En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-190
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :42
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UM.III-190
Şikayetçi:
  Halil Murat Gürbaz, KUYUBAŞI EĞT. MH. ŞİRİNYUVA SK. NO : 3/1 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Eğitim Hastanesi-İzmir T.C.Sağlık Bkn.Katip Çelebi, 253 Sokak 143 35370 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.10.2012 / 35069
Başvuruya konu ihale:
 2012/52822 İhale Kayıt Numaralı "2012 Yılı Yeni Ameliyathane Binasına 7 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

T.C. Sağlık Bakanlığı  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 07.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012 Yılı Yeni Ameliyathane Binasına 7 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Halil Murat Gürbaz’ın 03.10.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.10.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.10.2012 tarih ve 35069 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.10.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/3863 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın Kamu İhale Kurulunun 29.08.2012 tarih ve 2012/UM.III-3457 sayılı kararında belirtilen UBB numarası ile yapılan aramada herhangi bir kayda rastlanmadığı, idarenin şikayete verdiği cevap yazısında belirttiği numara ile yapılan arama sonucunda da söz konusu cihaz ile ilgili olarak herhangi bir kayda ulaşılmadığı, idarenin belirttiği UBB numarası 13 haneli olacak şekilde arama yapıldığında ise cihaza ait kayıt bilgisinin 18.10.2012 tarihi itibariyle görüldüğü, bu kayda bakıldığında S.B. durumu "16.08.2012" ve SGK onay tarihinin de "11.10.2012" olarak belirtildiği, her iki tarihin de ihale tarihinden (07.06.2012) sonra olduğu, dolayısıyla ihale tarihi itibariyle UBB kaydı olmayan ürünü teklif eden isteklinin İdari Şartname’nin 7.5.3.3 maddesine göre teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) Aynı isteklinin teklif ettiği ürünün Teknik Şartnamenin 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19 ve 20’nci maddelerine uygun olmadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında, “… 4 sıra nolu kalem uhdesinde kalan Fide Medikal – Naciye Örküp’ün teklif dosyası incelendiğinde, isteklinin birim fiyat teklif cetveli ile 4 sıra nolu kalem için (hasta ısıtıcısı) Diemme Marka UBB:8021831000962 beyanında bulunduğu, bildirilen numara üzerinden kontrol edildiğinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bankasına kaydının olduğu görülmüştür. Şikayetçi firmanın kontrol ettiği numara ile farklı olduğu görüldü. Teklif dosyası ile de kaydının olduğuna ilişkin kaydı isteklinin dosyaya sunduğu da görüldüğünden bu iddia hakkında şikayetin uygun olmadığı” kararı verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin “Tekliflerinin idarece imalatçı olduğunu gösteren bir belge sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ihaleye yetkili satıcı olarak katıldıkları ve bu durumda idari şartnameye göre sunulması gereken belgeleri sundukları, dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu” iddiasıyla Kuruma 03.08.2012 tarihinde yaptığı itirazen şikayet başvuru ile ilgili olarak alınan Kamu İhale Kurulunun 29.08.2012 tarih ve 2012/UM.III-3457 sayılı kararında “… İhaleye teklif veren başvuru sahibi İstanbul Elektronik – Halil Murat Gürbaz’ın teklif edilen cihazların yetkili satıcısı olduğunu belirten ve başvuru sahibinden ayrı bir tüzel kişilik olan üretici firma İstanbul Medikal Ltd. Şti.nden alınan söz konusu yazı, İdari Şartnamenin 7.5.2 nci maddesinin (b) bendinde ifade edilen yetkili satıcı olduğunu gösteren belge niteliğindedir.

Ayrıca özel imalat süreci gerektiren mala ilişkin olmayan inceleme konusu ihalede mesleki ve teknik yeterlik kriteri kapsamında isteklilerden kapasite raporu istenmesine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı da dikkate alındığında; yetkili satıcı olarak ihaleye teklif veren başvuru sahibinin İdari Şartnamenin 7.5.2 nci maddesi uyarınca yetkili satıcı olduğuna ilişkin belge veya belgelerden başka bir belge sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sonuç olarak teklif edilen cihazların imalatçısı olmayan ve imalatçı firmadan alınmış satışa ilişkin yetki belgesini sunan başvuru sahibinin teklifinin “idari şartnamenin 7.5.2.a maddesinde belirtilen; ‘istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler sunmalıdır’ hükmüne istinaden belge sunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İhalenin başvuru konusu kısmına en düşük fiyatı teklif eden Fide Medikal Mlz. – Necati Örküp’ün teklifinin, İdari Şartnamenin 7.5.2.b maddesinde sunulması gerektiği belirtilen yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren yetki belgesini sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları anlaşılmıştır.

Fide Medikal Mlz. – Necati Örküp’ün alım konusu 4 üncü kalem kapsamında “Diemme marka, UBB: 8022831000962” cihazı teklif ettiği, ayrıca anılan isteklinin teklif dosyası kapsamında 3A Medikal San. ve Tic. A.Ş.nin temsilcisi olduklarını belirttiği “Diemme ürünlerini temsilen” Fide Medikal Mlz. – Necati Örküp’ü başvuru konusu ihaleye teklif vermeye yetkili kıldığına dair yazı bulunduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu yazı İdari Şartnamenin 7.5.2 maddesinin (b) bendinde ifade edilen yetkili satıcı olduğunu gösteren belge niteliğinde olduğundan, yukarıda belirtilen gerekçe ile anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, şikâyet konusu ile ilgili olarak yapılan inceleme kapsamında kaydedilen gerekçeler doğrultusunda mevzuata aykırı bulunmuştur.

Sonuç olarak başvuru sahibinin İdari Şartnamenin 7.5.2.a maddesinde sunulması gerektiği belirtilen imalatçı olduğunu gösteren yetki belgesini sunmadığı gerekçesiyle,  Fide Medikal Mlz. – Necati Örküp’ün de aynı Şartnamenin 7.5.2.b maddesinde sunulması gerektiği belirtilen yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren yetki belgesini sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaları mevzuata aykırı olup, mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve tekliflerin değerlendirilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” hususlarına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen Kurul kararının idarece uygulanması sonucunda 19.09.2012 tarihli ihale komisyon kararıyla ihale üzerinde bırakılan Fide Medikal Mlz. – Naciye Örküp’ün ihaleye sunduğu teklif dosyası kapsamında yer alan teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinden, alım konusu 4’üncü kalem kapsamında “Diemme marka UBB: 8021831000962” ürünü teklif ettiği anlaşılmıştır.

 

Ancak 29.08.2012 tarih ve 2012/UM.III-3457 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında söz konusu ürüne ilişkin UBB’nda yer alan küresel ürün numarası sehven 8022831000962 şeklinde yazılmıştır.

 

Ayrıca söz konusu 8021831000962 UBB kodlu ürüne ilişkin olarak TİTUBB’dan çıktısı alınmış ürün formunun da teklif kapsamında sunulduğu, bu form üzerinde ürünün ilk kayıt tarihinin 02.12.2008 olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Bununla birlikte anılan ürün ile ilgili TİTUBB üzerinden sorgulama yapıldığında “Ürün Formu”na ulaşılmadan önce erişilen “Tıbbi Cihaz Arama” başlıklı sayfada “S.B. Durumu: 16.08.2012” ve “SGK On.T.: 11.10. 2012” olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

30.04.2012 tarihinde ilan edilen başvuru konusu ihale 07.06.2012 tarihinde yapıldığından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna gönderilen 15.11.2012 tarihli yazı ile “8021831000962 küresel ürün numaralı söz konusu ürün ile ilgili olarak ihale işlem dosyasında yer alan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının http://ubb.iegm.gov.tr/Forms/NewUrunForm.aspx adresinden yapılan sorgulamadan alınan çıktıda ilk kayıt tarihi 02.12.2008 olarak görünmekle birlikte, http://ubb.iegm.gov.tr/Forms/ UrunListe.aspx?Durum=D adresinde “S.B. Durumu: 16.08.2012” ve “SGK On.T.: 11.10. 2012” olarak görünmektedir” denilerek,

 

“Bu durumda bir tıbbi ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt tarihi olarak hangi tarihin esas alınması gerektiği; ayrıca, incelemeye konu ihalede isteklilerin karşılamaları gereken ‘Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında,

-İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kaydı bulunacaktır;

-Teklif edilen ürünlere ait; ürün barkod numarası ve firma tanımlayıcı veya bayi ise yetkili bayi barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı sunulması zorunludur’ koşullarının sağlanıp sağlanmadığının tespit edilebilmesi amacıyla yukarıda küresel ürün numarası belirtilen ürünün” Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olup olmadıkları ve ihalede teklif edilen ürünlerin Ulusal Bilgi Bankası sisteminde yer alan kayıt süreç ve tarihlerine ilişkin bilgi ve belgeler istenmiştir.

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yukarıda yer verilen yazıya cevaben gönderdiği ve Kurumumuz kayıtlarına 27.12.2012 tarihinde giren yazısında, “…

Bilindiği üzere, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin (90/385/EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin (98/79/EEC) kayıtla ilgili hükümleri gereğince; ülkemizde yerleşik bulunan üretici / ithalatçı firmaların, bayilerin ve anılan yönetmelikler kapsamında bulunan tüm ürünlerin Bakanlığımız tarafından TİTUBB sistemi ile kayıt/bildirim işlemi yapılmaktadır. Böylelikle piyasaya arz edilen tüm tıbbi cihazları / ürünleri mezkur yönetmelik kapsamındaki belgeleri ile birlikte kayıt altına alınmaktadır.

Bununla birlikte tıbbi cihazla ilgili mal ve hizmet alımlarında, isteklilerin (tedarikçi ya da bayi) ve alımı yapılacak tıbbi cihazların / ürünlerin TİTUBB’da kayıt / bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmakta olup, tedarikçi firmaların, bayilerin ve alımı yapılacak tıbbi cihazların / ürünlerin isteklilerle beyan edilen ve idareler tarafından teknik şartnamelerle ihalelerle ilgili diğer belgelerde belirtilen tanımları, içerikleri, teknik özellikleri ile TİTUBB sistemindeki kayıt bilgileri arasında tutarlılığın ihale sürecinde alımı yapan idarenin ilgili komisyonlarınca http://ubb.titck.gov.tr/ adresinden bilgi bankası sorgulama ekranından giriş yapılarak bizzat sistem üzerinde kontrol edilmesi gerekmektedir. Sistemdeki kayıtların nihai durumu en son onay tarihleri ile birlikte görüntülendiğinden ihale sürecinde yapılan inceleme esnasında kayıt bildiriminin tamamlanmış olduğu tespit edilen ürünlerin TİTUBB kayıt bilgileri üzerinde daha sonra yapılacak bir güncellemenin alımı gerçekleşmiş ürün için kısıtlayıcı bir husus olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.”denilerek 8021831000962 küresel ürün numaralı ürünün 23.07.2009’da kayıt bildiriminin onaylandığı bilgisi verilmiştir.

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yukarıda yer verilen yazısından, 19.09.2012 tarihli ihale komisyon kararıyla ihale üzerinde bırakılan Fide Medikal Mlz. – Naciye Örküp’ün başvuru konusu 4’üncü kalem kapsamında teklif ettiği “Diemme marka UBB: 8021831000962” kodlu ürünün ihale tarihinden önce UBB kaydının yapıldığı anlaşıldığından,  söz konusu ürünün ihale tarihi itibariyle UBB kaydının olmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin İdari Şartname’nin 7.5.3.3 maddesine göre değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında “… ilgili kalem uhdesinde kalan isteklinin dosyaya teknik şartnameye uygunluk belgesi ile beyanda bulunduğu, şikayet üzerine teknik üyelerden alınan açıklama sonucunda, teknik şartnamede yer alıp, broşürlerde ayrıntılı yer almayan, ancak firmaca düzenlenen teknik şartnameye uygunluk belgesinde bu özellikleri sağladığı taahhüt edilen firma teklifleriyle ilgili olarak; satın alma aşamasında ‘teknik şartnameye uygun olmadığı’ yönünde bir sonuca ulaşma imkanı bulunmadığı anlaşılmıştır” denilmiştir.

 

07.06.2012 tarihinde yapılan ihale ile ilgili olarak alınan ve ihalenin inceleme konusu 4. kısmının Global Adım İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına ve ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif bulunmadığına karar verildiği 10.07.2012 tarihli ihale komisyon kararının, başvuru sahibine 24.07.2012 tarihinde bildirilen kesinleşen ihale kararına ilişkin idare yazısının ekinde ulaştığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu komisyon kararında 4. kısma en düşük fiyat teklif eden Fide Medikal Mlz. – Naciye Örküp’ün, başvuru sahibinin şikayete konu ettiği gerekçe ile aynı olmak üzere, “İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinin (b) bendinde sunulması gerektiği belirtilen yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren yetki belgesini sunmadığı gerekçesiyle” değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiş, anılan kalem ile ilgili olarak aynı isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin başka bir gerekçe tespit edilmemiştir.

 

Başvuru sahibinin ihaleye yetkili satıcı olarak katılmaları ve idari şartnameye göre sunulması gereken belgeleri sunmalarına rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı, Kamu İhale Kurumuna 03.08.2012 tarihinde yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan ve yukarıda yer verilen Kamu İhale Kurulunun 29.08.2012 tarih ve 2012/UM.III-3457 sayılı kararında iddialar ve eşit muamele yönünden yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi ile birlikte Fide Medikal Mlz. – Naciye Örküp’ün değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve tekliflerin değerlendirilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmiştir.

 

Belirtilen Kurul kararının idarece uygulanması ve ihalenin en düşük fiyat teklif eden istekli olan Fide Medikal Mlz. – Naciye Örküp’ün üzerinde bırakılması sonucunda, bu defa başvuru sahibince anılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin belirtilen maddelerine uygun olmadığı iddiasıyla idareye 03.10.2012 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Yukarıda özetlenen süreçte idarece Fide Medikal Mlz. – Naciye Örküp’ün teklif ettiği cihazın teknik şartnameye aykırılığının tespit edilmediğinin, dolayısıyla teknik şartnameye uygun görüldüğünün, başvuru sahibince 10.07.2012 tarihli ihale komisyon kararının bildirilmesi ile zımnen bilindiği anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, Fide Medikal Mlz. – Naciye Örküp’ün yetkili satıcısı olduğu alım konusu 4.kısım için teklif ettiği “hasta ısıtıcısı” ürününün ve teknik özelliklerinin, cihazın küresel ürün numarasında olduğu gibi 29.08.2012 tarih ve 2012/UM.III-3457 sayılı Kurul kararı ile öğrenildiği görüşünün kabul edilemeyeceği de dikkate alındığında, anılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19 ve 20’nci maddelerine uygun olmadığı şeklindeki şikayete konu işlemin farkına varılmış olması gereken tarih olarak 10.07.2012 tarihli komisyon kararının bildirim tarihi olan 24.07.2012 tarihinin esas alınması gerekmektedir.

 

Bu durumda, 24.07.2012 tarihinden itibaren 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 10 günlük süreden sonra idareye yapılan başvurunun reddinin gerekmektedir.

 

Diğer taraftan ihalenin şikayet konusu kısmının yaklaşık maliyetine göre, başvuru bedelinin 1.307 TL fazla yatırıldığı anlaşılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1. Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2. Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul