En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-243
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :39
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UM.III-243
Şikayetçi:
 Draeger Medikal Tic. ve Servis Ltd. Şti., ESTON ÇAMLIEVLER A6 BLOK NO:5 İÇERENKÖY İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı), Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu 03200 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2012 / 40460
Başvuruya konu ihale:
 2012/141924 İhale Kayıt Numaralı "3 Kalem Tıbbi Cihaz" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 05.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “3 Kalem Tıbbi Cihaz” ihalesine ilişkin olarak Draeger Medikal Tic. ve Servis Ltd. Şti.nin 16.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.12.2012tarih ve 40460sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4596sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazına teklif verdiklerini ve ihale üzerinde kalan istekli tarafından  sunulan teklifte, GE marka Avance model anestezi cihazlarının ihale teknik şartnamesinde aranan özellikleri taşımadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait İdari Şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde;

            “2.1. İhale konusu işin

            a) Adı: 3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer verdiği“İhale üzerinde kalan istekli tarafından  sunulan teklifte, GE marka Avance model anestezi cihazlarının ihale teknik şartnamesinde aranan özellikleri taşımadığını…

 

… GE Firmasının sunduğu Avance Anestezi Cihazı ekte sunulan İdarenin, şikayet başvurusu üzerine verdiği kararın bildiriminden ve internetten bulunabilen

(http://www.gehealthcare.com/euen/anestfaesia/docs/Avance_spec_M1042385_eng.pdf) kataloğundan da görüldüğü gibi taze gaz akışındaki "O2 flow accuracy” oksijen akış doğruluğu ve "Balance gas flow accuracy” Balans gaz akış doğruluğu kısımlarında belirtilen hata payları ile, hastaya uygulanan taze gaz akışı aşağıda sunulan örnekte görüleceği gibi 4.madde de belirtilen %25 oranını sağlayamamaktadır.

 

Yani GE Avance Anestezi cihazı hastanenin tarafımıza yazdığı itiraz yazısında sunulan katalogdaki konsantrasyon doğruluğuna göre 4 . maddedeki en az %25 O2 konsantrasyonunu özelliğine uymamaktadır.

 

 Söz konusu cihazın teknik şartnamenin  C . Gaz Dağıtım Sistemi bölümünün;

“3.       Taze gaz akışı 0,2 - 15 U dakika arasında ayarlanacaktır. 0,2 - 0,5 L/dak gaz akışı aralığında oksijen konsantrasyonu doğruluğu en fazla %8 veya ± 0.05 litre/dak olmalıdır. Bu değerler orijinal doküman ile belgelendirilecek ve bu koşulları sağlamayan cihazları teklif eden firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

4.         Hipoksik karışımı önlemek için gaz karışımdaki 02 konsantrasyonunun en az %25 olmasını sağlayacak güvenlik sistemi bulunmalıdır.”

 

Yukarıdaki 3.maddeye göre GE Firmasının sunduğu Avance Anestezi Cihazı ekte sunulan ve İnternette tüm ilgililere açık olan kataloğundan da görüldüğü gibi taze gaz akışındaki oksijen konsantrasyonu "02 concentration Accuracy” kısmımda 3. madde de belirtilen sınırlar içinde olduğu aşikardır, yani 0.4 L/dak gaz akışındaki bir değerde oksijenin ayarlanan değerlerin ±8%(32 ml/dak) veya + 0.05 litre/dak (± 50 ml/dak) sınırları içerisindedir.

 

4.madde de belirtilen hipoksi karışımı önleyici güvenlik sisteminin devreye girmesi halinde %25 02 konsantrasyon ayarlayan kullanıcı, 3.maddenin içeriğine göre 100 ml/dak oksijen ve 300 ml/dk N20 karışımı, 02 konsantrasyon doğruluğunun alt sınırları içinde 100 ml/dak yerine olasılıklar dahilinde bu değer yerine yaklaşık 70 ml/dak 02 ile çalışabilmektedir. Bu durumda hipoksi karışımı sağlayan diğer gaz karışımı da göz önünde tutulursa karışım %25 oranını sağlayamamaktadır. Yani şartnamenin 3.maddesine uyan GE Avance Anestezi Cihazı 4.maddedeki en az %25 02 konsantrasyonunu özelliğine uymamaktadır.”

 

Buna göre;

 

1) İhale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu anestezi cihazının, teknik şartnamenin C. Gaz Dağıtım Sistemi bölümünün 3 ve 4’üncü maddelerinde istenilen şartları karşılayıp karşılamadığı, 

 

2) Başvuru sahibi isteklinin teklif etmiş olduğu anestezi cihazının, teknik şartnamenin C. Gaz Dağıtım Sistemi bölümünün 3 ve 4’üncü maddelerinde istenilen şartları karşılayıp karşılamadığı,”  hususları ile ilgili olarakakademik bir kuruluşa24.12.2012 tarih ve 22095 sayılı yazı yazılarak iddia konusu hususlarla ilgili teknik görüş talebinde bulunulmuştur.

                                                                           

Akademik kuruluşun 04.01.2013 tarih ve 98992738/0027 sayılı yazısı ekinde iddia konusuna ilişkin olarak oluşturulan teknik görüşte; “ Ekte gönderilmiş idarece hazırlanmış olan Teknik Şartname, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ilişkin doküman, Kamu İhale Kurumu İnceleme Daire Başkanlığına verilen şikayet dilekçesi ve idareye verilen şikayet dilekçesi ve diğer belgeler incelenmiştir. İhale üzerinde kalan isteklinin ve başvuru sahibi isteklinin teklif etmiş olduğu anestezi cihazının, C. Gaz Dağıtım Sistemi bölümün 3 ve 4 ‘üncü maddelerinde istenilen şartları karşıladıkları sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İdarece yapılan değerlendirmenin yukarıda yer verilen teknik görüş doğrultusunda uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu kısma ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Ayrıca, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunun şikâyete konu ihalenin Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı kısmına yönelik olmasına karşın, ihalenin toplam yaklaşık maliyetini esas alarak başvuru bedelini Kurum hesaplarına yatırdığı anlaşıldığından,  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 11 inci maddesinin 6 ncı fıkrası doğrultusunda, başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı anlaşılan 1.307,00 TL’nin de başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iade edilmesinin gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı kısmına ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul