• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-784
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :60
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UM.II-784
Şikayetçi:
 Koruma Klor Alkali Sanayi Ve Ticaret A.Ş., DENZİ MAH. PETROL OFİSİ CAD. NO:43 KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü, Eski Kuyumcular Mah. Vasıfçınar Cad. Belediye Hizmet Binası No:41 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2437
Başvuruya konu ihale:
 2012/184257 İhale Kayıt Numaralı "İçme Ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Demir Iıı Klorür Çözeltisi Mal Alımı İşi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Balıkesir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 04.01.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Demir III Klorür Çözeltisi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Koruma Klor Alkali Sanayi ve Tic. A.Ş.nin 08.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.01.2013 tarih ve 2437 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/396 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.2.1’inci maddesinde istenen Ticaret Sicili Gazetesinin ve şirketin imza sirkülerinin dosyalarında bulunduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı tekliflerinin diğer firmanın teklifinden 25.000,00 TL daha düşük olduğu ve kamu yararı bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

            …

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler…” hükmü, 

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur…”hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılım aşamasında yeterlik kriteri olarak ihale konusu işe teklif verebileceklerini göstermek üzere tüzel kişiliğin ortaklarını, üyelerini veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesini ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerekmektedir. Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde ise, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicili Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri de sunabileceklerdir. Vekâleten ihaleye katılma halinde de vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmaları gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi İdari Şartname’de ve ihale mevzuatında yer alan düzenlemelerin gereğini yerine getirmek üzere 28.04.2011 tarihli Ticaret Sicili Gazetesini, 22.04.2011 tarihli şirketin imza sirkülerini ve müstenidatını sunmuştur. Belgeler incelendiğinde, belge kapsamının 15.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan görev bölümü ve şirketin temsil ve ilzamına ilişkin olduğu, kararda toplantıya katılanların ismine, V. İbrahim Aracı, Ş. Kamil Aracı, Osman Aydın’ın iki yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiklerine, Yönetim Kurulunun görev dağılımına, şirketin temsil ve ilzamı konusunda (A) ve (B) grubu imza yetkililerinin isimlerine ve temsilin ne şekilde yapılacağına yer verildiği, ancak mevzuatta ön görülen tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı, Şirket adına teklif mektubu ve eki birim fiyat teklifinin Osman Aydın ve Ahmet Dinç tarafından imzalandığı, bu şahısların şirket adına ihalelere teklif verme konusunda yetkili oldukları, teklif mektubu yetkili kişiler tarafından imzalanmakla birlikte sunulan belgelerin şirketin son durumunu tam olarak göstermediği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ihale mevzuatına aykırı bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul