• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-238
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :34
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UM.III-238
Şikayetçi:
 Gürer Maden Nakliyat Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, SÜLEYMANBEY MAH. YALI CAD. GÜRER İŞ MERKEZİ 11/3 YALOVA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Süleymanbey Mh. İstiklal Cd. No:29 77100 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41967
Başvuruya konu ihale:
 2012/152782 İhale Kayıt Numaralı "Ocak Taşından Tahkimat Taşı, Kırılmış Ve Elenmiş Agrega" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 22.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ocak Taşından Tahkimat Taşı, Kırılmış ve Elenmiş Agrega” ihalesine ilişkin olarak Gürer Maden Nakliyat Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 06.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012 tarih ve 41967 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4869 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif kalemleri arasında çelişkili ve tutarsız fiyatlar olduğu, 1 numaralı malzemenin teklif edilen fiyata sağlanamayacağı, 2 ve 3 numaralı kalemlerin arasındaki fiyatların uyumsuz olduğu, 4 numaralı kalemin teklif edilen fiyat ile nakliyesinin olanaksız olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanun’un “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler”başlıklı 58’inci maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            (2) İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen malların özgünlüğü,

            hususlarında, isteklinin belgelendirilmek suretiyle yaptığı yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            (3) Aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, mal alımı ihalelerine ilişkin olarak aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla Kamu İhale Kurumu tarafından sınır değer veya sorgulama kriterleri belirlenmediğinden ihale komisyonunun teklif fiyatı diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olanlara yönelik aşırı düşük sorgulama yapılması konusunda takdir hakkı bulunmaktadır.

            Başvuruya konu ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın en düşük fiyatı teklif eden Kaymak Beton Elemanları İnş. Taah. Tic. - Nizamettin Kaymak üzerinde bırakıldığı, idarece geçerli teklif olduğu tespit edilen 2 isteklinin teklifinin (Kaymak Beton Elemanları İnş. Taah. Tic.- 617.500,00 TL; Gürer Maden Nakliyat Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – 775.000,00 TL) fiyat yönünden birbirinden çok farklı teklifler olmadığı anlaşılmış olup, söz konusu ihale kapsamında temin edilecek malzemelerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında idarenin yetki ve sorumluluğunda denetleneceği hususu da dikkate alındığında, ihalekomisyonunca yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına gerek bulunmadığı yönündeki değerlendirmenin kendisine tanınan takdir yetkisi içerisinde kalarak yapıldığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul