• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-879
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :5
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UM.II-879
Şikayetçi:
 Ser Sağlık Hiz. Gıda Gümrükleme San. ve Tic. Ltd. Şti., BAĞIŞ Sok. NO:13/6 KÜÇÜKESAT ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Meram Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Beyşehir Yolu 42080 KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.11.2012 / 38443
Başvuruya konu ihale:
 2012/79077 İhale Kayıt Numaralı "Biyokimya Prokalsitonin Alımı İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Meram Uygulama ve Araştırma HastanesiBaştabipliği tarafından 31.07.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Biyokimya Prokalsitonin Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ser Sağlık Hiz. Gıda Gümrükleme San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.11.2012 tarih ve 38443 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.11.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4328 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, firmalarınca teklif edilen “6947145520601” küresel ürün numaralı “Maglumi 2000” procalcitonin (PCT) kitinin TİTUBB sistemine kayıt bildirim işleminin ihaleden sonraki bir tarih olan 06.08.2012’de tamamlandığının görülmesi nedeniyle tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif dosyalarındaki TİTUBB onay belgesinin ihale tarihinden önceki bir tarihe sahip olduğu; 2009/UM.II-2376 numaralı Kamu İhale Kurulu kararında, muayyen bir tarihte sisteme girilen ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmış veriler üzerinde herhangi bir güncelleme yapıldığında TİTUBB kayıt sisteminin en son onay tarihini gösterdiği, bundan dolayı ilgili ürünler Sağlık Bakanlığından onaylı ise daha sonra güncelleme yapılarak söz konusu ürünlerin onaylanmış olmasının kısıtlayıcı bir husus olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin belirtildiği; teklif ettikleri ürünün TİTUBB kayıtlarına göre onaylı bir ürün olduğu, idarenin bu ürünü yaklaşık bir senedir kullandığı, bahsi geçen ürünün onaylı olmaması hâlinde SGK tarafından geri ödemesinin de yapılmayacağı, idarenin teklif ettikleri ürünü yeni kayıt olmuş bir ürün olarak değerlendirdiği, Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına teklif ettikleri ürünün ilk kayıt tarihinin sorulması durumunda söz konusu ürünün onaylı olup olmadığının anlaşılacağı ve dolayısıyla da düzeltici işlem yapılarak tekliflerinin değerlendirme alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu işle ilgili olarak İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler”başlıklı 2’nci maddesinde,

“2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Biyokimya Prokalsitonin Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

35000 Test Prokalsitonin Alımı

ç) Teslim edileceği yer: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Meram / Konya …”düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde,

“7.5.3.4.

1. İstekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Bilgi Kayıt Sistemi kapsamında teklif edecekleri kitlerin, TİTUBB Bilgi Kayıt Sistemine kayıt edildiğine, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına ve kod numarası alındığına dair belgeleri ihale dosyaları içerisinde sunacaklardır.

2. TİTUBB Bilgi Kayıt Sistemine kayıtlı üretici ve/veya ithalatçı firmalar ve bu firmalar adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduklarına dair belgeler de ihale dosyaları içerisinde sunacaklardır.

3. TİTUBB Bilgi Kayıt Sistemi dışında kalan ürünler için ise üreticinin/ithalatçının kapsam dışı olduğu ile ilgili beyanı esas alınacak olup, beyanın doğruluğu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktır.”düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin “Diğer hususlar”başlıklı 47’nci maddesinde,

“47.1. a) Teklif edilecek ürünler ile ilgili demonstrasyon istendiği taktirde ihaleden sonra, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, ihale komisyonunun belirleyeceği bir program dahilinde yapılacaktır.

c) Teklif edilecek ürünlerin marka model ve UBB'leri teklif mektubunda belirtilecektir.

d) T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Bilgi Kayıt Sistemi Kapsamında teklif edilen ürünlere ait onaylanmış ürün (barkod) numaraları, teklif mektubunda ve isteklinin uhdesinde ihale kalması durumunda ürün için kesilen her faturada belirtilecektir.

e) T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle kurumun zarara uğraması durumunda, bu zarar ilgili yükleniciden tahsil edilecektir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede, başvuru konusu ihalenin 31.07.2012 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibi Ser Sağlık Hiz. Gıda Gümrükleme San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği ürün hakkında 01.08.2012 tarihli yazı ile demonstrasyon talep edildiği, ihale üzerinde bırakılan Serkan Sağ. Hiz. Kimya ve Med. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği ürün hakkında ise 21.09.2012 tarihli yazı ile demonstrasyon talep edildiği belirlenmiştir.

 

Bahsi geçen dosyada, başvuru konusu ihaleye teklif veren diğer iki istekliden (Radmed Sağ. Ürün. ve Cih. Paz. İth. San. ve Tic. A.Ş. ve Detay Laboratuvar Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.) demonstrasyon talep edildiğine dair herhangi bir belge ise bulunmamaktadır.

 

Aynı dosyada bulunan 10.08.2012 tarihli raporda, başvuru sahibi Ser Sağlık Hiz. Gıda Gümrükleme San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği ürün hakkında 08.08.2012 tarihinde yapılan demonstrasyon sonucunda adı geçen firma tarafından teklif edilen kit ve cihazın uygun olduğu kanaatine varıldığı ifade edilmektedir.

 

Söz konusu dosyada bulunan 05.10.2012 ve 11.10.2012 tarihli iki ayrı raporda, ihale üzerinde bırakılan Serkan Sağ. Hiz. Kimya ve Med. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği ürün hakkında 01.10.2012 ve 04.10.2012 tarihleri arasında yapılan demonstrasyon sonucunda adı geçen firma tarafından teklif edilen kit ve cihazın Teknik Şartname’ye uygun olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir.

 

Demonstrasyon sonucunda başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün Teknik Şartname’ye uygun olduğunun tespit edilmesinden sonra alınan 22.10.2012 tarihli ihale komisyon kararında ise “Biyokimya Prokalsitonin Kitleri İhalesi’ne teklif veren Ser Sağlık Hizmetleri Gıda Gümrükleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 35000 Test prokalsitonin kiti için teklif ettiği, 6947145520601 küresel ürün nolu Maglumi 2000 Procalcitonin (Pct) Kitinin, Türkiye İlaç veTıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Bilgi Kayıt Sistemi’nekayıtlıolduğuna dair ihale dosyasında sunmuş olduğu internet çıktıları incelenmiştir. Söz konusu internet çıktılarının http://ubb.iegm.gov.tr/Forms/UrunListe.aspx?Durum=Dadresi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda; isteklinin teklif etmiş olduğu prokalsitonin kitlerinin 06/08/2012 tarihinde “TÎTUBB Kayıt Bildirim İşlemi Tamamlanmışolduğu görülmüştür.

Biyokimya Prokalsitonin Kitleri İhalesinin gerçekleştirilmiş olduğu tarih 31.07.2012 olup, kayıt bildirim işleminin ihaleden sonraki bir tarih olan 06.08.2012 tarihinde tamamlandığı görülmektedir. İhaleye iştirak eden isteklilerin, idari şartnamenin yukarıda yer alan maddeleri doğrultusunda, ihale tarihinde ihaleye katılmaya ilişkin yeterlilik kriterlerini sağlamaları zorunlu olduğundan;

Ser Sağlık Hizmetleri Gıda Gümrükleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ihale tarihinde yeterlilik kriterlerini karşılamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle isteklinin teklifi uygun bulunmamıştır.”ifadesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesiyle ilgili olarak söz konusu isteklinin teklif dosyasında bulunan, teklif edilen ürüne ilişkin TİTUBB belgeleri incelendiğinde, sözü edilen isteklinin teklif ettiği “6947145520601” barkod numaralı, “Snibe” marka “Maglumi 2000 Procalcitonin (PCT)” isimli kite ilişkin TİTUBB kayıtlarına göre bahsi geçen markanın yetkili temsilcisinin Yeni Dicle Ecza Deposu Med. Tic. Ltd. Şti. olduğuve başvuru sahibi Ser Sağlık Hiz. Gıda Gümrükleme San. ve Tic. Ltd. Şti.nin adı geçen firmanın bayisi konumunda olduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibince sunulan “Maglumi 2000 Procalcitonin (Pct)” isimli kite ilişkin TİTUBB kaydında bulunan “S.B.İş.T” başlıklı sütunda “01.10.2010” tarihi bulunmakta, “SGK.On.T.” başlıklı sütunda ise herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nın internet sitesi üzerinden“6947145520601”barkod numaralı “Snibe” marka “Maglumi 2000 Procalcitonin (Pct)” isimli kiteilişkin sayfada yapılan incelemede,“S.B.Durumu” başlıklı sütunda “06.08.2012” tarihinin, “SGK.On.T.” başlıklı sütunda ise “11.09.2012” tarihinin bulunduğu görülmektedir.

 

Yine TİTUBB’nın internet sayfası üzerinden ulaşılan “Ürün formu” başlıklı belgede, ilk kayıt tarihinin “13.07.2010” olduğu görülmektedir.

 

Yukarıda aktarıldığı üzere, başvuru sahibince sunulan TİTUBB kaydı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nın internet sitesi üzerinden ilgili ürün hakkında yapılan inceleme sonucunda elde edilen bilgiler arasında farklılık bulunması sebebiyle, 17.12.2012 tarih ve 3165-21496 sayılı yazı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan konu hakkında bilgi-belge talep edilmiştir. Söz konusu yazıda,

“Kurumumuza yapılan bir itirazen şikâyet başvurusuna konu olan “Biyokimya Prokalsitonin Alımı” ihalesi 31.07.2012 tarihinde yapılmıştır.

Bahsi geçen ihalede, başvuru sahibi Ser Sağlık Hizmetleri Gıda Gümrükleme San. ve Tic. Ltd. Şti., Yeni Dicle Ecza Deposu Medikal Tic. Ltd. Şti.nin bayisi konumundadır.

Başvuru sahibi firmanın teklif ettiği “6947145520601” kod numaralı ürüne ilişkin olarak idarece yapılan incelemede, sözü edilen ürünün Sağlık Bakanlığınca onaylandığı tarihin “06.08.2012” olarak görülmesi sebebiyle söz konusu firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır (Ek:1/1,
2 ).

Başvuru sahibinin teklif dosyasında bulunan “6947145520601” kod numaralı ürüne ilişkin TİTUBB kaydında, “S. B. İş. T.” isimli sütundaki tarih “01.10.2010” olarak görülmektedir (Ek:2/1).

Ancak TİTUBB’un internet sayfası üzerinden yapılan incelemede, “6947145520601” kod numaralı ürünle ilgili kayda ilişkin sayfada yer alan “S. B. Durumu” isimli sütundaki tarih “06.08.2012”, “SGK On. T.” isimli sütundaki tarih ise “11.09.2012” olarak görülmektedir (Ek:3/1).

Yine TİTUBB’un internet sayfası üzerinden ulaşılan ürün formunda, ilk kayıt tarihinin “13.07.2010” olduğu görülmektedir (Ek:3/2).

2009 yılındaki başka bir ihale hakkındaki inceleme sırasında yapılan bilgi-belge talebi üzerine İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kurumumuza gönderilen 27.08.2009 tarih ve 5657 sayılı görüş yazısında;

“Konuyla ilgili olarak, söz konusu ürün hakkında TİTUBB sistemi üzerinde cihazların kayıt/bildirim işlemleri ile ilgili nihai durumu takip edilebilmektedir. Yani muayyen bir tarihte sisteme girilen ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olan veriler üzerinde herhangi bir güncelleme yapıldığında, sistem en son verilen onay tarihini göstermektedir.

Kurumların ve firmaların mağduriyetini önleme açısından ürünler alım esnasında Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ise daha sonra güncelleme yapılarak yeniden onaylanmış olmasının kısıtlayıcı bir husus olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.”bilgilerine yer verilmektedir.

Ancak, başvuru sahibinin teklif dosyasındaki TİTUBB kaydında, “S. B. İş. T.” isimli sütundaki tarihin “01.10.2010” olması; TİTUBB’un internet sayfası üzerinden yapılan incelemede “S. B. Durumu” isimli sütundaki tarihin “06.08.2012” ve “SGK On. T.” isimli sütundaki tarihin “11.09.2012” olması; TİTUBB’un internet sayfası üzerinden ulaşılan ürün formunda ise ilk kayıt tarihinin “13.07.2010” olduğunun belirtilmesi, “6947145520601” kod numaralı ürünün Sağlık Bakanlığınca onaylandığı ilk tarihin ve varsa güncelleme tarihinin/tarihlerinin ne olduğu hususunda tereddüt meydana getirmiştir.

a) Dolayısıyla, başvuru sahibi firmanın teklif ettiği “6947145520601” kod numaralı ürünün Sağlık Bakanlığınca onaylandığı ilk tarih ve güncellenme tarihleri hakkında bilgi ile TİTUBB kaydına ilişkin sayfada belirtilen “S. B. Durumu” ve “SGK On. T.” isimli sütunlar arasındaki farkın ne olduğu hususunda bilgiye ihtiyaç duyulmuştur.

b) Aynı şekilde, söz konusu ihaleye teklif veren diğer 3 isteklinin teklif ettiği “0630414568959”, “4260157638259” ve “4015630923953” kod numaralı ürünlerin de Sağlık Bakanlığınca onaylandığı ilk tarih ve güncellenme tarihlerinin ne olduğu hususunda bilgiye ihtiyaç duyulmuştur (Ek:4, Ek:5, Ek:6).”ifadeleri bulunmaktadır.

 

Söz konusu yazıda belirtilen süre içerisinde adı geçen Kurumdan herhangi bir cevap gelmemesi üzerine 15.01.2013 tarih ve 162-975 sayılı tekit yazısı söz konusu Kuruma tebliğ edilmiştir.

 

Bunun üzerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca gönderilen 23.01.2013 tarihli cevap yazısı 25.01.2013 tarih ve 3288 sayı ile Kurum kayıtlarına girmiştir.

 

Mezkûr Kurum tarafından gönderilen yazı ve ekindeki belgeler incelendiğinde, yukarıda aktarılan bilgi-belge talebinde yer alan (a) ve (b) şıklarındaki sorulara ilişkin hiçbir bilginin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Bahsi geçen yazı ekindeki belgelerde yer alan barkod numaraları TİTUBB internet sitesi üzerinden incelendiğinde, sözü edilen numaraların, başvuru konusu ihale ile ilgisi olmayan firmalara ve ürünlere ait olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca gönderilen ve 25.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan yazı ekindeki belgelerde bulunan barkod numaralarının, başka bir ihaleye ilişkin olarak Kamu İhale Kurumunca adı geçen Kuruma hitaben yazılmış 15.11.2012 tarihli ve 3526-19379 sayılı bilgi-belge talebi yazısında belirtilen numaralar oldukları tespit edilmiştir.

 

İçeriği açısından başvuru konusu ihale ile ilgili olması hasebiyle, Kamu İhale Kurumunca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna hitaben yazılmış 15.11.2012 tarihli ve 3526-19379 sayılı yazı aşağıda aktarılmıştır. Söz konusu yazıda,

“…Bir tıbbi cihaz alımı ihalesi ile ilgili olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunda, başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın TİTUBB’na ihale tarihinden sonra kaydının yapıldığı iddia edilmektedir.

8021831000962 küresel ürün numaralı söz konusu ürün ile ilgili olarak ihale işlem dosyasında yer alan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının http://ubb.iegm.gov.tr/Forms/NewUrunForm.aspxadresinden yapılan sorgulamadan alman çıktıda ilk kayıt tarihi 02.12.2008 olarak görünmekle birlikte, http://ubb.iegm.gov.tr/Forms/UrunListe.aspx?Durum=Dadresinde “S.B. Durumu: 16.08.2012” ve “SGK On.T.: 11.10. 2012” olarak görünmektedir.

Bu durumda bir tıbbi ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt tarihi olarak hangi tarihin esas alınması gerektiği; ayrıca, incelemeye konu ihalede isteklilerin karşılamaları gereken “Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında,

-İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kaydı bulunacaktır;

-Teklif edilen ürünlere ait; ürün barkod numarası ve firma tanımlayıcı veya bayi ise yetkili bayi barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı sunulması zorunludur”koşullarının sağlanıp sağlanmadığının tespit edilebilmesi amacıyla yukarıda küresel ürün numarası belirtilen ürünle birlikte 8699436282153, 8699436282016, 4260114140054, 5060195340010 ve 5060195340003 küresel ürün numaralı ürünlerin Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olup olmadıkları ve bu ürünlerin Ulusal Bilgi Bankası sisteminde yer alan kayıt süreç ve tarihlerine ilişkin bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.”ifadeleri bulunmaktadır.

 

Bahsi geçen yazıya cevaben Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen 24.12.2012 tarihli yazı 27.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmıştır. Söz konusu yazıda,

“Kurumunuzca yürütülmekte olan bir incelemeye esas olmak üzere tıbbi cihaz alımı ihalesine konu olan ve barkot numaralan ilgi yazınızda belirtilen ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kayıt/bildirimlerine ilişkin bilgi talebini içeren ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin (90/385/EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin (98/79/EC) kayıtla ilgili hükümleri gereğince; ülkemizde yerleşik bulunan üretici/ithalatçı firmaların, bayilerinin ve anılan yönetmelikler kapsamında bulunan tüm ürünlerin Bakanlığımız tarafından TİTUBB sistemi ile kayıt/bildirim işlemi yapılmaktadır. Böylelikle piyasaya arz edilen tüm tıbbi cihazları/ürünleri mezkur yönetmelik kapsamındaki belgeleri ile birlikte kayıt altına alınmaktadır.

Bununla birlikte, tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımlarında, isteklilerin (tedarikçi ya da bayi) ve alımı yapılacak tıbbi cihazların/ürünlerin TİTUBB’ta kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmakta olup, tedarikçi firmaların, bayilerinin ve alımı yapılacak tıbbi cihazların/ürünlerin isteklilerce beyan edilen ve idareler tarafından teknik şartnamelerle ihalelerle ilgili diğer belgelerde belirtilen tanımları, içerikleri, teknik özellikleri ile TİTUBB sistemindeki kayıt bilgileri arasında tutarlılığın ihale sürecinde alımı yapan idarenin ilgili komisyonlarınca http://ubb.titck.gov.tr/adresinden bilgi bankası sorgulama ekranından giriş yapılarak bizzat sistem üzerinde kontrol edilmesi gerekmektedir. Sistemdeki kayıtların nihai durumu en son onay tarihleri ile birlikte görüntülendiğinden ihale sürecinde yapılan inceleme esnasında kayıt bildiriminin tamamlanmış olduğu tespit edilen ürünlerin TİTUBB kayıt bilgileri üzerinde daha sonra yapılacak bir güncellemenin alımı gerçekleşmiş olan ürün için kısıtlayıcı bir husus olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.”ifadeleri bulunmaktadır.

 

Mezkûr yazının alt kısmında ise, bilgi-belge talebi yazısında belirtilen barkod numaralarına ilişkin ürünlerin kayıt bildirimlerinin onaylandığı tarihlere yer verilmiştir.

 

Söz konusu cevap yazısında bulunan bilgilerin, 10.01.2013 tarih ve 2013/UM.III-190 sayılı Kurul kararında kullanıldığı ve bahsi geçen kararda, ilgili ihale hakkında itirazen şikâyet başvurusunda bulunan firmanın, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği “80218310000962”kod numaralı ürünün ihale tarihinden sonra onaylandığına ilişkin iddianın yerinde olmadığına karar verildiği belirlenmiştir.

 

Bahsi geçen karara konu ihaleye ilişkin olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen ve 27.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan bahis konusu yazıda, “80218310000962”kod numaralı ürünün kayıt bildiriminin 23.07.2009’da onaylandığı belirtilmektedir.

 

Ancak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nın internet sitesi üzerinden “80218310000962”kod numaralı ürüne ilişkin sayfada bulunan bilgilere bakıldığında, “S. B. Durumu” isimli sütundaki tarih 16.08.2012,“SGK On. T.” isimli sütundaki tarih ise 11.10.2012’dir. Bahsi geçen karara konu ihalenin tarihi ise 07.06.2012’dir.

 

Yani tıpkı başvuru konusu ihalede olduğu gibi 10.01.2013 tarih ve 2013/UM.III-190 sayılı Kurul kararına konu olan ihalede de, ilgili TİTUBB kaydının“S. B. Durumu” isimli sütunundaki tarih ihaleden sonraki bir tarihtir ve “80218310000962”kod numaralı ürüne ilişkin olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nın internet sitesi üzerinden görüntülenen bilgiler arasında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından mezkûr ürünün kayıt bildirimi onay tarihi olarak belirtilen 23.07.2009 tarihi mevcut değildir.

 

Keza, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen ve 27.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan bahis konusu yazının alt kısmında, “80218310000962”kod numaralı ürün dışında dört ürünün daha kayıt bildirimi onay tarihlerine yer verilmektedir. Bu ürünlerden üçünün kayıt bildirimi onay tarihi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nın internet sitesi üzerinden görüntülenen sayfadaki “S. B. Durumu” isimli sütundaki tarih ile aynı iken, “5060195340010”numaralı ürünün kayıt bildiriminin onaylandığı tarihin (01.07.2010), sözü edilen ürüne ilişkin internet sayfasında bulunan “S. B. Durumu” isimli sütundaki iki tarihten (15.08.2007 ve 29.03.2010) daha sonraki bir tarih olduğu görülmektedir.

 

Anlatılmak istenen husus, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nın internet sitesi üzerinden görüntülenen herhangi bir ürüne ilişkin bilgileri içeren sayfada bulunan “S. B. Durumu” isimli sütundaki tarihin, ilgili ürün için kayıt bildiriminin onaylandığı tarih olmayabileceğidir.

 

Konuyla ilgili bir başka örnek başvuru konusu ihale üzerinde bırakılan Serkan Sağ. Hiz. Kimya ve Med. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği ürün üzerinden verilebilir.

 

Bahsi geçen isteklininteklif dosyası incelendiğinde, adı geçen firmanın teklif ettiği ürünün barkod numarasının “0630414568959” şeklinde olduğu ve söz konusu isteklinin teklif dosyasında TİTUBB kaydına ilişkin bayilik formu ve ürün formu bulunmasına karşın, “S. B. Durumu” isimli sütunu içeren ve ürünün geçmiş durumunu gösteren belge bulunmadığı görülmüştür.

 

Mezkûr isteklinin teklif ettiği ürüne ait “0630414568959”numarasına göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nın internet sitesi üzerinden yapılan incelemede, “aynı ürün numarasına sahip”fakat “etiket adları farklı olan”iki ürün çıkmaktadır. Etiket adı “Advia Centaur Procalsitonin PCT Reagent”olan ürüne ilişkin “S. B. Durumu” isimli sütunda 25.05.2010 tarihi, etiket adı “Advia Centaur PCT”olan ürüne ilişkin “S. B. Durumu” isimli sütunda ise 17.09.2012 tarihi bulunmaktadır ve bunlardan ikincisinin ihaleden sonraki bir tarih olduğu görülmektedir.

 

Farklı etiket adına sahip iki ürüne ait ürün formları incelendiğinde, her iki ürünün sınıf adının “İmmünoloji veya seroloji test kitleri veya malzemeleri”, GMDN adının ise “Cinsiyet hormonu bağlayıcı globülin kiti” olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla farklı etiket adlarına sahip her iki satırdaki ürünlerin aynı olduğu ancak bunlardan ikinci satırda bulunanın “S. B. Durumu” isimli sütundaki tarihin ihaleden sonraki bir tarih olduğu neticesine varılmaktadır.

 

Radmed Sağ. Ürün. ve Cih. Paz. İth. San. ve Tic. A.Ş. ile Detay Laboratuvar Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettikleri ürünlere ilişkin TİTUBB kayıtlarında ise böyle bir duruma rastlanılmamıştır.

 

            Sonuç itibariyle başvuru sahibi Ser Sağlık Hiz. Gıda Gümrükleme San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu TİTUBB kaydına ilişkin belgeler üzerinden kayıt bildiriminin onay tarihi hakkında idarece tereddüt duyulduğu ve benzer bir durumun ihale üzerinde bırakılan Serkan Sağ. Hiz. Kimya ve Med. San. Tic. Ltd. Şti. için de geçerli olduğu görülmüştür.

 

            Bu sonuca göre, söz konusu tereddüdün giderilmesi amacıyla ihaleyi yapan idare tarafından Ser Sağlık Hiz. Gıda Gümrükleme San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Serkan Sağ. Hiz. Kimya ve Med. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettikleri ürünlerin kayıt bildiriminin onaylandığı tarihlerin tespiti için Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları”başlıklı 17’nci maddesinde yer alan“(6) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.” hükmü doğrultusunda işlem yapılması gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ser Sağlık Hiz. Gıda Gümrükleme San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Serkan Sağ. Hiz. Kimya ve Med. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettikleri ürünlerin kayıt bildiriminin onaylandığı tarihlerin tespiti için Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 17’nci maddesinin altıncı fıkrası doğrultusunda işlem yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Kurum tarafından istenilen bilgi-belgenin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilmemesi sebebiyle konunun değerlendirilmek üzere Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul