• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-1022
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :16
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UM.III-1022
Şikayetçi:
 İncekaralar Tıbbi Cihazlar Ticaret A.Ş., 1404.SOK. NO:16 NASUH AKAR MAH. BAKGAT/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:87 38010 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2012 / 41298
Başvuruya konu ihale:
 2012/149886 İhale Kayıt Numaralı "6 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 06.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “6 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1, 3 ve 4. kısımlar)” ihalesine ilişkin olarak İncekaralar Tıbbi Cihazlar Ticaret AŞ’nin 27.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.12.2012 tarih ve 41298 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4753 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) EKG Cihazına ilişkin birinci kısımda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği Trismed Cardipia 800 marka/model cihazın, Teknik Şartname’nin 5, 7, 8, 11 ve 26’ncı maddelerini karşılamadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif ettiği Spacelabs Cardioexpress SL 6marka/model cihazın ise Teknik Şartname’nin 7, 10, 21 ve 23’üncü maddelerini karşılamadığı, kaldı ki şikâyet başvuruları üzerine idarece alınan kararda da Spacelabs Cardioexpress SL 6marka/model cihazın söz konusu 7 ve 23’üncü maddeleri karşılamadığının tespit edildiği, ancak buna rağmen ilgili isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı,

 

2) “Hastabaşı monitör (yoğunbakım)” başlıklı üçüncü kısımda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği PETAŞ KMA 900marka/model cihazın, Teknik Şartname’nin 11, 12, 13, 15 ve 18’inci maddelerini karşılamadığı, nitekim EEG’nin ayrı bir modül ile ölçüleceğine dair 12’nci maddeye ilişkin olarak da başka bir idarenin ihalesinde söz konusu cihaz için EEG’nin ayrı bir modül ile yapılamayacağı belirtilerek zeyilname talebinde bulunulduğu, bu durumun da 12’nci maddenin karşılanmadığını gösterdiği, ayrıca 11’inci maddeye ilişkin olarak her ne kadar katalog ve teknik verilerde CO çıkışı olduğu belirtilse de ilgili ölçümün yapılamadığı,    

 

3) “Hastabaşı monitör (servis)” başlıklı dördüncü kısımda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği Monitor Mitar 01 RD marka/model cihazın, Teknik Şartname’nin 3, 11, 13, 15, 16-(d), 17-(b), 17-(c), 19-(d) ve 24’üncü maddelerini karşılamadığı, ayrıca söz konusu monitörlere ilişkin farklı ihalelerde kullanılmak üzere hazırlanmış ve sunulmuş, farklı ve birbiriyle çelişen, ihale dokümanlarında istenilen özelliklere göre oluşturulmuş katalog ve teknik verilerin bulunduğu,

 

4) İdarece, şikâyet başvuruları üzerine ilgili isteklilerden demonstrasyon istenildiğinin ve iddialarına konu hususların demonstrasyonlarda kontrol edildiğinin belirtildiği, bu durumda prosedür olarak kendilerinden de demonstrasyon istenilmesinin gerekli olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İncelenen ihalede, İdari Şartname’nin 19’uncu maddesinde kısmi teklif verilebileceği düzenlenmiş, “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı yedinci maddesinde teklif edilen cihazlara ait katalog ile Teknik Şartname’ye uygunluk beyanının ihaleye katılımda sunulması istenilmiş, “Tekliflerin dili” başlıklı 7.9’uncu maddesinde katalogların İngilizce sunulabileceği belirtilmiş, İdari Şartnameile iddiaya konu kısma ilişkin Teknik Şartname’deise tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon yapılması öngörülmemiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinde “…Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün  kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur…” hükmü bulunmaktadır.

 

            Şikâyete konu durumun incelenmesi amacıyla, aktarılan Kanun hükmü çerçevesinde akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiş olup, gönderilen teknik görüş kapsamında “…1) EKG cihazlarının ihalesine katılan firmaların ihale katılımında sunmuş oldukları katalog, kullanım kılavuzu vb. belgeleri incelenmiştir. Buna göre;

           

a) Trismed Cardipia 800: İlgili teknik şartnamenin itirazen şikayet dilekçesinde olan 5, 7, 8, 10, 11, 21, 23 ve 26 maddelerinin hepsini karşılamaktadır.

 

b) Spacelabs Cardioexpress SL 6: İlgili teknik şartnamenin itirazen şikayet dilekçesinde olan 5, 8, 10, 11, 21 ve 26 maddelerini karşılamaktadır. Ancak 7.inci madde de tuşlar membran olmadığı için karşılamamaktadır. Ayrıca 23. madde ile ilgili bilgi bulunamamıştır. Bu nedenlerle teknik şartnameyi karşılamadığı değerlendirilmiştir…” hususları belirtilmiştir.

 

Aktarılan teknik görüş göz önünde bulundurulduğunda, ihalenin birinci kısmı üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği Trismed Cardipia 800 marka/model cihazın itirazen şikâyete konu Teknik Şartname düzenlemelerini karşıladığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin buna ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Aynı teknik görüş çerçevesinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif ettiği Spacelabs Cardioexpress SL 6marka/model cihazın ise Teknik Şartname’nin yedinci maddesini karşılamadığı anlaşılmış, nitekim idarece şikâyet üzerine alınan kararda da bu hususun belirtildiği görülmüştür.

 

Bu kapsamda, iddiaya konu birinci kısma ilişkin olarak, teklif ettiği Spacelabs Cardioexpress SL 6marka/model cihazın ilgili Teknik Şartname’nin yedinci maddesini karşılamadığı gerekçesiyle, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan, idarece şikâyet üzerine yapılan değerlendirmede, ihalenin birinci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin, bu kısma teklif ettiği Spacelabs Cardioexpress SL 6marka/model cihazın Teknik Şartname’nin yedinci maddesini karşılamadığı tespit edildiği halde, şikâyet başvurusunun reddedildiği, ihale komisyonu kararının yerinde olduğu belirtilmiştir. Buna karşın idarece şikâyet üzerine yapılan değerlendirme neticesinde söz konusu isteklinin birinci kısma ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İncelenen ihalede, İdari Şartname’nin 19’uncu maddesinde kısmi teklif verilebileceği düzenlenmiş, “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı yedinci maddesinde teklif edilen cihazlara ait katalog ile Teknik Şartname’ye uygunluk beyanının ihaleye katılımda sunulması istenilmiş, “Tekliflerin dili” başlıklı 7.9’uncu maddesinde katalogların İngilizce sunulabileceği belirtilmiş, İdari Şartname ile iddiaya konu kısma ilişkin Teknik Şartname’deise tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon yapılması öngörülmemiştir.

                                             

            Birinci iddia kapsamında belirtildiği üzere, şikâyete konu durumun incelenmesi amacıyla akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiş olup, gönderilen teknik görüş kapsamında “…2) Hastabaşı Monitör (yoğun bakım) cihazlarının ihalesine katılan firmaların ihale katılımında sunmuş oldukları katalog, kullanım kılavuzu vb. belgeleri incelenmiştir. Buna göre;

           

a) PETAŞ KMA 900: İlgili teknik şartnamenin itirazen şikayet dilekçesinde olan 11 ve 18 maddelerini karşılamaktadır. Ancak 13 ve 15 nolu maddeler ile ilgili bilgi bulunamamıştır. Ayrıca opsiyonel olan BIS ölçümü varken, EEG modülü hakkında bilgi bulunamamıştır. Bu nedenlerle teknik şartnameyi karşılamadığı değerlendirilmiştir…” hususlarına yer verilmiştir. 

 

Aktarılan teknik görüşte PETAŞ KMA 900marka/model cihaza ilişkin olarak Teknik Şartname’nin 12, 13, ve 15’inci maddelerinin karşılanıp karşılanamadığına dair bilgi bulunamadığından bahisle söz konusu cihazın Teknik Şartname’yi karşılamadığı belirtilmekle birlikte, katalogların ihalelere özel basılmayıp, şirketlerce cihazların genel olarak tanıtılması amacıyla yayımlanmış belgeler olduğu, katalogların içeriğinde yer alması zorunlu olan bilgilere ilişkin bir belirleme bulunmadığı, dolayısıyla teknik şartnamelerde istenilen bütün özelliklerin kataloglar üzerinde görülemeyebileceği, bu nedenle katalog üzerinden herhangi bir teknik kriterin karşılanıp karşılanmadığının anlaşılamadığı durumlarda, söz konusu kriterin değerlendirmesinin numune değerlendirmesi veya demonstrasyon işlemleri yoluyla ya da muayene kabul aşamasında yapılması gerektiği hususları göz önüne alındığında, kataloğunda bilgi bulunmadığından söz konusu cihazın Teknik Şartname’nin 12, 13, ve 15’inci maddelerini karşılamadığı tespitinin yapılamayacağı ve bu gerekçeyle ilgili isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Öte yandan, başvuru sahibince başka bir idarenin ihalesinde söz konusu cihaz için EEG’nin ayrı bir modül ile yapılamayacağı belirtilerek zeyilname talebinde bulunulduğu ifade edilerek, buna ilişkin belgeler itirazen şikâyet dilekçesi ekinde sunulmakla birlikte, sunulan belgelerde sözü edilen cihazın PETAŞ KMA 900marka/model olduğu anlaşılamamakta, EEG’nin ayrı bir modül ile yapılamadığı belirtilen PETAŞ marka cihazın, başvuruya konu ihalede teklif edilen KMA 900 modeli mi başka bir model mi (örneğin piyasada mevcut olan KMA 800 modeli) olduğu konusunda tespit yapılamamaktadır. Bu bakımdan değerlendirme yapılırken söz konusu hususun dikkate alınması imkânı bulunmamaktadır.      

 

Teknik Şartname’nin 11’inci maddesine ilişkin olarak,  PETAŞ KMA 900marka/model cihazın her ne kadar kataloğunda ve teknik verilerinde CO çıkışı olduğu belirtilse de ilgili ölçümün yapılamadığı iddiası bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise demonstrasyon yapılması öngörülmemiş olan iddiaya konu üçüncü kısımda yapılacak teknik değerlendirmelerin ancak ihaleye katılımda sunulan katalog ve benzeri belgeler üzerinden yapılması imkânı bulunduğundan ve teknik görüş kapsamında söz konusu cihazın kataloğu üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde bahse konu maddenin karşılandığı ifade edildiğinden, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İncelenen ihalede, İdari Şartname’nin 19’uncu maddesinde kısmi teklif verilebileceği düzenlenmiş, “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı yedinci maddesinde teklif edilen cihazlara ait katalog ile Teknik Şartname’ye uygunluk beyanının ihaleye katılımda sunulması istenilmiş, “Tekliflerin dili” başlıklı 7.9’uncu maddesinde katalogların İngilizce sunulabileceği belirtilmiş, İdari Şartname ile iddiaya konu kısma ilişkin Teknik Şartname’de ise tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon yapılması öngörülmemiştir.

 

            Birinci iddia kapsamında belirtildiği üzere, şikâyete konu durumun incelenmesi amacıyla akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiş olup, gönderilen teknik görüş kapsamında “…3) Hastabaşı Monitör (Servis) cihazlarının ihalesine katılan firmaların ihale katılımında sunmuş oldukları katalog, kullanım kılavuzu vb. belgeleri incelenmiştir. Buna göre;

 

a) Monitor Mitar 01 RD: İlgili teknik şartnamenin itirazen şikayet dilekçesinde olan 13, 17-b, 17-c, 19-d ve 24 maddelerini karşılamaktadır. Ancak 3.üncü maddeyi döner tuş olması nedeni ile karşılamamaktadır. 11. Maddeyi sesli olmasına rağmen görüntülü alarm olmadığı için karşılamamaktadır. 15 ve 16-d maddeleri ile ilgili bilgi bulunamamıştır. Bu nedenlerle teknik şartnameyi karşılamadığı değerlendirilmiştir…” hususlarına yer verilmiştir.

 

Aktarılan teknik görüş kapsamında, iddiaya konu dördüncü kısma ilişkin olarak, teklif ettiği Monitor Mitar 01 RD marka/model cihazın ilgili Teknik Şartname’nin üçüncü ve 11’inci maddelerini karşılamadığı gerekçesiyle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, incelemeye konu iddia kapsamında belirtilen Monitor Mitar 01 RD marka/model monitörlere ilişkin farklı ihalelerde kullanılmak üzere hazırlanmış ve sunulmuş, farklı ve birbiriyle çelişen, ihale dokümanlarında istenilen özelliklere göre oluşturulmuş katalog ve teknik verilerin bulunduğu hususunda, bahsedildiği şekilde katalog ve benzeri belgelerin başka ihalelere sunulup sunulmadığının mevcut itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin olarak yapılan inceleme kapsamında tespit edilmesi imkânının bulunmadığı, kaldı ki İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı sekizinci maddesinin dokuzuncu fıkrasında bulunan Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü çerçevesinde bu şekildeki bir başvurunun şekil unsurları bakımından mevzuata aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartnameve şikâyete konu kısımlara ilişkin Teknik Şartnameler incelendiğinde, idarece, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon yapılmasının öngörülmediği tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde        “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

          (2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir…” hükmü,

 

            Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Muayenede aranacak hususlar” başlıklı 13’üncü maddesinde “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır. Numune alınmak suretiyle kabule konu mallar için malın niteliğine göre yeter sayı ve evsafta numune alınması ve muhafazası idarenin sorumluluğundadır. Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenerek gerek görülür ise yeter sayıda numunesi saklı tutulur. Numune, mühürlü durumda, özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden ihale dokümanında belirlenen süre ile alıkonulur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, idarece, teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygunluğunun demonstrasyon yoluyla değerlendirilebilmesi için, demonstrasyon yapılacağının ihale dokümanında belirtilmiş olması gerekmektedir.

 

            Bu kapsamda, idarece, teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygunluğu, ihale dokümanında istekliler tarafından sunulması istenilen teknik şartnameye cevaplar ve kataloglar üzerinden değerlendirilebilecek ve ihale dokümanında öngörülmediği halde demonstrasyon yoluyla bu değerlendirmenin yapılmasına imkan bulunmadığından, demonstrasyon yoluyla değerlendirme, ancak muayene ve kabul aşamasında ilgili komisyon tarafından yapılabilecektir. 

 

            Dolayısıyla, idarece bazı isteklilerden demonstrasyon istenilmesi mevzuata aykırı olup, demonstrasyon neticesinde yapılan değerlendirmelerin hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Ancak idarece şikâyet başvurusu üzerine yapılan demonstrasyon neticesinde ihale komisyonu kararı değiştirilmediğinden mevzuata aykırı bu durum esasa etkili görülmemiştir.

 

Netice itibariyle, başvuruya konu ihalenin incelemeye konu kısımları itibariyle demonstrasyon yapılması mevzuata uygun olmayacağından, başvuru sahibinden demonstrasyon istenilmesi imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin birinci kısmına ilişkin olarak Şahin Tıp San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, dördüncü kısmına ilişkin olarak Kocaman Sağlık Araç ve Gereçleri Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin birinci ve dördüncü kısımlarına ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, ihalenin üçüncü kısmına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul