27.12.2012 tarihinde yapıldığı hususu göz önüne alındığında, isteklinin bu durumu önceden bilemeyeceği ve teklif tarihinde anılan belgenin teklifi ekinde vermesinin olanaksız olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu belgenin idarece, teyit işlemi yapılabilecek bir belge olduğu hususları birlikte ele alındığında, bu belgenin Ankara Ticaret Odası’ndan istenebilecek iken söz konusu ihaleye ilişkin teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak, yangından dolayı verilemeyen oda sicil faaliyet belgesinin, teyit işlemi yapılabilecek bir belge olduğu ve söz konusu belgenin idarece Ankara Ticaret Odası’ndan istenilerek ihale işlemlerine devam edilmesi hususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi yönündeki düşüncemizle, bu hususa yönelik Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

                                             

 

Mahmut GÜRSES

BAŞKAN

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul