• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-876
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :2
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UM.II-876
Şikayetçi:
 A.Z.M. Harita Jeoloji İnşaat Turz. Medikal San. Ve Tic. Ltd. Şti., OĞUZLAR MAH. 1392.SOK. NO:7/1 BALGAT/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yenı Mahalle Gültekın Topçam Bulvarı 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43610
Başvuruya konu ihale:
 2012/176127 İhale Kayıt Numaralı "6 Kalem Plastik Cerrahi Sarf Malzeme Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Tokat Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 21.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “6 Kalem Plastik Cerrahi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak A.Z.M. Harita Jeoloji İnş. Turz. Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43610 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5220 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Alım listesinin 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü kalemlerine ilişkin teknik şartnamelerin 4 üncü maddesinde net olarak verilen ölçülerin belli bir marka ve modele yönelik özellik ve tanımlamalar olması nedeniyle rekabeti engelleyici nitelik taşıdığı ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamadığı, Kamu İhale Kurulunun 2012/UM.II-3690 sayılı kararında da "alım konusu tıbbi cihazların ağırlık ve uzunluk ölçüleri ile çalışma prensiplerine ilişkin teknik şartnamenin muhtelif maddelerinde yer alan kesin kriterlerin rekabeti engelleyici nitelik taşıdığı tespit edilmiş olup, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır" denildiğinden, sözkonusu ihalede ölçü birimlerinin "en az" ifadeleri kullanılarak belirtilmesi gerektiği, alım listesinin 2’nci kalemine ilişkin "kapama süngeri 15x10x1 cm2 yüzey alanına sahip yaraları kapatabilmelidir" şeklindeki ifadenin "kapama süngeri en az 150 cm3 hacme sahip yaraları kapatabilmelidir" olarak, alım listesinin 3’üncü kalemine ilişkin " kapama süngeri 20x15x1 cm2 yüzey alanına sahip yaraları kapatabilmelidir" şeklindeki ifadenin "kapama süngeri en az 250 cm3 hacme sahip yaraları kapatabilmelidir" olarak, alım listesinin 4’üncü kalemine ilişkin olarak "kapama süngeri 25x20x1 cm2 hacme sahip yaraları kapatabilmelidir" şeklindeki ifadenin "kapama süngeri en az 350 cm3 hacme sahip yaraları kapatabilmelidir" olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği, öte yandan idarece bir yüzey alanı değil, sünger kalınlığını (1 cm) içeren bir hacim ölçüsü verildiği, verilen ölçüler kesin olduğundan piyasadaki birçok markanın ihale dışı bırakıldığı, teknik şartnamede en x boy ölçüsünün yanında kalınlık ölçüsü de belirtilmesine rağmen teknik şartnamedeki cümlede "yüzey alanına sahip yaraları kapatabilmelidir" denilerek asıl yüzey alanının önemli olduğunu kendilerinin de belirttiği, istenen sünger kalınlığının 1 cm olduğu, firmalarının sünger kalınlığının ise 1,6 cm olduğu, zaten yaraya uygulama esnasında süngerlerin yara şekline ve boyutuna göre kesilerek kullanıldığı (yara şekilleri nedeniyle), teknik şartnamede ölçülerin "en az" şeklinde ifade edilmesi gerektiği, hatta bu ürünlerin ölçüleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde mevcut olduğundan hiç ölçü verilmeden de teknik şartnamenin hazırlanabileceği, ancak idarenin hazırladığı şartnamenin "Woundex" markalı ürüne göre hazırlandığı ve ihaleyi bu ürünü teklif eden firmanın kazanacağı,

 

2) Alım listesinin 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü kalemlerine ait teknik şartnamenin 23’üncü maddesi ile 5’inci ve 6’ncı kalemlerine ait teknik şartnamenin 24’üncü maddesinde; "Yüklenici firma, hastaneye teslim edeceği malzemelerle birlikte hastanede hazır durumda bulundurulmak üzere 20 adet vakum yardımlı kapama ünitesi cihazını (kullanılan malzemeler tükenene kadar) hastanede kalmak üzere teslim edecektir" şeklinde düzenlemeye yer verildiği, hastaneye verilecek olan cihazların doğrudan teklif fiyatını etkilediği, sözkonusu 5 farklı alım kalemi için toplam  20 adet mi yoksa her biri için ayrı ayrı 20'şer adet olmak üzere toplam 100 adet cihaz teslimi mi gerektiği hususunda belirsizlik olduğu, idarenin şikâyete verdiği cevapta "... ifadesinde 20'şer adet değil, 20 adet denilmektedir ve ifade anlaşılır bir şekilde açıklanmıştır..." denildiği ancak teknik ve idari şartname maddelerinden bu şekilde anlaşılmadığı çünkü sözkonusu 5 alım kaleminin grup olarak değerlendirileceğine dair açık bir ifadenin bulunmadığı, bu durumda her kalem için ayrı ayrı 20 adet cihaz verilmesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

           

İdarece gerçekleştirilen “6 Kalem Plastik Cerrahi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ait alım listesinin 2’nci kalemi olan Vakum Yardımlı Küçük (İnce) Yara Kapama Seti Teknik Şartnamesinin 4’üncü maddesinde; “Kapama süngeri 15x10x1 cm2 yüzey alanına sahip yaraları kapatabilmelidir" şeklinde,

 

Alım listesinin 3’üncü kalemi olan Vakum Yardımlı Orta İnce Yara Kapama Seti Teknik Şartnamesinin 4’üncü maddesinde;"Kapama süngeri 20x15x1 cm2 yüzey alanına sahip yaraları kapatabilmelidir" şeklinde,

 

Alım listesinin 5’inci kalemi olan Vakum Yardımlı Büyük İnce Yara Kapama Seti Teknik Şartnamesinin 4’üncü maddesinde; "Kapama süngeri 25x20x1 cm2 hacme sahip yaraları kapatabilmelidir" şeklinde,

 

Düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiasının değerlendirilmesi amacıyla Kurumumuz tarafından akademik bir kuruluştan 18.01.2013 tarih ve 1293 sayılı yazı ile teknik görüş talep edilmiş olup; söz konusu akademik kuruluştan gelen teknik görüş yazısında;

 

“Kamu İhale Kurumu İnceleme Dairesi Başkanlığı II’nin 18.01.2013 tarih ve 219-1293 sayılı yazısının ekindeki teknik şartnamelerin incelenmesi soncunda şikayete konu olan yara kapama setlerindeki küçük, orta ve büyük kapama süngerlerinin ölçülerinin uygulamanın mecbur kıldığı alt ve/veya üst sınırların tanımlanması yoluyla oluşturulacak bir band üzerinden belirtilmediği görülmüştür.

 

            Sonuç olarak sünger ebatlarının teknik şartnamede kesin ve toleranssız bir biçimde yazılmasıyla bir markanın işaret edildiği kanaatindeyim”şeklinde teknik görüşe yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde;

“…

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir…”

 

            Hükmüne yer verilmiştir.

 

            Akademik kuruluştan alınan teknik görüş yazısında teknik şartnamede belirtilen teknik kriterlerin belli bir markayı işaret ettiği yönünde tespitlere yer verilmesi, ayrıca ihalede 8 firma tarafından ihale dokümanı satın alınmasına rağmen ihaleye 2 firmanın teklif vermesi hususları göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde yer verilen temel ilkelerden rekabet ilkesinin ihlal edilerek ihaleye katılımın kısıtlandığı ve bu durumun ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevapta her bir alım kalemi için 20’şer adet cihaz verilmeyeceği, toplamda 20 adet cihaz verileceğinin açıkça ifade edilerek başvuru sahibinin iddiasının karşılandığı, ayrıca başvuru sahibi tarafından ihale dokümanına yönelik olarak herhangi bir açıklama talebinde bulunulmadan doğrudan şikâyet başvurusunda bulunulduğu göz önüne alındığında, söz konusu iddiasının mesnedsiz olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü kalemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1)Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğinceihalenin 2, 3 ve 4'üncü kalemlerinin iptaline,

 

2) İhalenin 5 ve 6'ncı kalemlerine ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul