• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-885
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :11
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UM.II-885
Şikayetçi:
 Şahiner Endüstriyel Temizlik Gıda Tekstil Turizm İnşaat ve İletişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., 75.YIL MAH. 5300 SOK. NO:54/A MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Peker Mah. Belediye Cad. No: 52 45010 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 385
Başvuruya konu ihale:
 2012/174204 İhale Kayıt Numaralı "Akpınar 1000'Lik İçmesuyu Tesisi Ve Muh.Su Dep.Kull.Üzere Sıvı Klor Ve Demir 3 Klorür (Tip 1) Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Manisa Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğütarafından 26.11.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Akpınar 1000'Lik İçmesuyu Tesisi ve Muh. Su Dep. Kull. Üzere Sıvı Klor ve Demir 3 Klorür (Tip 1) Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.01.2013 tarih ve 385 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/74 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Birden fazla teklif sundukları gerekçesi ile Kamu İhale Kanunu'nun 58’inci maddesi uyarınca firmalarının kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacaklarına ilişkin yazının taraflarına 10.12.2012 tarihinde posta yolu ile tebliğ edildiği, idare söz konusu yazıyı 06.12.2012 tarihinde faks ile gönderdiğini belirtmiş ise de söz konusu yazının taraflarına ulaşmadığı, konudan posta yolu ile yapılan tebligat ile haberdar oldukları, şikâyet başvurularının süresinde yapılmadığı gerekçesi ile reddedilmesinin yerinde olmadığı,

 

2) Birden fazla teklif sundukları yönündeki değerlendirmenin yerinde olmadığı, Kamu İhale Kanunu'na aykırı olduğu belirtilen hususlar varsa dahi bunların kasten değil sehven yapıldığı, yasaklamayı gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, ilanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresinin ilk ilan tarihinde, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresinin ise dokümanın satın alındığı tarihte başladığı, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 24’üncü maddesinin 6’ncı fıkrasında “Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare veya Kurum tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede; şikâyetçinin 21.11.2012 tarihli ihale dokümanı satın alındığına ilişkin formda ihale ve şikâyet sürecinde idare tarafından formda belirtilen elektronik posta adresine/faks numarasına bildirim yapılmasını kabul ettiğini beyan ettiği, ancak formda faks numarasının bulunmadığı,

 

Şikâyetçinin teklifi kapsamında birden fazla imzalı veya imzasız teklif mektubu ve teklif cetveli sunduğu, imzalı teklif mektuplarının kiminde KİK015.3/M nolu Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formunun 5 inci maddesinde yer alan “Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını  kabul etmiyorum.]” şeklindeki ifadeyi olduğu gibi bıraktığı, kiminde ise bunun yerine “Yukarıda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.” beyanına yer verdiği,

 

06.12.2012 tarih ve 1779 sayılı kesinleşen ihale kararının idare tarafından şikâyetçiye 06.12.2012 tarihinde faks ile gönderildiği, bu durumun idarece “aktarım günlüğü” ile belgelendiği, anılan kararın aynı tarihte iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarıldığı, idareye dönen PTT haber alma kartına göre şikâyetçinin gönderiyi 08.12.2012 tarihinde teslim aldığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan tespitlerden şikâyetçinin teklif mektubunda faks numarasına tebligat yapılmasını kabul ettiği, idare tarafından kesinleşen ihale kararının şikâyetçiye 06.12.2012 tarihinde faks ile gönderildiği, anılan kararın aynı tarihte iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarıldığı dikkate alındığında, kesinleşen ihale kararının şikâyetçiye tebliğ tarihinin yukarıda aktarılan Yönetmelik hükmüne göre 06.12.2012 olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 06.12.2012 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 20.12.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak, kesinleşen ihale kararının iadeli taahhütlü mektupla bildirim tarihi olan 08.12.2012 tarihi esas alındığında da şikayetçi tarafından idareye süresinde başvuruda bulunulmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul